Pinunjul Mojang Jajaka Jawa Barat 2015


Mojang Jajaka Pinilih 2015
Mojang Jajaka Pinilih 2015
Mojang Jajaka Wakil Kahiji
Mojang Jajaka Wakil Kahiji
Mojang Jajaka Wakil Kadua
Mojang Jajaka Wakil Kadua
Mojang Jajaka Harepan Kahiji
Mojang Jajaka Harepan Kahiji
Mojang Jajaka Kameumeut
Mojang Jajaka Kameumeut
Mojang Kewes Jajaka ganes
Mojang Kewes Jajaka ganes
Mojang Jajaka Mimitran
Mojang Jajaka Mimitran
Mojang Jajaka Parigel
Mojang Jajaka Parigel
Pangleler Heuseus
Pangleler Heuseus

Saha Mojang Jajaka Pinilih 2015?


Pasanggiri Mojang Jajaka (Moka) Jawa Barat entragan 2015 geus réngsé dilumangsungkeun. Geus kapilih sawatara pinunjul luyu reujeung katagorina. Pasanggiri Moka taun ayeuna mah kawilang sakeudeung ngan tilu poé, mimiti ping 23 Nopémber ditungtungan peuting puncerna ping 25 Nopémber 2015 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga).
Saha waé atuh anu jadi pinunjulna?

Anu kapilih ku déwan juri anu dipingpin ku Éndang Caturwati ieu jadi Mojang Jajaka Pinilih nyaéta Stella Natalia Mulia (wawakil ti Kabupatén Bekasi) salaku Mojang Pinilih jeung M. Hilmie Azizi (wawakil ti Kota Bandung) salaku Jajaka Pinilih. Mojang Jajaka Wakil Kahijina dibeunangkeun ku Novi Dwi (wakil Kabupatén Majalengka) jeung M. Rizki NDN (wakil ti Kabupatén Ciamis). Mojang Jajaka Wakil Kaduana dicangking ku Élga Fania (wakil ti Kabupatén Karawang) jeung M. Farij Nur I (wakil ti Kabupatén Bogor). Mojang Jajaka Harapan Kahiji dicangking ku Cindy May MCG (wawakil ti Kabupatén Ciamis) jeung M. Abid U. (wawakil ti Kabupatén Kuningan), sedengkeun harepan kaduana ku Annisa Alifa Khair (wawakil ti Kabupatén Bandung Barat) jeung M. Alwan Fadhal (wawakil ti Kota Bekasi).

Mojang Jajaka Pinilih 2015
Mojang Jajaka Pinilih 2015

Pikeun pinunju katagori séjénna nyaéta Katagori Parigel dibeunangkeun ku Rista Filiani (wawakil ti Kabupatén Subang) jeung M. Farij Nur (wawakil ti Kabupatén Bogor). Katagori Mojang Kéwes dibeunangkeun ku Annisa Nurachmi (wawakil ti Kota Bogor) katut Jajaka Gandes dibeunangkeun ku M. Yusuf Gunawan (wawakli ti Kabupatén Cianjur). Katagori Mojang Jajaka Mimitran dicangking ku Witri E.S.R (wawakil ti Kabupatén Cianjur) jeung A. Rizal Mutaqien (wawakil ti Kabupatén Majalengka). Katagori Mojang Jajaka Kameumeut dibeunangkeun ku Novi Dwi (wawakil ti Kabupatén Majalengka) jeung Angga Fauzi (wawakil ti Kabupatén Bandung Barat).

Salian ti katagori anu disebutkeun di luhur aya ogé panambahna nyaéta panglélér heuseus ka sawatara wawakil Mojang Jajaka nyaéta Best Tourism Video Promotion ka Moka Kota Cimahi, Best Couple ka Moka Kabupatén Purwakarta, Best Supporter pikeun Ampok Kota Dépok, Best Evening Dress pikeun Mojang Kota Bandung jeung Jajaka Kota Sukabumi, katut Most Enthusiast Finalist pikeun Abang Kota Dépok jeung Nok Kabupatén Cirebon.

Peuting Puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2015


Peuting Puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2015
Peuting Puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2015

De Syukron 5, Raraméan dina Raraga Milangkala Jawa Barat ka-70


Dina raraga ngareuah-reuah milangkala propinsi Jawa Barat anu ka-70, baris diayakeun acara anu dijudulan De Syukron anu ka-5. Ieu acara geus dimimitian dina mimiti poé ayeuna, kalawan dibuka langsung ku Gupernur Jawa Barat. Kagiatan ieu dilumangsungkeun salila dua poéeun kalawan tempatna di buruan Gedong Saté Bandung, jumaah jeung saptu.

Pagelaran De Syukron ka-5
Pagelaran De Syukron ka-5

Hiburan anu ngeusi kana ieu acara milangkala téh loba rupana. Aya hiburan nyanyi ti sawatara artis nasional kayaning Melly Goeslaw, Armand Maulana, Dewi Gita, Hedi Yunus jeung anu séjénna. Éta dina poe kahijina, sedengkeun dina poé kaduana aya pintonan ti Tata Janeta, Sarasvati, The Titans, Sania, Nelly Agustin jeung Netta.

Aya deui hiburan Wayang Golék anu midangkeun dalang Dadan Sunandar Sunarya dina peuting jumaah malem saptu. Aya deui pintonan Jabar Ngagaya Gandrung ka Sarung katilu anu mangrupakeun pidangan Fashion Show On The Street. Dina puncer acara bakal diayakeun Video Mapping Laser & Firework dina poé saptuna.

Ieu acara téh dibuka pikeun umum kalawan haratis. Atuh ka singsaha waé anu hayang lalajo bisa langsung ngadongdon ka wewengkon Gedong Saté jeung Gasibu.

OOTrad Kadalapan dina Dies Natalis Unpad


Dina raraga ngareuah-reuah Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) anu ka-58, geus dilumangsungkeun acara anu disebut Olimpiade Olahraga Tradisional atawa OOTrad. OOTrad entragan ayeuna mibanda jejer OOTrad Keur Urang. Éta acara geus dilumangsungkeun dina poé Ahad mangkukna, ping 13 Séptémber 2015. Tempatna, béda reujeung biasana. Lamun saméméhna mah biasa dilaksanakeun di kampus Unpad Bandung, ayeuna mah dilumangsungkeunana di kampus Unpad Jatinangor.

Anu ngabédakeun reujeung OOTrad saméméhna ogé, dina kagiatan OOTrad ayeuna mah diiluan ku masarakat di luar civitas akademika Unpad. Anu ngiluan kana acara OOTrad ieu aya anu asalna ti Mitra Unpad, masarakat umum ti kabupatén jeung kota anu aya di Jawa Barat kayaning Kabupatén Garut, Kabupatén Subang, Kota Bandung, Kabupatén Bandung Barat, Kabupatén Tasikmalaya, Kabupatén Sumedang, jeung Kabupatén Pangandaran. Teu tinggaleun ogé masarakat anu aya di Jatinangor sorangan.

Pidangan Olimpiade Olahraga Tradisional (OOTrad) kadalapan
Pidangan Olimpiade Olahraga Tradisional (OOTrad) kadalapan

Anu dipatandangkeun dina acara OOTrad ieu ampir sarua reujeung kagiatan OOTrad taun-taun saméméhna. Kajaba aya tambahana saperti éksibisi Kaulinan Tradisional. Dina ieu acara dipatandangkeun balap jajangkungan (Open Race Engrang) anu jauhna béda-béda. Aya balap jajangkungan 50 méter, 100 méter, 200 méter, 400 méter jeung balap jajangkungan anu jauhna 1.500 méter. Tuluy tatandang nomer Sapta Lomba anu dijerona matandangkeun nomer Jajangkungan, Ngagandong Boboko, Balap Karung, Manggul Béas, Nanggung Suluh, Nyuhun Jukut, jeung Éyong.

Ari éksibisi kaulinan tradisional mintonkeun rupa-rupa kaulinan tradisional kayaning Pérépét Jéngkol, Pencak Silat, Papanahan, Sorodot Gaplok, Sumpit, Boiboian, Damdas, Nabuh Lisung, Galah Asin, Papanggalan, Gatrik, Langlayangan jeung Demprak.

Haleuang Kuliner Sunda 2015


Dina raraga Dies Natalis Unpad (Universitas Padjadjaran) anu ka-58, unit Kesenian Universitas Padjadjaran bakal ngayakeun pagelaran anu dijejeran ku ‘Haleuang Kuliner Sunda’. Pagelaran entragan taun 2015 ieu bakal dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 13 Séptémber 2015. Waktuna jam tujuh peuting nepikeun ka jam satengah sapuluh. Ari tempatna nyaéta di GOR Jati Kampus Unpad Jatinangor.

Sakumaha jejerna, pagelaran ieu gedé pakaitna reujeung kadaharan anu aya di tatar pasundan. Kadaharan ieu dipidangkeun ngaliwatan lalaguan atawa kawih anu geus kawentar di masarakat urang Sunda. Kadaharan kayaning Tauco, Borondong Garing, Peuyeum Bandung, Surabi Haneut jeung Tahu Sumedang geus aya lagu atawa kawihna.

Pagelaran Haleuang Kuliner Sunda 2015
Pagelaran Haleuang Kuliner Sunda 2015

Dina ieu pagelaran lalaguan anu aya pakaitna reujeung kadaharan éta baris dihaleuangeun. Leuwih ngeunahna deui, lain ngan ukur dihaleuangkeun wungkul, tapi kadaharan anu disebutkeun dina laguna ogé bakal diidangkeun ka anu lalajo. Contona waé, Nalika lagu anu dipidangkeunana lagu Peuyeum Bandung, kadaharan peuyeum bakal dibagikeun kanu lalajo kalawan haratis.

Ngeunaan lalaguanana, aya 12 lagu anu bakal dipintonkeun. Lagu kasebut nyaéta Borondong Garing – És Lilin – Peuyeum Bandung – Tauco Cianjur – Colénak – Tahu Cibuntu – Tahu Sumedang – Galéndo – Wajit Cililin – Surabi Haneut – Rujak Cuka – Karédok Leunca reujeung lagu bubuka ‘Kuliner Sunda’ yasana Ganjar Kurnia.

Musik anu mirigna, lalaguan anu dipidangkeun bakal dipirig ku rupa-rupa musik tradisional Sunda kayaning calung, degung, Angklung Arumba, Celempungan, Kacapi Biola, Pop Sunda jeung Band modern. Sedengkeun anu baris midangna aya Bungsu Bandung, Rika Rafika, Sony Riya Windyagiri jeung Novi Aksmiranti katut anu séjénna.

Ieu pagelaran téh bisa didongdon ku saha waé. Anu hayang lalajo bisa datang dina waktuna kalawan teu kudu mayar karcis alias haratis….

Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2015


Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupatén Bandung reujeung Paguyuban Mojang Jajaka Kabupatén Bandung baris ngayakeun deui Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung pikeun entragan 2015. Ayeuna geus nepi kana undakan narima anu daptar pikeun ngiluan ieu pasanggiri. Narima anu daptar geus dimimitian ti ping 22 Juni kalawan bakal ditutup dina ping 4 Agustus 2015.

Ngeunaan sarat anu kudu dicumponan ku pamilon diantarana waé ngeusian formulir daptar anu geus disadiakeun ku panata calagara, nyadiakeun pas poto anu ukuranana 4 ka 6 katut poto close up jeung potret sakabéh awak ukuran 4R. Jumlah unggal ukuranana tilu siki. Ditambah ku surat rékomendasi ti Kacamatan, salinan KTP atawa Kartu Pelajar atawa KTM, nyieun surat kasaluyuan ti kolot. Umur pamilon pikeun ngiluan ieu pasanggiri ulah kurang ti 17 taun jeung ulah leuwih ti 22 taun kalawan tacan kawin katut mibanda jangkung awak sahanteuna 160 sénti pikeun mojang atawa 165 pikeun jajakana. Pamilon anu bisa ditarima ogé ngan ukur pikeun urang Kabupatén Bandung wungkul.

Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2015
Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2015pasan

Pikeun mojang jeung jajaka anu aya di wewengkon Kabupatén Bandung kalawan hayang ngiluan kana ieu pasanggiri atawa hayang meunang inpo leuwih euyeub, bisa langsung ngontak ka nomer 081221405658 atawa 085322633923 atawa 085794745300. Bisa ogé ngaliwatan media sosial di twitter ngaliwatan akun @PamokaKabBdg.