SD Negeri Margajaya Bogor Maké Aksara Sunda


Sakola dasar anu aya di dayeuh Bogor, SD Negeri Margajaya nyieun papan ngaran sakola anu dilengkepan ku aksara Sunda. Nurut inpo anu diancokeun ku Republika, ieu léngkah dicokot dina raraga ngabudayakeun jeung miara budaya Sunda pikeun barudak entragan anyar.

Harepanana mah ieu léngkah téh bakal diturutan ku sakola-sakola séjénna anu aya di dayeuh Bogor. Lamun diturutan ku sakola-sakola séjénna téh bakal ngarojong pisan reujeung gerakan Ngabogor. Dinas pendidikan dayeuh Bogor mibanda jeung geus nyieun program anu dingaranan gerakan Ngabogor. Ngabogor mangrupakeun kapondokan tina Bogoh ka Bogor.

SD Negeri Margajaya dayeuh Bogor, ngagunakeun aksara Sunda dina papan ngaranna
SD Negeri Margajaya dayeuh Bogor, ngagunakeun aksara Sunda dina papan ngaranna

Gerakan ieu bisa ditembrakeun ku sikep, pagawéan jeung pasipatan. Salasahijina nyaéta miara jeung ngagunakeun aksara Sunda. Gerakan Ngabogor ieu ngawengku opat gerakan nyaéta lingkungan, kapribadian, kaimanan jeung cinta kana budaya. Ngaliwatan Ngabogor ieu, unggal sakola dirojong pisan lamun mibanda karakter séwang-séwangan. Karakter anu dicokot tina opat rupa tadi, bisa mibanda karakter lingkungan, karakter agama, pribadi atawa budaya.

Atuh, lamun nilik kana ieu program, léngkah anu ditembrakeun ku SD Negeri Margajaya mangrupakeun karakter anu mikanyaah kana budaya. Leuwih jauhna, naon anu diayakeun ku SD Negeri Margajaya ogé aya pakaitna reujeung program ngagunakeun Basa Sunda anu dilaksanakeun unggal poé Saptu.

Aksara Sunda dina Komik INheritage


Anu mikaresep kana buku/majalah komik terus pernah maca majalah komik Shonen Fight volume 1 jeung 2, bakal manggihan komik anu judulna INheritage: Incarnation of Chaos. Komik ieu mangrupakeun pedaran tina kaulinan (game) dina hénpon yasana Tinker Games anu judulna INheritage: Boundary of Existence kalawan dijieun ku komikus Bandung, Mukhlis Nur.

Anu matak kataji dina ieu komik nyaéta diasupkeunana budaya lokal, utamana budaya Sunda. Salasahijina nyaéta dipakéna aksara Sunda dina gambar komikna. Teu anéh lamun maca komik ieu bakal manggihan aksara Sunda boh dina kalimah atawa dina wangun gambar. Dina gambar buleudan anu jadi tanda sihir, aya aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina Basa Sunda ogé.

Dina bab kadua, bakal jelas katempo aya kalimah anu ngagunakeun aksara Sunda pikeun ngaranan jurus anu dipaké ku tokoh komik Aulia. Kalimahna lamun dibaca mah: Leuweung Sarébu Sihung. Terus dina gambar buleudan salaku gambar sihir, sisi-sisina dieusi ku aksara Sunda. Aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina éta buleudan lamun dijujut mah, cenah mangrupakeun jangjawokan.

Salasahiji pidangan komik  INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda
Salasahiji pidangan komik INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda

Atuh, aya alusna ogé. Aksara Sunda katut Basa Sunda bisa diasupkeun kana komik. Jadi bisa dipaké pikeun ngawanohkeun aksara Sunda katut Basa Sunda-na ka anu mikaresep komik.

(Gambar jeung inpo: KAORI Nusantara)

Babandinganana Aksara Laten jeung Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)


Aksara Sunda Laten jeung Aksara Laten
Aksara Sunda Laten jeung Aksara Laten

Type Light, Pakakas Paranti Nyieun jeung Ngaropéa Aksara


Type Light mangrupakeun salasahiji pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara atawa hurup (font) dina komputer. Ieu pakakas miboga kamampuhan dipaké pikeun ngararancang, nyieun, ngaropéa katut ngarobah aksara/hurup OpenType TrueType jeung PostScript. Pakakas ieu kaasup aplikasi anu haratis lamun dipaké sosoranganan jeung kapentingan komérsil nu diwatesanan (bisa ngajual hurup/font anu dijieunna asal éta téh lain pagawéan poko). Atuh pikeun anu pagawéanana kana jual beuli hurup mah, ngagunakeun ieu pakakas téh kudu mayar. Waragad anu dikaluarkeun pikeun meuli ieu pakakas téh kira-kira 65 dollar.

Type Light 3 Free
Type Light 3 Free

Pakakas ieu miboga kamonésan pikeun ngarobah hurup/font tina OpenType TrueType kana OpenType Postscript. Ngarobah glyphs (pananda/simbol) jadi standar TrueType atawa standar PostScript. Bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara anu miboga tanda hurup nepikeun ka 65535 tanda. Nyocokeun tanda (glyph) kana karakter Unicode anu cocog. Kaasup ogé ayana kamonésan pikeun ngasupkeun ukuran, ngaran katut paraméter hurup OpenType.

Pikeun ngaropea atawa nyieun Aksara Sunda kumaha…? Bisa oge dipake pikeun nedunan pangabutuh eta. Type Light bisa dipake pikeun nyieun atawa ngaropea Aksara Sunda, boh Aksara Sunda Unicode (SundaneseUnicode) atawa Sunda Laten (SundaneseLatin).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur (ngunjal) aplikasina di alamat cr8software solution atawa ka alamat cnet | Download.

Kumaha Lamun Hayang Ngaropéa Aksara Sunda?


Pikeun anu hayang miboga wangunan Aksara Sunda anu disaluyukeun reujeung kahayang sorangan sakumaha rupa-rupana aksara laten, bisa nyieun wangunan Aksara Sunda sorangan. Arék nyieun ti mimiti pisan atawa ngaropéa anu geus aya. Lamun hayang nyieun ti awal, kudu apal heula jinis-jinis hurup dina Aksara Sunda katut cara nempatkeunana dina tulisan. Lamun ngaropéa, leuwih gampang deui kari muka payil font Aksara Sunda anu geus nyampak terus diropéa. Tapi ngaropéana lain hartina ngarobah wangunan Aksara Sunda nepikeun ka béda pisan reujeung anu geus ditangtukeun, tapi ngaropéa supaya leuwih narik ati atawa leuwih dipikaresep kusabab wangunanana henteu éta deui éta deui. Jadi tujuanana ngaropéa mah supaya leuwih alus deui wangunanana anu antukna leuwih dipikaresep ku anu arék makéna.

Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)
Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)

Hal ieu bisa diilikan kana wangunan hurup laten anu rupa-rupa wangunanana. Apanan dina aksara laten mah aya hurup New Times Roman, aya Arial, aya hurup Bookman Old Times jeung wangunan aksara latén séjénna. Atuh, hal ieu bisa diprakeun kana Aksara Sunda. Aksara Sunda anu gampang dirobahna katut gampang dipakéna mah taya deui salian ti wangunan SundaneseLatin. Jadi lamun arék ngarobah atawa nyieun Aksara Sunda aya alusna nyieun Aksara Sunda anu kaasup kana SundaneseLatin.

Pikeun ngaropéa atawa nyieun hurup (font) diperlukeun pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun hurup anu biasa disebut Font Creator. Di mandala maya, lamun disaliksik mah lumayan loba aplikasi/pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun hurup. Ti pakakas anu haratis nepikeun ka anu mayar. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa font (hurup) téh nyaéta FontForge. Aplikasi ieu kaasup aplikasi anu haratis kalawan gampang dina makéna. Salian ti FontForge, aya deui aplikasi Type light.