Salakanagara, Sunda Sadu Santa Budi


Salakanagara, salasahiji grup anu aya di pésbuk anu miboga tujuan hayang ngamumulé Basa jeung Sajarah Sunda. Ieu grup diwangun didadasaran kusabab geus réa urang Sunda anu geus teu paduli deui kana Basa jeung sajarahna sorangan. Kuayana ieu grup, dipiharep bisa dijadikeun jalan pikeun ngawanohkeun jeung mintonkeun ngeunaan kasundaan ka sakuliah dunya. Salakanagara jadi puseurna pikeun sajarah Sunda. Nurutkeun data anu diancokeun mah cenah geus leuwih ti 800 naskah/tulisan ngeunaan Basa, Budaya jeung Sajarah anu aya di Salakanagara. Ieu grup mimiti ngajomantara di pésbuk dina ping 12 Maret 2010.

Grup Salakanagara di pesbuk
Grup Salakanagara di pesbuk

Nalika dilongok dina poe Saptu ping 5 Kresnapaksa Palguna 1949 Candra Kala Sunda (9 Maret 2013), anggahota Salakanagara di pésbuk ieu geus leuwih ti 15 rewu urang. Atuh pikeun urang Sunda di pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup, bisa ngalongok alamat grupna di Salakanagara.

Dina ieu grup bisa magunemkeun ngeunaan kasundaan saperti Basa jeung Sajarah Sunda. Sanajan kitu bisa waé magunemkeun ngeunaan hal séjénna, da taya papagon anu nyaram. Sanajan kitu, leuwih alusna mah anu dipagunemkeun téh ngeunaan Basa jeung Sajarah Sunda sakumaha tujuan diadegkeunana ieu grup. Dina ieu grup ogé disadiakeun rupa-rupa dokumen (naskah) ngeunaan kasundaan anu bisa dibaca, diundeur katut dipairan (digunemcaturkeun). Anggahota ieu grup ogé bisa ngiluan nyieun naskah anu diasupkeun ka ieu grup.

Pikeun inpo leuwih parna bisa langsung waé dilongok kana kaca grup Salakanagara di pésbuk. Atawa maca inpo ngeunaan ieu grup sakumaha anu diancokeun di handap.

ASSALAMUALAIKUM.Wr.Wb.

SAMPURASUN………………………
Lengkah anu munggaran dina muka lawang di ieu Grup, hayang ngamumule basa jeung sajarah Sunda anu kiwari rea urang Sunda anu teu miduli kana basa jeung sajarahna sorangan. Sim kuring gawebareng jeung majalah Sunda Online SALAKA. Insyaallah hoyong mintonkeun Sunda ka dunya, anu geuning sakitu jembarna. Lian ti eta, SALAKANAGARA gaduh harepan hoyong janten puseurna sajarah Sunda. Insyaalloh dokumen di Salakanagara tos langkung ti 800 naskah basa , budaya sareng sajarah Sunda.

NAMUNG HAPUNTEN, PAMI DINA MIDANGKEUN SAJARAH , PURBASTITI- PURBAJATI atanapi naon bae anu aya patula-patalina sareng Sunda ,AYA ANU PAGEDRUG sareng manah para wargi ……,sumangga urang silih lereskeun, silih geuing, urang silih talingakeunh. Silih asih ku pangarti ,silih simbeuh ku pangaweruh…….Mangga ku saha deui lamun sanes ku urang , urang Sunda…..cag

“NGadegna ieu grup dicirian ku sawala pangurus, dina lelemah sareundeuk saigel, sabata sarimbagan pikeun ngawujudkeun Salakanagara keur urang, urang Sunda. Sok sanajan kasang tukang anu beda, boh kalungguhan, umur jeung atikan, teu matak jadi riged da puguh niatna sarua papada hayang ngaronjatkeun ajen-inajen , ajegna kahirupan basa jeung sastra Sunda.” cag

Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!

SALAKANAGARA nyandak VISI : SUNDA SADU SANTA BUDI, dina MISI : Nyundakeun urang Sunda utamana barudak jeung rumaja entragan anyar.

Rengrengan SALAKANAGARA :

FAUZI SALAKA
RICHADIANA KARTAKUSUMA
AAN MERDEKA PERMANA
HIKMAT KUSUMAHNINGRAT
DEDDY EFFENDIE TJAJAPERMANA
HJ.TITIN GILANG HADI
KANG WAWAN ASEP

IMAN ABDUL RAHMAN Pupuhu Salakanagara Jepang
ERI KURNIAWAN Pupuhu Salakanagara Amerika
CAHAYA RANTI Pupuhu Salakanagara Saudi Arabia
DYANT CHATREWRIGHT Pupuhu Salakanagara Hongkong
IDA LESTARI Pupuhu Salakanagara Brunei Darussalam
KOBUL NUGRAHA Pupuhu Salakanagara Jakarta Raya

Pupuhu SALAKANAGARA di Bumi: FUAD FUFU DHARMAKUSUMAH
WAKIL PUPUHU : ABAH APO
GIRANG SERAT : DIDIN TULUS
PANATA HARTA : JATI NISKALA

Tabihan :
WARGI munggaran SALAKANAGARA : SALAKA COCO ti Jakarta
surelek : kokosalaka@yahoo.co.id

SALAKANAGARA ngawitan ngajomantara ping 12 Maret 2010

“IMAH PANGANCIKAN RAGA, BASA PANGANCIKAN RASA,SUNDA PANGANCIKAN KULA”

Front Pemuda Sunda Tandang


Front Pemuda Sunda Tandang mangrupakeun hiji grup anu aya di pésbuk. Ieu grup téh pasipatanana nyamuni (Closed Group). Sanajan kitu saha waé bisa jadi anggota ieu grup ku jalan ménta ka Admin ieu grup pikeun dijadikeun Anggahota (neken kenop Join Group). Ngeunaan naon ari ieu grup, bisa diilukan dina lambaran About, sakumaha anu diancokeun di handap ieu:

NGADEUGDEUG HANDEULEUM SIEUM, NÉANG HANJUANG SIANG:

Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan, henteu kawengku ku umur. Nu penting mah mibanda jiwa muda. Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan nyaéta urang Sunda anu lahir di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai Sunda, tapi hirup kumbuh di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai jeung henteu hirup di lemah cai Sunda, tapi micinta Sunda.

Front Pemuda Sunda, seja nyiar tarékah atawa milari solusi pikeun nyalametkeun alam Sunda anu saban mangsa diruksak, budaya Sunda nu mingkin kalindih ku budaya deungeun, sarta ngahudang rasa reueus ditakdirkeun jadi urang Sunda. Reus kana ajén-inajén sunda, reueus kana jati diri Sunda, sarta ngajénan para sepuh karuhun nu ngawariskeun alam Sunda tur paélmuan Sunda.

Karuhun Sunda geus miara alam jeung budaya Sunda, anu kiwari jadi tempat hirup kumbuh sapopoé. Tapi dina mangsa kiwari, alam Sunda beuki ruksak, ngalantarankeun rupaning musibah tumiba; caah di mamana mangsa hujan, sarta kakurangan cai mangsa halodo entak-entakan. Satemenna, enas-enasna, mangsa kiwari, urang Sunda masih kénéh dijajah. Kabuktian, loba urang Sunda anu jadi galandangan di lemah caina sorangan. Jadi baramaén di lembur sorangan. Lembur nu ceuk batur kacida subur.

Pamuda Sunda tetep kudu soméah hadé ka sémah. Tapi sémahna nu hadé. Ari sémahna anu teu hadé mah, teu kudu soméah, malah sina nyingkah ti lelemah Sunda. Geus mangsana nyingkah-nyingkahkeun rupaning rereged nu ngahalangan kamajuan pamuda Sunda. Pamuda Sunda kudu makalangan, tandang, wani bersaing dina nyorang kahirupan dina jaman globalisasi. Pamuda Sunda kudu mibanda sikep. Ulah manut teuing ka dunungan, bari ngorbankeun kapentingan balaréa.

Sagala rupa perkara nu patali jeung pasualan manusa, alam, jeung kabudayaan Sunda, urang padungdengkeun dina KONGRES PAMUDA SUNDA II.

Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk
Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk

Pikeun anggahota pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup, bisa asup ka alamat pesbuk Front Pemuda Sunda Tandang.

Radio Baraya Sunda (RBS)


Radio Baraya Sunda (RBS) mangrupakeun salasahiji grup di pésbuk anu sipatna bébas bisa diiluan ku saha waé (Open Group). Grup ieu dijieun pikeun jadi salasahiji tempat ngobrol jeung komunikasina baraya anu resep kana nyetél RBS. Saméméhna, grup Radio Baraya Sunda (RBS) di pésbuk ieu dijieun ku aktipis Sunda anu nyieun RBS (Radio Baraya Sunda), salasahiji radio anu siaranana ngaliwatan média internét. Jadi sabenerna mah RBS bisa disebutkeun stasiun radio anu nyebarkeun siaranana ngaliwatan internét. RBS diadegkeun di Bandung dina ping 20 Méi 2011 ku aktipis Sunda. Salian ti pikeun jadi média komunikasi, antara baraya RBS, grup Radio Baraya Sunda ieu ogé digunakeun pikeun manjangkeun tali mimitran.

Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk
Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk

Pikeun baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup bisa asup ka ieu grup. Kalawan peupeujeuh ti anu ngokolakeun ieu grup, baraya anu ilubiung kana ieu grup alusna maké poto profil katut nyadiakeun inpo diri anu bener supaya gampang dina mangsana riung mungpulung baraya sacara langsung. Baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup, kari asup waé ka alamat https://www.facebook.com/groups/baraya.rbs/.

Peupeujeuh atawa pameredih séjénna ka baraya anu ngiluan kana ieu grup, lamun nyieun pairan, status, gambar atawa panumbu pidio kudu aya patali atawa pakait reujeung siaran anu keur dipidangkeun ku RBS. Lamun aya kiriman teu merenah atawa taya pakaitna reujeung RBS, kirimanana bakal dipupus ku admin grup. Ieu geus jadi katangtuan anu kudu ditedunan ku unggal anggahota grup.

Atuh, pikeun baraya anu hayang jadi donatur atawa pandeudeul (sponsor) RBS, ditarima ogé ku RBS. Carana bisa ngirim pésen ka tukang siaran RBS (Gan Aham, Ki Jayus atawa Nyai Endit). Pangrojong ieu bisa jadi pangdeudeul pikeun RBS supaya leuwih alus deui. Pikeun inpo grudp ieu anu leuwih panceg, bisa dilongok langsung dina lambaran About ieu grup.

Nonoman Sunda, Grup Pikeun Pamuda Urang Sunda?


Nonoman Sunda mangrupakeun salasahiji grup tina mangrébu-rébu grup anu aya di loka pésbuk. Sakumaha ngaranna, ieu grup téh dikokolakeun ku para nonoman atawa pamuda. Sakumaha ngaranna deui ogé, anu diangkir pikeun ilubiung kana ieu grup téh nyaéta urang Sunda (pamuda/nonoman Sunda) najan di mana waé ayana. Maksudna mah cenah hayang ngabuktikeun yén nonoman atawa pamuda ogé miboga ketak anu nyata dina mikanyaah reujeung ngahangkeutkeun seni budaya Sunda. Salasahiji carana nyaéta ngagunakeun Basa Sunda dina kahirupan sapopoéna reujeung dina kahirupan di mandalamayana.

Grup Nonoman Sunda di Pesbuk

Ieu grup miboga maksud supaya bisa jadi tempat ngumpulna atawa tempat silaturahmi nonoman atawa pamuda anu micinta kana budaya Sunda. Atuh nonoman anu miboga kahayang pikeun ngahangkeutkeun deui reujeung miara budaya Sunda, taya salahna pikeun ilubiung atawa asup kana ieu grup. Sanajan ieu grup téh kaasupna grup anu nyamuni (Closed Group), tapi henteu susah lamun hayang jadi anggahotana. Anu hayang jadi anggahota ieu grup, kari ménta idin hayang jadi anggahota (neken kenop JOIN GROUP). Teu kudu nunggu lila ogé bakal bisa langsung jadi anggahota. Panasaran…? Cobaan waé asuk ka ieu grup Nonoman Sunda anu miboga alamat di http://www.facebook.com/groups/nonomansunda/.

Dina ilubiungna di ieu grup, henteu aya wawatesan pikeun ngobrolkeun atawa madungdengkeun perkara anu tangtu. Sagala perkara bisa dipadungdengkeun (diadubakokeun) utamana ngeunaan Kasundaan. Ngan saratna, euweuh kecap atawa obrolan anu matak ngarugikeun jeung nyigeung pihak séjén. Admin ieu grup miboga hak pikeun mupus obrolan anu henteu merenah.

Atuh hususna pikeun nonoman atawa pamuda Sunda anu miboga kahayang pikeun miara jeung nanjeurkeun deui Budaya Sunda, taya salahna pikeun ngiluan kana ieu grup. Lamun hayang asup, kari longok waé alamat Nonoman Sunda di Pesbuk.

Grup Pésbuk: Sajak Sunda


Sanajan ngaranna mah Sajak Sunda, lain hartina ieu grup ngan ukur pikeun kumpulna anggahota pésbuk anu mikaresep kana sajak. Tapi lamun nengetan katerangan ngeunaan ieu grup, grup ieu téh ogé bisa dijadikeun kumpulna anggahota pésbuk anu mikaresep atawa merhatikeun kana basa reujeung budaya titinggal ti karuhun sunda. Kusabab kitu, pikeun anu mikaresep kana basa reujeung budaya Sunda, bisa ngiluan ilubiung kana ieu grup. Pikeun asup kana ieu grup bisa ngaliwatan alamat http://www.facebook.com/groups/119684271938/.

Sajak Sunda di Pesbuk

Katerangan ngeunaan ieu grup bisa dijelaskeun sakumaha ayana, dicutat tina ngeunaan (About) ieu grup.

Sanes pedah sugih ku elmu jembar ku katiasa, sanes pedah oge jegud pangaweruh lan jembar ku harta, pribados ngadamel ieu kotretan taya sanes ngabayangkeun kalintang bagjana upami ngiring merhatoskeun kana basa atanapi budaya teureuh karuhun, nyobian ulubiung sareung umajak ngamumule basa pun biang.

“Jati teu kasilih ku junti” paripaos nu ngagambarkeun budaya sunda teh moal kakikis ku budaya nu sanes. kanggo ngadegkeun kanyataana tangtosna kedah aya nu mikacinta sareng ngamalire. Jalaran kitu, sawaktos urang sunda pituin simkuring ngaraos kajurung hate mikanyaah nu dipikagaduh, etang-etang ngiring ngamumule basa karuhun ditambih ku rasa honcewang sareung sedih kacida ninggal kaayaan dangeut ayeuna di sabudeureun urang anu tos langka ngadangu kecap sareng paripolah nu matak tumaninah kana manah.

Akang miwah Teteh sadaya,sumangga ah dihaturanan linggih….

Ari anu ngokolakeun ieu grup (admin), diantarana waé: Giriloka Arya, Owie Tonggeret Janari, Ekka Saraswati, Wiwin Khazanah Ramli, Sahyudin Sanjaya, Kang Guru II.