Ahirna, Basa Sunda Asup ka Google Translate


Meunang inpo ti babaturan cenah, Google Translate téh ayeuna mah aya pilihan pikeun narjamahkeun kekecapan kana Basa Sunda. Panasaran, nyobaan mariksa, bener ogé. Tina mangpuluh-puluh pilihan pikeun narjamahkeun kekecapan téh geus aya pilihan pikeun narjamahkeun kana Basa Sunda (Sundanese). Pon kitu deui sabalikna, bisa narjamahkeun Basa Sunda kana basa séjén.

Basa Sunda (Sundanese) geus asup di Google Translate
Basa Sunda (Sundanese) geus asup di Google Translate

Disaliksik di mandala maya, goréhél ogé meunang inpo yén bener Google geus ngasupkeun Basa Sunda kana pakakas pikeun narjamahkeun kekecapan dina loka Google. Teuing iraha mimitina mah. Ngan nurutkeun inpo anu diancokeun ku 9to5Google, dina ping 12 Désémber ogé Basa Sunda geus nyampak dina loka Google Translate.

Nyobaan narjamahkeun kekecapan anu aya di loka/blog Kampung Ciburuan, lumayan bisa narjamahkeun kana rupa-rupa basa anu aya dina Google Translate. Pon kitu deui sabalikna bisa narjamahkeun kekecapan dina basa séjén kana Basa Sunda. Cenah éta henteu kabéh kekecapan bisa ditarjamahkeun, kudu ngamaphum. Da ngaranna ogé kakara diangken. Tacan kabéh kekecapan dina Basa Sunda bisa ditarjamahkeun.

Hasil narjamahkeun kalimah tina blog Kampung Ciburuan kana Basa Inggris
Hasil narjamahkeun kalimah tina blog Kampung Ciburuan kana Basa Inggris

Salaku urang Sunda, kudu ngarasa bungah jeung bagja yén Basa Sunda geus diaku ku Google. Jeung Basa Sunda bakal bisa dipikawanoh ku unggal jalma anu biasa nyungsi Google Translate. Atuh pikeun anu ngarasa susah ngartina kana eusi ieu blog, bisa ogé ditarjamahkeun kekecapanana ngaliwatan Google Translate.

Ngomong Sunda, Kamus Basa Sunda Anu Bisa Ngomong dina Hénpon Android


Ngomong Sunda mangrupakeun hiji ngaran pikeun aplikasi anu ngahaja dijieun pikeun di jalankeun dina hénpon Android. Ieu aplikasi téh bisa dipaké jadi kamus Basa Sunda dina hénpon Anndroid. Jadi salian ti aplikasi Basa Sunda (sakumaha anu geus dipedalkeun dina tulisan ti heula), nambahan deui aplikasi anu bisa dipaké pikeun narjamahkeun Bahasa Indonésia – Basa Sunda.

Ancoan Ngomong Sunda dina hénpon Android

Anu ngabédakeun aplikasi Ngomong Sunda reujeung Basa Sunda téh nyaéta aplikasi Ngomong Sunda mah bisa ngucapkeun kecap anu ditarjamahkeunana. Kecap dina Basa Sunda hasil tina tarjamahan tina Bahasa Indonésia téh bisa kaluar sorana (diucapkeun). Jadi salian ti apal kecap tarjamahanana, ogé bisa apal kumaha ngucapkeunana. Ngan kakuranganana téh cenah mah kabeungharan kecapna masih kénéh kurang.

Sanajan kitu bisa dipaké pikeun dijadikeun kamus Bahasa Indonésia – Basa Sunda mah. Aplikasi ieu dijieun ku Independent Android Developer anu miboga landian Plugie. Anjeunna bisa diaksés di loka Android Jakarta. Pikeun anu mikabutuh ieu aplikasi bisa ngundeur ti alamat Ngomong Sunda.

Telepon Lasut


Teu salawasna hénpon dibabawa atawa dikeukeupeul ku leungeun. Aya kalanan hénpon téh leupas tina kekempit dampal leungeun. Nya sahanteuna lamun keur dieusian deui setrum batréna, osok ditinggalkeun dina méja atawa dina téhel. Lamun keur kaayaan kitu, kadang hénpon téh tara kanyahoan kaayaanana, naon anu tumiba kana éta hénpon. Komo deui lamun éta hénpon téh disetél kan modeu cicing (répéh) atawa riungan. Tara kadéngé atawa kanyahoan najan hénponna disada kusabab aya anu nelepon atawa najan ngan ukur miskol (miscall).

Kituna téh lamun rada jauh neundeunna reujeung anu mibogana. Najan keur diteundeun dina saku baju atawa calana ogé, apanan lamun disetél kana modeu cicing mah, angger waé teu apal lamun aya anu nelepon téh.

Telepon lasut

Lamun poho teu kabawa nalika indit-inditan? Komo deui ieu mah. Sapanjang tacan mulang mah apanan teu apal pisan kana kaayaanana. Arék aya anu nelepon atawa aya anu ngirim pésen ogé teu apal pisan. Arék sababaraha kali nelepon ogé moal apal, da tinggaleun.

Ninggang dina kaayaan kieu, pas dina ngilikan telepon téh bakal nyampak daptar telepon anu teu bisa katarima. Daptar nomer telepon anu ngahajakeun nelepon kana éta telepon. Naha ngahaja nelepon atawa ngan saukur miskol wungkul. Daptar ieu disebutna téh Telepon Lasut.

Basa Sunda di Wikipédia


Wikipédia téh mangrupakeun kumpulan rupa-rupa daluang, élmu panimu jeung sagala catetan anu perlu dipikanyaho ku jalma loba anu asalna ti saban madhab (ti sakuriling dunya). Kumpulan rupa-rupa tulisan ieu dikumpulkeun dina wangunan hiji loka anu ngaranna atawa alamatna wikipedia.org. Jalma-jalma arék saha waé bisa ilubiung kana ngokolakeun tulisan dina ieu loka, dina harti ngiluan ngarempegan tulisan ku jalan ngasupkeun tulisan anu luyu ka ieu loka. Kusabab ieu loka téh ambahanana sakuliah dunya, atuh rupa-rupa basa aya di ieu loka. Ti mimiti basa anu jadi basa hiji nagara nepikeun ka basa wewengkon.

Kumaha atuh ari Basa Sunda? Naha geus asup ka Wikipédia?

Wikipedia dina Basa Sunda

Ngeunaan Basa Sunda di Wikipédia, geus loba anu asup kana loka ieu. Loba tulisan anu geus aya dina loka Wikipédia, naha tulisan asli beubeunanganana urang Sunda atawa meunang narjamahkeun tina basa séjén. Najan nurutkeun itung-itungan mah geus loba, tapi lamun dibandingkeun reujeung jumlah total tulisan anu geus aya dina Wikipédia, jumlah éta téh kacida saeutikna. Atuh ka singsaha waé anu hayang nembrakeun yén urang Sunda téh teu katinggaleun jaman, urang Sunda téh bisa ngigelan jaman, hayu urang ilubiung ku jalan medalkeun tulisan atawa narjamahkeun tulisan anu geus aya tina basa séjén kana Basa Sunda anu aya di Wikipédia.

Pikeun bisa ilubiung di Wikipédia Basa Sunda, langsung waé longok alamat loka http://su.wikipedia.org/. Terus nyieun aku atawa asup log lamun geus miboga akun Wikipédia. Lamun geus miboga akun Wikipédia, bisa medalkeun tulisan katut narjamahkeun tulisan anu geus aya.

Bahasa Sunda, Aplikasi Tarjamah Basa Indonesia – Basa Sunda dina Hénpon Android


Kokoréh di internét ngeunaan Basa Sunda, ahirna mah anjog ka loka ANDROIDBLIP, anu ngancokeun ngeunaan Bahasa Sunda. Nurutkeun katerangan dina ieu loka, anu dipimaksud ku Bahasa Sunda di dieu mangrupakeun ngaran hiji program aplikasi anu gunana pikeun narjamahkeun kecap-kecap tina Bahasa Indonésia kana Basa Sunda atawa sabalikna (Basa Sunda kana Bahasa Indonésia).

Ancoan program Aplikasi Bahasa Sunda dina henpon Android

Program aplikasi Bahasa Sunda ieu dijieun pikeun dijalankeun dina hénpon Android. Program aplikasi Bahasa Sunda ieu dijieun ku alpukahna GITS Indonesia. Program aplikasi ieu miboga kamonésan diantarana:

  1. Bisa nangkep sora (voice input)
  2. Tarjamah Bahasa Indonésia – Basa Sunda
  3. Tarjamah Basa Sunda – Bahasa Indonésia
  4. Babagi tarjamahan kecap

Pikeun anu mikahayang program aplikasi Bahasa Sunda ieu, bisa ngundeur ti alamat loka http://www.androidblip.com atawa langkung ka http://www.androidblip.com/.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.androidblip.com/)