Pupuh Asmarandana Éling-éling Mangka Éling


ain Mang Darma anu osok wawayangan téh. Da anu osok wawayangan mah dalang (Mang Darma mah lain dalang). Ieu mah mangrupakeun rumpaka anu eusina ngingetan ngeunaan kahirupan di dunya ieu. Hirup di dunya ieu ulah nepikeun ka kasasar lalampahan jeung ulah ngajurung napsu. Lamun éta perkara dilakonan matak kaduhung éngkena, raga anu bakal katempuhan jeung nanggung akibatna.

Kudu eling da ngan ukur jadi wayang

Kukituna hirup di dunya ieu kudu éling jeung teu weléh éling. Éling yén di dunya ieu téh lir ibarat keur jadi wayang, teu boga nanaon jeung teu bisa nanaon.

Kitu kira-kirana anu bisa diala tina Pupuh Asmarandana anu rumpakan saperti ieu:

Éling-éling mangka éling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan baé
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar lampah
Nafsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

Éling-éling masing éling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tékad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut rukun sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaan

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Pupuh Kinanti jeung Budak Leutik Bisa Ngapung


Pupuh kinanti bisa jadi mangrupakeun pupuh anu gampang diapalkeunana (pangapalna) jeung geus dipikawanoh ti keur sakola SD kénéh. Pupuh Kinanti reujeung Asmarandana geus diajarkeun ti SD kénéh. Jadi teu anéh lamun ti keur letik kénéh geus apal kana éta pupuh. Anu salasahijina remen diapalkeun reujeung dikawihkeun téh nyaéta Budak Leutik Bisa Ngapung katut Éling-éling Mangka Éling.

Teu anéh harita mah lamun nyaritakeun ngeunaan Pupuh Kinanti, anu kapikir téh langsung waé Budak Leutik Bisa Ngapung. Kitu deui lamun nyaritakeun pupuh Asmarandana, anu aya dina pikiran téh langsung waé Éling-éling Mangka Éling. Jadi harita mah Kinanti dina Budak Leutik Bisa Ngapung téh jadi judulna éta pupuh. Kitu deui reujeung Asmarandana dina Éling-eling Mangka Éling, jadi judulna éta pupuh.

Matak rada anéh lamun aya pupuh Kinanti tapi eusina lain Budak Leutik Bisa Ngapung atawa pupuh Asmarandana tapi rumpakana lain Éling-éling Mangka Éling.

Lalay

Rumpakan pupuh Kinanti anu masih kénéh apal mah:

Budak leutik bisa ngapung
Babakuna tengah peuting
Ngalayang kakalayangan
Neangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon baé nu kapanggih

Ari beurang ngagarantung
Dina dahan-dahan kai
Disada kokoréakan
Cing coba ku anjeun pikir
Nu kitu naon ngaranna
Pinter mun bisa kapanggih

(Gambar meunang nginjeum ti http://angeliczone.wordpress.com/)