Poé Ayeuna Mitemeyanana Paméran Pangwangunan Sumedang


Mimiti poé ayeuna, di Pacuan Kuda Sindangraja Sumedang bakal diayakeun paméran pangwangunan dina raraga ngareuah-reuah milangkala Sumedang ka-437. Ieu paméran bakal dilumangsungkeun salila sapuluh poé nepikeun ka ping 3 Méi 2015. Paméran pangwangunan ieu diiluan ku intansi pamaréntah ditambah ku pausahaan swasta jeung tukang dagang séjénna.

Paméran Pangwangunan dina raraga Milangkala Sumedang ka-437

Paméran Pangwangunan dina raraga Milangkala Sumedang ka-437

Dina bubukana di Gedong Kasenian, Wakil Bupati Sumedang negeskeun yén ieu paméran téh jadi média promosi pikeun pamaréntah jeung tukang usaha. Paméran bakal dilumangsungkeun mimiti isuk-isuk jam dalapan nepikeun ka manjing peuting kira-kira jam salapanan.

Aréna Pacuan Kuda anu panjangna 1.400 méter téh dipinuhan ku stan anu mintonkeun rupa-rupa produk has Sumedang.

(Inpo meunang nyutat ti Tribun Jabar)

Wilujeng Milangkala Sumedang ka-437


Wilujeng milangkala Sumedang ka-437

Wilujeng milangkala Sumedang ka-437

Pagelaran Terebang Buhun Pusaka Cisitu


Sababaraha waktu anu geus kaliwat, Balai Taman Budaya Jawa Barat mintonkeun kasenian tradisional Terebang Buhun Pusaka Cisitu Kabupatén Sumedang. Kasenian tradisional terebang anu asal mulana geus aya ti abad ka-13 mangrupakeun média tradisi masarakat agraris anu saterusna dijadikeun sarana pikeun nyebarkeun agama Islam. Pintonan kasenian ieu téh di Teater Balai Taman Budaya Jawa Barat mangrupakeun hasil tina program pewarisan seni tradisional taun 2015.

Pagelaran Terebang Buhun Pusaka Cisitu

Pagelaran Terebang Buhun Pusaka Cisitu

Sanajan kasenian Terebang Buhun Pusaka Cisitu asal Dusun Pangjeléran, Désa Cigintung, Kacamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ieu geus jarang dipintonkeun tur ampir tumpur, barudak sakola anu minuhan Teater Tertutup Balai Taman Budaya Jawa Barat, dina poe Rabu ping 8 April 2015 kacida pisan mancona. Malahan di tungtung pagelaran tembang “Buah Kawung”, “Geboy” anu dipungkas ku tembang “Tumbila”, anu dihaleuangkeun ku Mamah Rodiah Si Madu, barudak sakola teh ngiluan ngibing.

Cenah mah ngaliwatan program pewarisan kasenian tradisional, kasenian tradisional anu ampir tumpur teh diguar deui tur dipintonkeun ka barudak sakola.

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat Online)

Pasanggiri Nulis Wikipedia Basa Sunda, Hadiahna Laptop


Pasanggiri Nulis Wikipedia Basa Sunda, Hadiahna Laptop

Nulis Artikel di Wikipedia make Basa Sunda, Hadiahna Laptop

Geus lila pisan dimimitianana mah. Heueuh da ieu pasanggiri téh geus dimimitian dina bulan Séptémber taun kamari. Anu ngiluan daptar katut anclub kana ieu pasanggiri téh geus nincak kana entragan katujuh. Dina ping 25 April ayeuna geus narima pamilon pikeun entragan kadalapan. Jadi sanajan geus lila, taya halangan pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri sabab daptar pamilon anu disadiakeun ku panatacalagara nepikeun ka sapuluh entragan dina ping 25 Juni, tur ditutup dina ping 25 Juli 2015.

Anu mikaresep kana Basa Sunda tur resep tulas-tulis hususna nulis artikel, taya salahna pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri. Salian ti bisa meunangkeun hadiah anu mangrupa laptop, ogé bisa jadi jalan pikeun ngadomkuméntasikeun jeung miara atawa ngamumulé Basa Sunda. Ieu hal téh luyu reujeung tujuan diayakeunana ieu pasanggiri anu dijudulan Wiki Sabanda (Wikipédia Raksa Basa Sunda).

Anu hayang ngiluan kana ieu pasanggiri, meungpeung masih kénéh aya waktu bisa langsung daptar waé ngaliwatan loka Wikipédia Basa Sunda atawa Wiki Sabanda. Saha anu apal dina panungtunganana bisa meunangkeun hadiah laptop atawa hadiah séjénna anu disadiakeun ku panicia. Di éta loka dijéntrékeun kumaha carana ngiluan kana ieu pasanggiri.

Eusi Acara Milangkala Sumedang ka-437, Taya nu Robah


Sakumaha taun-taun saméméhna, eusi acara pikeun ngareuah-reuah milangkala Sumedang ka-437 taya anu robah. Dina harti taya acara tambahan anu ahéng tur anéh. Acarana masih kénéh standar atawa biasa-biasa waé. Acara pangeusina nyaéta jaroh ka Taman Makam Pahlawan Cimayor jeung karuhun Sumedang, pawéy Karéta Naga Paksi jeung Makuta Binokasih anu mangrupakeun titinggal Karajaan Sumedang Larang, bakti sosial jeung tabligh akbar. Kitu nurutkeun panatacalagara milangkala Sumedang ka-437 sakumaha anu diinpokeun ku Pikiran Rakyat Online.

Eusi Acara Milangkala Sumedang ka-437, Taya nu Robah

Eusi Acara Milangkala Sumedang ka-437, Taya nu Robah

Hal ieu aya patalina reujeung kurangna waragad katut waktu. Anu leuwih diandelkeun dina milangkala taun ayeuna mah nyaéta sumanget (spirit) jeung bakti sosial ka masarakat anu teu mampuh. Acara bakti sosialna sorangan dieusi ku ngayakeun sunatan massal pikeun 75 urang kalawan gawé bareng jeung Badan Amil Zakat (BAZ). Aya deui operasi katarak katut biwir suwing anu tempatna di RSUD Sumedang. Ditambah ku memener imah anu geus teu merenah pikeun dicicingan katut méré mawéh ka barudak pahatu lalis jeung kolot anu geus tokroh-tokroh. Acara bakti sosial ieu baris dilumangsungkeun dina ping 22 April.

Dina ping 21 Aprilna baris dilumangsungkeun pawéy Makuta Binokasih jeung Karéta Naga Paksi. Pawéy ieu direuah-reuah ogé ku gelar prajurit karajaan jeung puluhan putri.

Teu poho ogé baris diayakeun acara paméran pangwangunan anu mintonkeun rupa-rupa produk pinunjul masarakat Sumedang. Produk pinunjul anu diilukeun diantarana waé nyaéta Batik Kasumedangan, kadaharan has Sumedang saperti Tahu Sumedang, Opak Conggéang, Salé Cau, Hui Cilembu, Oncom Pasir Reungit jeung nu séjénna. Ditambah ku kerajinan wayang golék jeung aanyaman tina awi.

Saméméhna, dina ping 20 April baris diayakeun heula acara tablig akbar jeung istigasah anu dieusi ku KH. Jujun Junaedi. Ieu acara dilumangsungkeun di Pendopo kantor IPP Pemkab Sumedang.

(Potret meunang nginjeum ti Pikiran Rakyat Online)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1.216 other followers

%d bloggers like this: