Cécéntangan Ku Karét Geulang


Cécéntangan, asal kecap tina céntang. Céntang mah biasana nojokeun atawa némbakeun anu dicéntangkeunana kana tempat atawa barang anu ditojo. Ampir sarua reujeung bedil, anu ngabédakeunana téh cécéntangan mah biasana maké karét (geulang) wungkul. Anu dicéntangkeunana bisa disebut ku pélor sanajan lain pélor bedil.

Cécéntangan mangrupakeun hiji kaulinan barudak anu ngagunakeun karét geulang dikaitkeun kana ramo leungeun terus ditarik ku laungeun sabeulah deui. Panarikna ngagunakeun palapah sampeu anu diteuteukan. Karét geulang minangka paranti nyéntangna, sedengkeun palapah sampeu minangka pélorna.

Cecentangan
Cecentangan

Jadi anu diperlukeun pikeun maén cécéntangan mah ngan ukur karét geulang reujeung palapah daun sampeu. Ditambah waé ku ramo leungeun pikeun nyéntangkeunana. Karét geulang anu alus mah nyaéta karét anu kereng kénéh supaya tarik dina nyéntangna. Pikeun pélorna sabenerna mah henteu kudu maké palapah sampeu. Pélorna bisa maké naon waé nu penting mah bisa dicéntangkeun. Naha arék maké jujukutan atawa nyéré.

Cara maén cécéntangan, kacida gampangna. Bisa maké leungeun katuhu pikeun nyéntangna atawa bisa ogé maké leungeun kénca. Leungeun anu sabeulah deui dipaké pikeun narik pélor anu dicéntangkeunana. Jadi kudu maké dua leungeun. Karét geulang téh dikaitkeun dina curuk jeung jempol leungeun anu hiji (kénca atawa katuhu). Jempol jeung curukna dianggangkeun supaya aya lolongkrang diantara curuk jeung jempol. Sanggeus anggang, karét bagéan luar ditarik ka jero maké palapah sampeu meunang neukteukan bari ditilepkeun supaya bisa ngait. Narikna maké leungeun anu sabeulah deui. Ditarik nepikeun ka béak ngenyodna éta karét. Terus arahkeun ka tempat anu arék dicéntangna, leupaskeun cekelan palapah sampeuna. Éta palapah sampeu bakal ngabelesat ka tempat anu dicéntangkeun.

Prak-prakan ieu cécéntangan mah osok dipaké nalika peperangan. Peperangan maké sanjata cecentangan. Lamun keuna kana kulit téh lumayan peureus. Barudak anu maén peperangan silih céntang bari lulumpatan jeung nyumput. Saméméhna ngumpulkeun heula pélorna paloba-loba, diteundena dina wadah atawa pésak baju.

Bebedilan


Bebedilan, sakumaha ngaranna mangrupakeun kaulinan barudak anu nyaruaan kana bedil. Bebedilan, asal kecap tina bedil. Bedil dipaké pikeun mentangkeun atawa nyéntangkeun atawa némbakeun pélor kana tempat atawa barang anu ditojo saperti manuk (ngabedil manuk). Bebedilan ogé dadasarna mah kitu. Ngan kusabab ngaranna ogé kaulinan atawa kaheureuyan barudak, bedil téh henteu dipaké saperti bedil nyaan. Malahan mah aya bebedilan anu euweuh péloran. Dina aya péloran ogé henteu bisa dipaké pikeun ngala manuk.

Bedil Jepret, salasahiji conto bebedilan
Bedil Jepret, salasahiji conto bebedilan

Dina prak-prakanana aya sababaraha rupa bebedilan anu osok dipaké kaulinan ku barudak. Aya bebedilan anu dijieunna tina tangkal awi, anu biasa disebut bedil jeprét, anu pangokangna tina awi anu dirautan. Salian ti éta aya deui bebedilan tina tangkal awi anu paranti narik pélorna tina karét geulang. Aya ogé bedil anu dijieunna tina dahan cau.

Sanajan kitu, dina prak-prakanana mah henteu diwawatesanan ku wangunan anu tangtu. Dina nyieun bebedilan, gumantung ogé kana motékarna budak anu nyieunna. Najan geus aya wangunan anu tangtu yén bebedilan téh sarupa kitu wujudna atawa tangtunganana, ari dina nyieun mah bisa waé robah. Hal ieu salian ti gumantung kana motékarna barudak, ogé gumantung kana bahan anu sayaga atawa bahan anu aya. Najan hayang nyieun bebedilan saperti bedil jeprét, ari bahanna kurang atawa euweuh mah bisa maké bahan anu séjén anu geus nyampak.

Ari mangpaat bebedilan dina kaulinan barudak nyaéta bebedilan biasana osok dipaké pikeun peperangan atawa tétémbakan.

(Gambar diropéa meunang nginjeum ti http://www.disparbud.jabarprov.go.id/)

Peperangan


Peperangan.

Asal kecapna tina perang. Mangrupakeun kaulinan barudak anu osok rame. Biasana dipaenkeunana ku barudak lalaki, sanajan buda awewe oge euweuh anu nyaram. Dina kaulinan ieu mun kateterusan osok jadi gelut. Kusabab teu adil dina ngajalankeun aturan maen peperangan atawa kusabab asa kaelehkeun, atawa oge kasigeung.

Peperangan biasana dipigawe ku dua grup. Sagrupna bisa saurang atawa leuwih. Eta mah kumaha barudakna wae. Dina milih grupna bisa ngagunakeun aturan jumlah masing-masing grupna sarua atawa beda. Milih anak buah grupna, bisa kusabab dimana cicingna atawa imahna, atawa oge bisa ku babaturan raketna dina ulin sapopena, bisa oge kualatan dibagi rata.

Dina peperangan ieu bisa ngagunakeun sababaraha pakarang atawa bebedilan. Anu biasa digunakeun mah diantarana wae pepeletokan, bedil tina karet geulang jeung dahan tangkal sampeu, kekembangan anu osok narapel dina buuk atawa baju, atawa oge bebedilan tina dahan cau anu teu make pelor. Salian ti eta bisa oge ngagunakeun ketepel atawa sumpit. Ngan make nu ieu mah langka, da bisi nyeri kana awak mun keuna teh, jeung bisi cilaka. Mun arek oge, pelorna digenti. Mun make sumpit, pelor anu dipakeuna  henteu seukeut, tapi diganti make buah saliara.

Dina ngalaksanakeun maenna, biasana milih tempat anu rada nenggang, bisa dikebon atawa di buruan anu lega. Utamana wae anu loba tempat pikeun nyumput jeung lumpat pikeun silih udag. Tapi eta oge kumaha bedil atawa pakarang anu digunakeunana. Mun pakarangna make karet geulang jeung tangkal sampeu mah biasana neangan anu deukuet jeung kebon sampeu, supaya gampang mun beakeun pelor. Mun maen peperanganana make kekembangan anu matak napel, biasana di jalan atawa di kebon anu rada loba kekembangan anu dipakena. Mun make pepeletokan, nya bisa make tempat di kebon atawa buruan. Mun pelor anu dipakena buah saliara, nya neangan tempat anu aya buah saliara. Tapi sanajan kitu, sabenerna mah perkara tempat bisa bebas. Da nu ngaranna pelor mah bisa disadiakeun samemehna masing loba.

Dina aturan maenna, dina peperangan mah aya basa katembak terus paeh. Anu katembak sanajan henteu nyeri, kuduna mah paeh atawa eleh jeung teu bisa maen deui. Eta aturan awalna mah. Tapi dina prak-prakanana mah osok aya bedana. Anu katembak kadangkala tara terus paeh atawa eleh, jadi bisa maen deui atawa maen terus. Kusabab kitu, dimimitina kudu jelas heula aturan maenna supaya engkena henteu jadi pecogregan jeung pasalia. Anu tungtungan jadi pahereng-hereng terus kamalinaan jadi wae garelut.