Saémbara ‘Visualisasi Sejarah Singkat Sumedang’


Panicia atawa panata calagara milangkala Sumedang ka-436 ngayakeun saémbara visualisasi babad atawa sajarah Sumedang. Ieu saémbara téh bisa diiluan ku saha waé anu apal kana sajarah Sumedang kalayan bisa ngajéntrékeunana ngaliwatan pidangan gambar atawa pidio. Hasil tina ieu saémbara baris dipaké dina nalika ngaguar (maca) sajarah Sumedang dina acara puncer milangkala Sumedang.

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Nurutkeun pupuhu panata calagara milangkala Sumedang taun ayeuna, saémbara ieu diayakeun supaya aya anu béda reujeung taun-taun saméméhna. Hususna nalika macakeun sajarah Sumedang aya anu béda.

Rarancang visual anu dijieun téh cenah mah lilana diluyukeun reujeung lilana macakeun sajarah Sumedang. Lilana kira-kira lima menitan. Wangunan visualna bisa mangrupa gambar, kokotrétan gambar, potrét jaman baheula atawa gambaran séjénna anu aya pakaitna reujeung Sumedang jaman baheula.

Ngan hanjakal, ieu saémbara téh ngan nepikeun ka poé ayeuna. Anu hayang ngiluan kudu ngirimkeun hasilna paling elat poé ayeuna. Kitu sakumaha anu diwartakeun ku Galamedia.

Sumedang Sehat, dina Raraga Miéling Milangkala Sumedang ka-436


Geus ninggang deui bulan April. Bulan anu dijadikeun tetengger ngadegna Sumedang dina taun 1578. Ping 22 April dina éta taun, Karajaan Sumedanglarang ngadeg jadi karajaan anu mandiri. Nepikeun ka ayeuna, dina éta tanggal osok dipiéling ngadegna Sumedang ku jalan ngayakeun raraméan. Rupa-rupa raraméan diayakeun pikeun ngareuah-reuahna. Ngan hanjakal taun ayeuna mah inpona kurang nerekab, béda reujeung taun-taun saméméhna. Cenah mah kusabab kaselang heula ku Pemilu kamari.

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Sanajan kitu, sabenerna mah dina taun ayeuna pikeun miéling ngadegna Sumedang téh geus aya rarancangna. Baris diayakeun raraméan sakumaha taun-taun saméméhna. Jejer anu dipaké pikeun miéling ngadegna Sumedang taun ayeuna nyaéta Sumedang Sehat. Sedengkeun kagiatan atawa raraméan anu baris diayakeunana nyaéta nikah massal pikeun 436 jodo, daptar jadi anggahota BPJS JKN, paméran pangwangunan jeung UMKM, tablig akbar katut hiburan.

Ciri has taun ayeuna nyaéta diayakeunana lomba ‘Visualisasi Sejarah Singkat Sumedang. Hasil tina lomba ieu bakal dipaké pikeun pidangan nalika nyaritakeun sajarah Sumedang dina sidang paripurna DPRD Sumedang. Aya deui lomba desain batik kasumedangan reujeung lomba kabersigan di lingungan RT jeung RW. Aya ogé kagiatan anu sipatna sosial kayaningan nyumbang ka budak pahatu lalis jeung sunatan massal. Kitu sakumaha anu diinpokeun ku Pikiran Rakyat Online.

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku Klik-Galamedia pikeun ngalaksanakeun ieu acara, cenah mah pamaréntah Kabupatén Sumedang geus ngitung pangabutuh waragad anu gedéna 1,2 milyar. Pamaréntah Kabupatén Sumedang nyadiakeun waragad anu gedéna 285 juta tina APBD. Sedengkeun sésana ditanggung sponsor.

Ngalanglang Lelewek Sumedang


Piraku waé henteu apal ka wewengkon sorangan. Unggal lelewekna, ti siklakna ti siklukna, sahanteuna apal perenahna, apal ngaranna. Ngan hanjakal, geningan loba teuing anu kudu diapalkeunana. Ditambah ku legana jeung tacan kajorag sakabéhna. Taya deui carana kajaba kudu dicatet kalawan merenah. Dicatet dina catetan anu alus, gampang dibaca, ditéangan. Malahan, lamun bisa mah gampang dibuka di mana waé perluna.

Ngalanglang Lelewek Sumedang

Ngalanglang Lelewek Sumedang

Majuna jaman, aya hiji parabot anu kacida ngarojong kana ieu kahayang. Nalika parabot keupeul geus mahabu, teu ti urang dayeuh teu di urang pasisian, ayeuna mah geus mibanda parabot keupeul ieu. Parabot keupeul anu kaasup pinter saperti smartphone geus loba anu maraké. Kumaha lamun neundeun catetan ngeunaan wewengkon Sumedang téh dina smartphone? Aya alusna ogé. Da parabot keupeul ayeuna mah geus mibanda kamampuhan saperti komputer. Bisa dipaké pikeun neundeun sagala rupa inpo kaasup catetan reujeung multimédia. Komo deui ayana sistem operasi parabot keupeul saperti Android anu mibanda kamampuhan pikeun nerapkeun aplikasi tambahan kana éta parabot keupeul. Bisa nyieun aplikasi husus anu engkéna dipasang dina parabot keupeul.

Atuh nempo ieu kaayaan, nojo kana hiji tingkesan: kumaha lamun inpo ngeunaan lelewek Sumedang téh diteundeun dina parabot keupeul saperti smartphone?

Alus pisan. Kari nyieun aplikasi pikeun parabot keupeul anu eusina inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Aplikasi anu midangkeun rupa-rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang: bisa néangan inpo, nyatet inpo reujeung ngabagi inpo ka anu séjén. Supaya inpona bisa sarua di unggal parabot anu diteundeunan ieu aplikasi, inpo téh alusna mah diteundeun di internét supaya gampang diaksés ku saha waé jeung di mana waé katut iraha waé asal aya aksés internét.

Atuh, anu mimiti kudu aya téh nyaéta loka anu bakal dipaké neundeun sagala rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Sanggeus aya mah, apanan kari nyambungkeun aplikasi anu diteundeun dina parabot keupeul kana loka tempat neundeun inpo-na.

Ping 1 Suklapaksa Wésaka 1950 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Wésaka 1950 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Wésaka 1950 Candra Kala Sunda

Jawa Barat Sayaga Ngalumangsungkeun PON XIX 2016


Sanajan dilumangsungkeunana dua taunan deui, pamaréntah propinsi Jawa Barat geus ngedalkeun kasayagaanana. Pamaréntah propinsi Jawa Barat siap ngalumangsungkeun kagiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX taun 2016. Dina PON 2016 di Jawa Barat engké sahanteuna bakal matandangkeun 44 cabang olahraga ditambah 10 cabang olahraga eksibisi. Dina mapag éta kagiatan téh, pamaréntah propinsi Jawa Barat geus netepkeun logo jeung maskot PON 2016. Logo anu dipakéna mangrupa gambar kujang salaku pakarang tradisional urang Jawa Barat. Sedengkeun maskotna dingaranan ‘Sirlui’, nyaéta salasahiji jinis monyét anu aya di Jawa Barat.

Jawa Barat Sayaga Ngalumangsungkeun PON XIX 2016

Jawa Barat Sayaga Ngalumangsungkeun PON XIX 2016

Dina nyayagakeun tempat tatandang unggal cabang olahraga, pamaréntah propinsi Jawa Barat geus nyiapkeun tempat tatandangna (venue) ku tilu rupa cara. Sahanteuna nepikeun ka ahir taun 2015. Tiluanana nyaéta memener venue anu geus aya, ngalegaan venue anu geus aya atawa ngawangun venue anu anyar.

Dina ngalumangsungkeun kagiatan PON 2016, pamaréntah propinsi Jawa Barat mibanda misi suksés PON 2016 nyaéta suksés préstasi, suksés ngalumangsungkeun, suksés ngaronjatkeun ékonomi rahayat jeung suksés administrasi. Kitu sakumaha anu diwartakeun ku Harian Terbit.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 649 other followers

%d bloggers like this: