SD Negeri Margajaya Bogor Maké Aksara Sunda


Sakola dasar anu aya di dayeuh Bogor, SD Negeri Margajaya nyieun papan ngaran sakola anu dilengkepan ku aksara Sunda. Nurut inpo anu diancokeun ku Republika, ieu léngkah dicokot dina raraga ngabudayakeun jeung miara budaya Sunda pikeun barudak entragan anyar.

Harepanana mah ieu léngkah téh bakal diturutan ku sakola-sakola séjénna anu aya di dayeuh Bogor. Lamun diturutan ku sakola-sakola séjénna téh bakal ngarojong pisan reujeung gerakan Ngabogor. Dinas pendidikan dayeuh Bogor mibanda jeung geus nyieun program anu dingaranan gerakan Ngabogor. Ngabogor mangrupakeun kapondokan tina Bogoh ka Bogor.

SD Negeri Margajaya dayeuh Bogor, ngagunakeun aksara Sunda dina papan ngaranna
SD Negeri Margajaya dayeuh Bogor, ngagunakeun aksara Sunda dina papan ngaranna

Gerakan ieu bisa ditembrakeun ku sikep, pagawéan jeung pasipatan. Salasahijina nyaéta miara jeung ngagunakeun aksara Sunda. Gerakan Ngabogor ieu ngawengku opat gerakan nyaéta lingkungan, kapribadian, kaimanan jeung cinta kana budaya. Ngaliwatan Ngabogor ieu, unggal sakola dirojong pisan lamun mibanda karakter séwang-séwangan. Karakter anu dicokot tina opat rupa tadi, bisa mibanda karakter lingkungan, karakter agama, pribadi atawa budaya.

Atuh, lamun nilik kana ieu program, léngkah anu ditembrakeun ku SD Negeri Margajaya mangrupakeun karakter anu mikanyaah kana budaya. Leuwih jauhna, naon anu diayakeun ku SD Negeri Margajaya ogé aya pakaitna reujeung program ngagunakeun Basa Sunda anu dilaksanakeun unggal poé Saptu.

Aksara Sunda dina Komik INheritage


Anu mikaresep kana buku/majalah komik terus pernah maca majalah komik Shonen Fight volume 1 jeung 2, bakal manggihan komik anu judulna INheritage: Incarnation of Chaos. Komik ieu mangrupakeun pedaran tina kaulinan (game) dina hénpon yasana Tinker Games anu judulna INheritage: Boundary of Existence kalawan dijieun ku komikus Bandung, Mukhlis Nur.

Anu matak kataji dina ieu komik nyaéta diasupkeunana budaya lokal, utamana budaya Sunda. Salasahijina nyaéta dipakéna aksara Sunda dina gambar komikna. Teu anéh lamun maca komik ieu bakal manggihan aksara Sunda boh dina kalimah atawa dina wangun gambar. Dina gambar buleudan anu jadi tanda sihir, aya aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina Basa Sunda ogé.

Dina bab kadua, bakal jelas katempo aya kalimah anu ngagunakeun aksara Sunda pikeun ngaranan jurus anu dipaké ku tokoh komik Aulia. Kalimahna lamun dibaca mah: Leuweung Sarébu Sihung. Terus dina gambar buleudan salaku gambar sihir, sisi-sisina dieusi ku aksara Sunda. Aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina éta buleudan lamun dijujut mah, cenah mangrupakeun jangjawokan.

Salasahiji pidangan komik  INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda
Salasahiji pidangan komik INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda

Atuh, aya alusna ogé. Aksara Sunda katut Basa Sunda bisa diasupkeun kana komik. Jadi bisa dipaké pikeun ngawanohkeun aksara Sunda katut Basa Sunda-na ka anu mikaresep komik.

(Gambar jeung inpo: KAORI Nusantara)

Babandinganana Aksara Laten jeung Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)


Aksara Sunda Laten jeung Aksara Laten
Aksara Sunda Laten jeung Aksara Laten

Type Light, Pakakas Paranti Nyieun jeung Ngaropéa Aksara


Type Light mangrupakeun salasahiji pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara atawa hurup (font) dina komputer. Ieu pakakas miboga kamampuhan dipaké pikeun ngararancang, nyieun, ngaropéa katut ngarobah aksara/hurup OpenType TrueType jeung PostScript. Pakakas ieu kaasup aplikasi anu haratis lamun dipaké sosoranganan jeung kapentingan komérsil nu diwatesanan (bisa ngajual hurup/font anu dijieunna asal éta téh lain pagawéan poko). Atuh pikeun anu pagawéanana kana jual beuli hurup mah, ngagunakeun ieu pakakas téh kudu mayar. Waragad anu dikaluarkeun pikeun meuli ieu pakakas téh kira-kira 65 dollar.

Type Light 3 Free
Type Light 3 Free

Pakakas ieu miboga kamonésan pikeun ngarobah hurup/font tina OpenType TrueType kana OpenType Postscript. Ngarobah glyphs (pananda/simbol) jadi standar TrueType atawa standar PostScript. Bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara anu miboga tanda hurup nepikeun ka 65535 tanda. Nyocokeun tanda (glyph) kana karakter Unicode anu cocog. Kaasup ogé ayana kamonésan pikeun ngasupkeun ukuran, ngaran katut paraméter hurup OpenType.

Pikeun ngaropea atawa nyieun Aksara Sunda kumaha…? Bisa oge dipake pikeun nedunan pangabutuh eta. Type Light bisa dipake pikeun nyieun atawa ngaropea Aksara Sunda, boh Aksara Sunda Unicode (SundaneseUnicode) atawa Sunda Laten (SundaneseLatin).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur (ngunjal) aplikasina di alamat cr8software solution atawa ka alamat cnet | Download.

Kumaha Lamun Hayang Ngaropéa Aksara Sunda?


Pikeun anu hayang miboga wangunan Aksara Sunda anu disaluyukeun reujeung kahayang sorangan sakumaha rupa-rupana aksara laten, bisa nyieun wangunan Aksara Sunda sorangan. Arék nyieun ti mimiti pisan atawa ngaropéa anu geus aya. Lamun hayang nyieun ti awal, kudu apal heula jinis-jinis hurup dina Aksara Sunda katut cara nempatkeunana dina tulisan. Lamun ngaropéa, leuwih gampang deui kari muka payil font Aksara Sunda anu geus nyampak terus diropéa. Tapi ngaropéana lain hartina ngarobah wangunan Aksara Sunda nepikeun ka béda pisan reujeung anu geus ditangtukeun, tapi ngaropéa supaya leuwih narik ati atawa leuwih dipikaresep kusabab wangunanana henteu éta deui éta deui. Jadi tujuanana ngaropéa mah supaya leuwih alus deui wangunanana anu antukna leuwih dipikaresep ku anu arék makéna.

Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)
Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)

Hal ieu bisa diilikan kana wangunan hurup laten anu rupa-rupa wangunanana. Apanan dina aksara laten mah aya hurup New Times Roman, aya Arial, aya hurup Bookman Old Times jeung wangunan aksara latén séjénna. Atuh, hal ieu bisa diprakeun kana Aksara Sunda. Aksara Sunda anu gampang dirobahna katut gampang dipakéna mah taya deui salian ti wangunan SundaneseLatin. Jadi lamun arék ngarobah atawa nyieun Aksara Sunda aya alusna nyieun Aksara Sunda anu kaasup kana SundaneseLatin.

Pikeun ngaropéa atawa nyieun hurup (font) diperlukeun pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun hurup anu biasa disebut Font Creator. Di mandala maya, lamun disaliksik mah lumayan loba aplikasi/pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun hurup. Ti pakakas anu haratis nepikeun ka anu mayar. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa font (hurup) téh nyaéta FontForge. Aplikasi ieu kaasup aplikasi anu haratis kalawan gampang dina makéna. Salian ti FontForge, aya deui aplikasi Type light.

Bédana Aksara Sunda Unicode jeung Aksara Sunda Laten


Sanggeus ngundeur (ngunjal) Aksara Sunda, geningan aya dua jinis Aksara Sunda anu nyampak di internet. Duanana sarua waé bisa dimangpaatkeun pikeun nyieun tulisan dina wangunan Aksara Sunda. Dua jinis Aksara Sunda anu kapanggih téh nyaéta SundaneseUnicode jeung SundaneseLatin. Rada susah ogé ngabédakeun duanana, naon atuh bédana?

Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten
Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten
Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten lamun dipencet Kaplok
Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten lamun dipencet Kaplok

Sigana mah, anu ngabédakeunana téh nyaéta dina waktu ngagunakeunana, keur naon digunakeunana. Nurutkeun kana ngaranna mah, Aksara Sunda SundaneseUnicode dijieun dumasar kana standar anu geus diajegkeun ku Konsorsium Unicode. Jadi kodeu-kodeuna dumasar kana lolongkrang wilangan anu geus ditangtukeun. Atuh, arék dirobah jadi jadi Aksara nanaon ogé, bakal angger waé wangunanana maké wangunan Aksara Sunda.

Sedengkeun ari Aksara Sunda SundaneseLatin mah sigana pikeun kaperluan nyieun tulisan saperti dina Microsoft Word atawa Notepad. Supaya gampang dina nyieun tulisan bari henteu kudu ngarobah-robah panataan sistem operasi komputerna. Atawa henteu kudu masang aplikasi (pakakas) tambahan pikeun narjamahkeun Aksara Sunda kana Aksara Latén atawa sabalikna kusabab miboga kodeu anu béda (lolongkrang wilangan kodeu anu béda). Dina Aksara Sunda SundaneseLatin mah kodeu hurup I dina aksara latén sarua reujeung kodeu tanda panghulu (I) dina Aksara Sunda. Sedengkeun dina SundaneseUnicode mah béda, kodeu hurup I dina aksara latén euweuh pasanganana dina Aksara Sunda. Jadi tujuanana SundaneseLatin mah pikeun ngagampangkeun dina nyieun tulisan maké aplikasi paranti nulis.

Dina nulis Aksara Sunda maké SundaneseLatin mah kari milih jinis hurup anu dipakéna kana SundaneseLatin, terus gunakeun kenop-kenop kibor anu aya pikeun nyieun tulisanana.

Aksara Sunda pikeun Dipasang dina Komputer


Di mandala maya, lamun disungsi mah bakal nyampak Aksara Sunda anu bisa dipaké pikeun nyieun tulisan maké komputer. Sababaraha loka nyadiakeun inpo ngeunaan Aksara Sunda boh kumaha cara nyieun tulisan maké Aksara Sunda atawa anu nyadiakeun inpo ngeunaan kumaha cara ngundeur jeung masangkeun Aksara Sunda dina komputer.

Nyungsi Aksara Sunda
Nyungsi Aksara Sunda

Lamun hayang ngagunakeun Aksara Sunda dina komputer, teu bisa leupas tina pakakas Aksara Sunda anu dipaké nulisna (anu ngagambarkeun tulisan dina Aksara Sundana). Diperlukeun payil font Aksara Sunda anu dipaké ngagambarkeun simbol dina Aksara Sundana. Simbol atawa gambar hurup dina Aksara Sunda geus disadiakeun di mandala maya, kari ngundeur jeung masangkeun dina komputer. Sanggeus dipasang mah, bisa langsung dipaké pikeun nulis saperti dina Microsoft Word.

Pikeun anu mikabutuh payil Aksara Sunda bisa ngundeur (ngunjal) di sababaraha loka di handap ieu:

Aksara Sunda anu lengkepna mah aya di nomer anu kahiji. Di éta loka mah disadiakeun payil Aksara Sunda Unicode jeung Aksara Sunda Latin katut aplikasi (pakakas) anu bisa dipaké pikeun ngatur (nata/nyéting) kibor supaya bisa dipaké pikeun nalika nulis (maké aplikasi paranti nulis kayaning Notepad jeung Microsoft Word). Pikeun anu hayang gampang masangkeun Aksara Sunda dina komputerna, bisa waé ngalongok alamat loka anu katilu, kusabab disadiakeun aplikasi pikeun masang Aksara Sunda dina komputer.