Naon Ari Bootstrap Téh?


Katompérnakeun, anu icikibung dina widang wéb programming bakal manggihan hiji rangkay gawé (framework) anu kacida alusna dina nyieun aplikasi wéb. Dina nyieun aplikasi wéb, utamana dina ngokolakeun pidangan wéb henteu bisa leupas tina standar HTML jeung CSS katut Javascript-na. Ngatur pidangan aplikasi wéb bisa diakalan katut diatur ngaliwatan script (kode) HTML jeung CSS. Pikeun anu kakara wanoh kana CSS utamana, nyieun pidangan wéb anu alus téh lumayan susah. Komo deui lamun kudu nyieun pidangan anu bisa dijalankan di sababaraha panyungsi wéb kalawan henteu robah pidanganana. Acan deui lamun pidanganana téh hayang dibekelan ku kamampuhan Javascript, kudu ngumpulkeun pakakas dasar ti sababaraha sumber luyu reujeung pangabutuhna. Lamun kudu ngumpulkeun library Javasript anu béda-béda ti sababaraha sumber, aya kalana henteu bisa dijalankeun babarengan, kusabab henteu cocog (antara hiji library reujeung anu séjénna téh pagétréng).

Bootstrap
Bootstrap

Framework alus pikeun nyieun pidangan wéb anu dipimaksud téh nyaéta Twitter Bootstrap. Ieu rangkay gawé téh diayakeun pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan gancang anu dibekelan kamampuan Less nyaéta pre-posesor anu miboga kamampuhan leuwih tibatan CSS biasa saperti ayana variabel, mix-in, operasi, fungsi warna reujeung deklarasi anu aya anakan. Twitter Bootstrap dilengkepan ku parabot pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan haratis. Di jerona dilengkepan ku rancangan pidangan dasar (HTML jeung CSS-na) kayaning pikeun nyieun form, kenop (tombol), grafik, navigasi jeung komponen pidangan séjénna. Dilengkepan ogé ku kamampuhan Javascript anu kari ngagunakeun.

Nurutkeun jujutanana, Bootstrap dijieun ku Mark Otto jeung Jacob Thornton di Twitter pikeun dijadikeun rangkay gawé di internal Twitter anu ngajamin konsistensina. Saméméhna mah rupa-rupa library digunakeun pikeun ngawangun pidangan anu kadang kahalangan ku masalah konsistensi (henteu cocog) ieu anu nyababkeun susah dina miarana. Atuh ku ayana rangkay gawé ieu, ngawangun pidangan aplikasi wéb jadi leuwih gampang. Pikeun anu merlukeun ieu rangkay gawé bisa ngundeur langsung di Bootstrap atawa di GitHub.

Béda Library jeung Helper dina CodeIgniter


Pikeun anu osok maké rangkay gawé (framework) CodeIgniter pikeun nyieun aplikasi wéb, geus teu bireuk deui reujeung anu ngaranna helper katut library. Duanana osok dipaké pikeun ngalengkepan aplikasi, supaya dina prak-prakanana nyieun aplikasi téh leuwih gampang, kusabab dibantuan ku ayana helper atawa library. Pikeun ngokolakeun hiji atawa leuwih ti hiji kamonésan dina aplikasi anu dijieun, aya kalana ngagunakeun library atawa helper. Éta library jeung helper téh miboga pasipatan anu sarua, nyaéta payil pikeun mantuan migawé tugas-tugas atawa kamonésan anu aya atawa dijieun dina aplikasi.

Bedana helper jeung library dina CodeIgniter
Bedana helper jeung library dina CodeIgniter

Dina kanyataanana, rada susah pikeun ngabédakeun anu kumaha helper jeung anu kumaha library. Sahanteuna dina nyieun aplikasi anu mikabutuh kamonésan tambahan, anu bisa dipaké di bagéan mana waé dina aplikasi, naha kudu diasupkeun kana library atawa helper. Da duanana miboga gawé anu sarua.

Sanggeus disaliksik di mandala maya, ahirna mah bisa kapanggih ogé sababaraha perkara anu bisa jadi pangbébéda antara helper reujeung library.

Ari anu ngaranna helper mah:

 1. Kumpulan fungsi pikeun migawé tugas anu bulak-balik
 2. Dijieun pikeun mantuan tugas anu sabenerna mah geus nyampak cara migawéna
 3. Henteu butuh nga-instansiasi (nembrakeun) objek jeung wangunan fungsi-na statis
 4. Dijieun pikeun ngumpulkeun anu geus aya (konsolidasi), henteu nyieun anu anyar
 5. Pikeun migawé tugas anu leutik jeung basajan

Sedengkeun ari library mah:

 1. Pikeun kelas utiliti anu kaayaan objek-na kacida pentingna
 2. Dijieun pikeun mémérés masalah anu tacan pernah nyampak cara migawé saméméhna
 3. Butuh nga-instansiasi objek jeung fungsina henteu statis
 4. Dijieun kalawan nambahan kamonésan kana aplikasi
 5. Dijieun pikeun migawé tugas anu beurat

Kitu kurang leuwihna mah….

Ngitung Jumlah Poé dina Sabulan Ngagunakeun PHP


Dina nyieun aplikasi atawa program dina wéb, kadang merlukeun jumlah sabaraha poé unggal bulan dina sataun. Hususna bulan-bulan dina pananggalan Maséhi, pananggalan anu kalénderna dipaké dina aplikasi komputer. Jumlah poé anu béda-béda téh teu kudu susah-susah ngitung deui (kitu kahayangna mah). Nempo kanyataanana, jumlah poé unggal bulan dina bulan-bulan Masehi téh béda-béda. Aya anu jumlahna 28 poé, aya anu 29 poé, aya anu 30 poé, nepikeun ka anu 31 poé. Jumlah poé anu béda-béda téh gumantung kana ngaran bulan katut taunna.

Jumlah poe dina sababaraha bulan Masehi

Nurutkeun tulisan anu dipedalankeun di dunya internét, aya sababaraha cara pikeun manggihan jumlah poé ieu. Salasahijina maké fungsi:

date(‘t’);

Ieu fungsi utamana pikeun mikanyaho jumlah poé dina bulan jeung taun anu keur dilakonan. Sanajan kitu, bisa ogé digunakeun pikeun mikanyaho jumlah poé dina bulan katut taun anu séjénna. Carana, tinggal nyelapkeun paraméter bulan jeung taun disatukangeun éta paraméter t. Contona waé:

date(‘t’, strtotime(‘2012-12-1’);

Salian ti ngagunkeun fungsi date(‘t’), aya fungsi séjén anu bisa dipaké nyaéta fungsi cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, ngaran_bulan, ngaran_taun). Contona:

cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, 12, 2012);

Terus aya ogé fungsi anu kapanggih ti lambaran Get the number of days in a month with PHP

function days_in_month($year, $month) {
return round((mktime(0, 0, 0, $month+1, 1, $year) – mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year)) / 86400);
}

Aya deui fungsi anu kapanggih di alamat PHP Function – Calculating Days In A Month

function get_days_in_month($month, $year) {
return $month == 2 ? ($year % 4 ? 28 : ($year % 100 ? 29 : ($year %400 ? 28 : 29))) : (($month – 1) % 7 % 2 ? 30 : 31);
}

Mangpaat Paraméter PConnect dina CodeIgniter


Salasahiji pilihan pikeun nyambungkeun aplikasi PHP maké CodeIgniter kana databés téh nyaéta PConnect. Dina konpigurasi databés (payil database.php), aya paraméter PConnect anu bisa diatur jadi TRUE atawa FALSE. Ieu pilihan atawa paraméter téh bisa jadi aya mangpaatna pikeun aplikasi PHP anu keur dijieun. Ngan salian ti aya mangpaatna, bisa jadi ogé henteu aya mangpaatna. Naha arék ditetepkeun sina jadi TRUE atawa FALSE, duanana miboga mangpaat jeung madorotna. Ngan kudu apal naon waé mangpaat jeung madorotna.

Parameter sambungan databes dina payil database.php

Nurutkeun manual CodeIgniter, PConnect téh mangrupakeun singketan tina Persistent Connection. Sedengkeun persistent connection, nurutkeun manual PHP mangrupakeun hiji sambungan SQL anu henteu dipegatkeun sanajan paréntah SQL geus dilaksanakeun kalawan sampurna. Nalika Persistent Connection dipénta, PHP bakal mariksa heula naha geus aya sambungan anu sarua saméméhna atawa acan. Lamun geus aya, mangka PHP bakal ngagunakeun éta sambungan anu geus aya pikeun nyambungkeun kana databés. Lamun euweuh, mangka PHP bakal nyieun sambungan anyar. Anu dipimaksud ku sambungan anu ‘sarua’ téh nyaéta sambungan anu dijieun ka host anu sarua kalawan sandi asma jeung sandi kecap anu sarua ogé.

Ngeunaan ngatur PConnect dina CodeIgniter, naha kudu dijadikeun TRUE atawa FALSE, aya hiji wangkongan atawa ngadu bako di StackOverFlow, ngatur PConnect dina CodeIgniter jadi TRUE/FALSE aya untung-rugina. Dina éta lambaran ngadu bako dijelaskeun cenah aya alusna lamun ngatur paraméter PConnect jadi TRUE lamun:

 • Miboga hardware pangladén wéb jeung databés anu alus dina ngajalankeunana,
 • Databés katut pangladén wéb anu geus di-tune kalawan bener,
 • Miboga hardware paranti nyoba anu sarua reujeung hardware anu bakal dipaké nalika jalan,
 • Jeung miboga anggapan yén performance jadi masalah anu disababkeun ku lilana waktu sambungan databés.

Ngan kudu apal heula, ngatur PConnect kana TRUE, bakal nyababkeun:

 • Bug kusabab lobana sambungan anu teu kapariksa jeung teu kanyahoan (jadi waé loba teuing sambungan).
 • Sambungan databés bakal ngaleuwihan batesan anu ditangtukeun.
 • Cara gawé databés bakal nyirorot kusabab lobana sambungan anu nganggur teu kapaké.
 • Jadi bug kusabab sambungan loba anu teu kapaké jeung aplikasi henteu apaleun.

Tapi alusna PConnect diatur jadi TRUE téh nyaéta bisa ngurangan waktu pikeun nyieun sambungan mimiti kana databaés, dina harti bisa gancang nyambung kana databés.

Kitu cenah….

jQuery UI Dialog, Bisa Dijadikeun Gaganti ThickBox


Teu salawasna bisa ngagunakeun ThickBox pikeun ngancokeun inpo anu maké kotak anu ngambang (kotak dialog) dina lambaran loka (wéb). Kadang dina nalika dihijikeun reujeung jQuery UI Tab mah, kaluar hal anu gagal (error) nalika nutupna ThickBox. Kotak ngambang téh gagal nutup nalika ditutup lamun dina lambaran lokana aya wijét jQuery UI Tab. Teuing tacan kapaluruh laratan kumaha cara ngungkulanan atawa bener-bener teu bisa diungkulan. Kusabab tacan aya cara ngungkulanana, mimitina mah henteu maké Tab lamun arék ngagunakeun ThickBox téh.

Ahirna meunang inpo, yén dina jQuery UI ogé aya wijét anu disebut Dialog (jQuery UI Dialog). Pasipatan ieu jQuery UI Dialog téh ampir sarua reujeung ThickBox, bisa dipaké pikeun ngancokeun inpo maké kotak ngambang dina lambaran loka. Ngan anu ngabédakeunana téh nyaéta lamun jQuery UI Dialog mah geus jadi bagéan tina jQuery UI, sedengkeun ari ThickBox mah masih kénéh misah. Ceuk basajanna mah, jQuery UI Dialog mah resmi bawanana jQuery UI. Kusabab kitu, jQuery UI Dialog mah sigana moal diadu (silih sigeung) reujeung wijét jQuery UI séjénna.

Ancoan jQuery UI Dialog di loka http://jqueryui.com

jQuery Ui Dialog, sakumaha inpo anu diancokeun dina loka jQuery, kotak anu ngambang (kotak dialog) dina lambaran loka anu miboga tempat judul (title bar) reujeung tempat eusina (content area). Kotak ieu bisa dipindah-pindah, dirobah ukuranan (digedéan atawa dileutikan) katut bisa ditutup ku jalan neken lambang x anu aya di juru katuhu luhur kotak ngambangna. Lamun eusina ngaleuwihan gedéna kotak, bakal aya paranti ngagulung eusi (scrollbar) di sisi katuhu kotak dialog. Di bagéan handap kotak, aya daérah pikeun neundeun kenop-kenop lamun diperlukeun kenop, gumantung kana jinis kotak ngambang anu dijieunna.
Dina makéna ieu jQuery UI Dialog, kacida gampangna. Lamun hayang ngancokeun ieu kotak ngambang, tinggal nulis script:

$(foo).dialog();

Pikeun inpo anu leuwih lengkap bisa ngalongok ka loka jQuery UI Dialog.