Pasanggiri Ngararancang Kaos Niagahoster


Niagahoster salaku pausahaan anu nyayagakeun pangladén wéb, ngayakeun pasanggiri ngararancang kaos (T-Shirt) Niagahoster. Pasanggiri ieu dijejeran ku tag #unlimitedhosting loyog reujeung hadiah anu bakal dibagikeun ka anu jadi pinunjulna. Anu jadi jawara tina ieu pasanggiri bakal meunangkeun hadiah mangrupa kaos Niagahoster reujeung paket hosting haratis salilana di Niagahoster ditambah daptar domain haratis salila waktu anu ditangtukeun.

Pasanggiri ieu bisa diiluan ku saha waé asal mibanda blog atawa loka sorangan. Anu miluan ogé teu kudu ngaluarkeun waragad sagala. Ngan tetep, pamilon anu ngiluan kudu satuhu kana papagon anu geus ditangtukeun ku anu nyieun ieu pasanggiri (Niagahoster).

Pasanggiri Ngararancang Kaos Niagahoster
Pasanggiri Ngararancang Kaos Niagahoster

Papagon anu ditangtukeun ku Niagahoster diantarana waé nyaéta: rarancang kaosna teu meunang maké gambar anu ngarempak kana hak cipta, eusina teu meunang aya kaitan pornografi jeung SARA atawa anu moyokan pihak séjén. Rarancang anu diilukeun ogé kudu meunang nyieun sorangan jeung tacan kungsi dipedalkeun saméméhna.

Rarancang kaos sahanteuna mibanda tilu rupa eusi: logo Niagahoster, tulisan http://www.niagahoster.co.id jeung pananda #unlimitedhosting. Lamun euweuh salasahijina, bakal langsung ditampik. Rarancang dikirimkeun ka panatacalagara paling elat ping 16 Agustus 2015 jam sawelas peuting. Ieu wawates waktu bakal ditambah lamun euweuh pamilon anu lulus seleksi. Hak cipta rarancang tetep dipibanda ku anu nyieun, ngan hak pikeun ngomérsilkeunana dicekel ku Niagahoster.

Cara ngirimkeun rarancangna ku jalan diteundeun heula dina blog atawa loka dina lambaran anu gampang katempona kalawan dieusian ku panumbu ka loka http://www.niagahoster.co.id. Lambaran anu mintonkeun rarancang kudu dijudulan ku “Lomba Desain T-Shirt Niagahoster #unlimitedhosting”. Saterusna, anu ngiluan pasanggiri kudu ngeusian data diri dina tempat anu disadiakeun ku loka Niagahoster.

Pikeun meunangkeun inpo leuwih teges bisa langsung waé ngalongok ka loka Niagahoster.

Pasanggiri Nulis Wikipedia Basa Sunda, Hadiahna Laptop


Pasanggiri Nulis Wikipedia Basa Sunda, Hadiahna Laptop
Nulis Artikel di Wikipedia make Basa Sunda, Hadiahna Laptop

Geus lila pisan dimimitianana mah. Heueuh da ieu pasanggiri téh geus dimimitian dina bulan Séptémber taun kamari. Anu ngiluan daptar katut anclub kana ieu pasanggiri téh geus nincak kana entragan katujuh. Dina ping 25 April ayeuna geus narima pamilon pikeun entragan kadalapan. Jadi sanajan geus lila, taya halangan pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri sabab daptar pamilon anu disadiakeun ku panatacalagara nepikeun ka sapuluh entragan dina ping 25 Juni, tur ditutup dina ping 25 Juli 2015.

Anu mikaresep kana Basa Sunda tur resep tulas-tulis hususna nulis artikel, taya salahna pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri. Salian ti bisa meunangkeun hadiah anu mangrupa laptop, ogé bisa jadi jalan pikeun ngadomkuméntasikeun jeung miara atawa ngamumulé Basa Sunda. Ieu hal téh luyu reujeung tujuan diayakeunana ieu pasanggiri anu dijudulan Wiki Sabanda (Wikipédia Raksa Basa Sunda).

Anu hayang ngiluan kana ieu pasanggiri, meungpeung masih kénéh aya waktu bisa langsung daptar waé ngaliwatan loka Wikipédia Basa Sunda atawa Wiki Sabanda. Saha anu apal dina panungtunganana bisa meunangkeun hadiah laptop atawa hadiah séjénna anu disadiakeun ku panicia. Di éta loka dijéntrékeun kumaha carana ngiluan kana ieu pasanggiri.

Sayémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang


Sayémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang
Sayémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang

Inpo leuwih mundel, mangga hubungi panatacalagara di nomer teleponna séwang-séwangan: Windu di nomer 08579411180, pin BB 320DBD3D atawa Fauzan di nomer 085723606940, pin BB 316F0B13. Atawa grup pésbuk Sirung Sastra Sumedang.

Saémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang


Pikeun ngamekarkeun kasusastraan di Sumedang hususna ngeunaan sastra sajak (puisi), Sirung Sastra salaku wadah pikeun anu mikaresep sastra di Sumedang ngayakeun saémbara ngarang sajak (puisi) anu dijejeran ‘Sayembara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang’. Sing saha waé anu mikaresep kana sajak atawa puisi bisa ngirimkeun karanganana/beubeunanganana ka Sirung Sastra Sumedang. Hasilna baris dibukukeun dina Antologi 100 Pucuk Penyair Sumedang. Nurutkeun inpo anu diancokeun din média pésbuk, sarat anu kudu dicumponan pikeun ngiluan kana ieu saémbara téh nyaéta:

 1. Eusina bébas bisa ngeunaan kahirupan sosial, pulitik, ékonomi, budaya, réligi, jeung asmara kalawan latarna di Sumedang.
 2. Lobana sajak/puisi anu dijieunna tilu nepikeun lima siki sajak kalawan ngagunakeun Bahasa Indonésia atawa Basa Sunda.
 3. Paling panjang 17 baris.
 4. Dilengkepan ku data singket ditambahan ku scan KTP atawa Kartu Pelajar.
 5. Wangunan payil anu dikirimkeunana .rtf.
 6. Sajak bisa dikirimkeun ngaliwatan sérélék ka alamat sirungsastra@gmail.com atawa ngalowatan pos ka alamat Perum Jatihurip Blok 5 No. 46 Kode Pos 45300.
 7. Sajak dikumpulkeun paling elat dina ping 16 Nopémber 2013.
 8. Sajak/puisi anu dikirimkeun jadi milik panata calagara (panitia) kalawan hak cipta tetep bogana anu nulis/ngarang.
 9. Nyitak ieu buku sipatna henteu komersil, pikeun pangarang sajak/puisi anu beubeunanganana diasupkeun kana ieu buku baris meunang bagéan hiji buku salaku tanda geus dicitak.
 10. Sajak/puisi anu asup bakal dikurasi ku déwan kurator.
 11. Engkéna karangan anu lulus bakal dibéwarakeun.
Saémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang
Saémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang

Harepanana mah cenah, ku mucunghulna ieu antologi téh bisa jadi jalan pikeun ngalalanyah deui sastra sajak atawa puisi hususna di Sumedang. Pikeun inpo leuwih mundel bisa ngilikan catetan Kang Windu Mandela.

Pasanggiri ‘Blogger Dukung PLN Bersih’


Dina raraga mapag Poé Listrik Nasional anu ka-68, PT. PLN gawé bareng jeung BLOGdetik ngayakeun pasanggiri blog. Pasanggiri anu dijejeran ku ‘Blogger Dukung PLN Bersih’ ieu baris marebutkeun hadiah anu jumlah-jamléhna 31 juta.

Pasanggiri 'Blogger Dukung PLN Bersih'
Pasanggiri ‘Blogger Dukung PLN Bersih’

Sing saha waé bisa ngiluan kana ieu pasanggiri, asal urang Indonésia kalawan henteu diwawatesan ku umur. Anu pentingna mah miboga blog pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri. Jinis blogna bébas bisa di BLOGdetik, blogspot, wordpress, kompasiana atawa anu séjénna. Pikeun anu pamilon anu ngagunakeun blog di BLOGdetik baris diasupkeun kana HOT BLOG. Tata cara séjénna anu kudu ditedunan ku pamilon kana ieu pasanggiri diantarana waé:

 1. Pamilon kudu nuturkeun (jadi follewer) akun twitter @blogdetik katut akun @pln_123. Salian ti éta kudu ‘mikaresep’ (like) lambaran pésbuk BLOGdetik.
 2. Pamilon kudu ngasupkeun banner PLN Bersih anu disadiakeun di sisi lambaran blog atawa dina jero pedalan.
 3. Lamun dina pedalanan aya kecap PLN, pamilon kudu numbukeun éta kecap ka loka http://www.plnbersih.com atawa http://www.pln.co.id. Sedengkeun lamun aya kecap BLOG, kudu ditumbukeun ka loka http://www.blogdetik.com.
 4. Tulisan anu dipedalkeunana lain meunang niron tinu séjén. Lamun aya bagéan tulisan meunang niron, kudu disebutkeun sumberna.
 5. Tulisan anu dipedalkeun kudu dina wangunan Bahasa Indonésia.
 6. Judul jeung panumbu tulisan dibagikeun ngaliwatan Twitter kalawan nyabitkeun @pln_123 jeung @blogdetik dirarangkénan ku pananda (hastag) #PLNBersih.
 7. URL lengkep tulisanana ogé kudu dikirimkeun ngaliwatan form di lambaran Daftar.
 8. Tulisan henteu meunang ngarempak kana tetekon beubeunang batur Hak Kekayaan Intelektual batur.
 9. Eusi tulisan henteu meunang nyabit-nyabit perkara pulitik jeung SARA.

Ngeunaan waktu pasanggirina dimimitian dina ping 4 Oktober nepikeun ka ping 27 Oktober 2013. Anu jadi pinunjul ieu pasanggiri baris ditangtukeun dina ping 28 – 30 Oktober, kalawan dibéwarakeun dina ping 31 Oktoberna. Anu diniléyna mah ngeunaan eusi tulisanana, kasaluyuanana reujeung jejer anu geus ditangtukeun, ayana kecap anu jadi konci dina tulisan katut wangunan tulisanana. Ari anu nganiléyna mah tim ti BLOGdetik katut tim Humas PT. PLN.

Pamilon anu ngiluan kana ieu pasanggiri baris marebutkeun panglélér mangrupa duit. Panglélérna baris dibagikeun ka sababaraha pamilon anu jadi pinunjul, nyaéta:

 1. 10 juta pikeun saurang pinunjul kahiji.
 2. Sajuta séwang pikeun sapuluh urang pinunjul kadua.
 3. 500 rébu séwang pikeun sapuluh urang pinunjul katilu.
 4. Voucher listrik pra bayar anu gedéna 250 rébu séwang pikeun sapuluh urang pinunjul saterusna.
 5. Voucher listrik pra bayar anu gedéna 100 rébu pikeun 27 urang pinunjul saterusna.

Salian ti éta, pikeun sapuluh urang pamilon anu daftar katut medalkeun tulisan pangheulana baris meunangkeun voucher litrik pra bayar saratus rébu séwang.

Pikeun inpo leuwih mundel bisa langsung waé ngalongok ka loka akudanpln.blogdetik.com.