Najan Jalan di Dusun Betok Kaburu Kakeueum, Ulah Salempang


Hemir jeung rémpanna mah pasti nataku. Komo pikeun anu geus biasa lalar liwat maké jalan gedé anu nepungkeun Sumedang – Wado anu ngaliwatan wewengkon Dusun Betok. Boh maké kandaraan kayaning motor jeung mobil atawa ngan saukur leumpang. Henteu rémpan kumaha, kakara ogé mangkukna diomongkeun kumaha lamun cai bendungan nepi ka jalan. Pék, kamari pasosoré nalika hujan, cai téh geus nepi ka jalan gedé. Poé ayeuna cenah cai anu ngeueum jalan téh ngajeroan.

Kumaha atuh nasib patalimarga antara Sumedang – Wado? Lain euweuh anu paduli kana ieu kaayaan. Da sawatara pihak anu mibanda kapentingan geus ngawawarkeun kumaha cara ngungkulanana.

Paparahuan disadiakeun pikeun anu hayang meuntas jalan anu kakeueum di Dusun Betok
Paparahuan disadiakeun pikeun anu hayang meuntas jalan anu kakeueum di Dusun Betok

Pikeun anu maké kandaraan pikeun saheulaanan mah bisa ngagunakeun jalan motong ti anu nepungkeun Darmaraja ka Cisurat. Jalanna ti Darmaraja téh méngkol ka wewengkon Désa Ranggon terus ka Cinanggalang – Cikihiyang nepi ka Cisurat. Pikeun jalma anu ngan ukur ngaliwat ka jalan anu kakeueum wungkul bisa maké paparahuan (kano) anu disadiakeun ku Polrés Sumedang.

Kokocoran di bendungan Jatigede dibuka pikeun miceun cai ka hilir
Kokocoran di bendungan Jatigede dibuka sagemblengna pikeun miceun cai ka hilir

Teu tinggaleun ogé ti pihak bendungan Jatigedéna. Panto cai dibuka sagemblengna pikeun miceun cai ka hilir supaya cai di bendungan teu nambahan deui atawa ngajangkungan. Susuganan waé ku dipiceunan mah cai téh bisa ngorotan, jeung hujanna teu gedé teuingg.

Jalan Sumedang ka Wado Bakal Téréh Pegat?


Keur meumeujeuhna ramé, heuseusna di mandala maya ngeunaan cai bendungan Jatigedé anu geus nepi ka wewengkon Betok Desa Sukaménak Kacamatan Darmaraja. Cenah nurutkeun inpo anu panganyarna cai geus ngeueum pasawahan beh wetaneun jeung kideuleun Dusun Betok katut lembur Betokna sorangan. Malah cai ampir nepi ka jalan gedé anu nepukeun Sumedang ka wewengkon Wado jeung Jatinunggal. Cai bendungan téh geus nepi ka sisi jalan, anu leuwih handap. Cenah mah, jerona kira-kira 50 sénti antara beungeut cai reujeung jalan aspal téh.

Cai ti bendungan Jatigede geus nepi ka sisi jalan di Dusun Batok Darmaraja
Cai ti bendungan Jatigede geus nepi ka sisi jalan aspal di Dusun Batok Darmaraja

Nempo kana ieu kaayaan, lamun teu ditarékahan cenah moal lila deui ogé cai téh bakal nepi ka jalan aspal. Lamun cai nepi ka jalan aspal anu kaasup jalan propinsi ieu turta ngeueum ieu jalan, bakal nyababkeun pegatna patalimarga antara Sumedang reujeung béh kiduleun wewengkon Betok kayaning Wado jeung Jatinunggal. Lamun kakeueum komo jero kakeueumna, jalan di Betok ieu moal bisa diliwatan ku anu biasa lalar liwat ka wewengkon ieu, utamana kandaraan anu ngakutan pangabutuh jeung ngakut jalma.

Sabenerna pamaréntah ti béh ditu mula geus nyayagakeun jalan pikeun ngungkulan ieu kaayaan. Pamaréntah geus ngawangun jalan muter (jalan lingkar) di wewengkon Cikaréo anu bakal nepungkeun wewengkon Wado ka Darmaraja. Hanjakalna, ieu jalan téh tacan réngsé diwangunna (kakara sapotong anu diaspalna) katambah deui aya jalan anu ngagejlok ka handap. Jadi jalan muter ieu tacan bisa diliwatan ku kandaraan. Katambah deui sasak anu ngaliwatan walungan Cimanukna ogé tacan réngsé. Atuh jalan muter téh tacan bisa diandelkeun pikeun ngungkulan pegatna jalan propinsi di wewengkon Betok.

Antukna, Satuan Kerja Jatigedé méré inpo pikeun ngagunakeun jalan alternatip anu ngaliwatan jalan désa. Ti Alun-alun Darmaraja ngagunakeun jalan anu muru ka Cibugel, terus ka Rangon jeung Cikihiyang. Ti dieu asup ka Cisurat nepikeun ka pertelon Wado. Ngan hanjakal jalan désa mah leutik, teu lega. Jadi moal bisa diliwatan ku kandaraan gedé. Ku kandaraan leutik ogé lamun pasalingsingan téh kudu nyisi pisan salasahijina.

Hiji deui jalan anu bisa diliwatan, nyaéta jalur Darmaraja – Cibugel – Cibugel – Cipasang – Cisurat – Jalan Wado Malangbong. Tapi jalan ieu mah jauh pisan, bisa méakeun waktu nepikeun ka dua jam.

Tarékah séjénna bisa waé ku jalan miceun cai anu aya di bendungan Jatigedé ka hilir supaya ulah ngaluhuran terus. Kokocoran cai kahiji (dina élévasi 221 méter) bisa dibuka pikeun miceun cai ka hilireun bendungan. Ngan hanjakal ogé cenah cai anu asup ka ieu bendungan leuwih loba tibatan anu dipiceun ka hilirna.

Sanajan kitu, susuganan waé aya tarékah anu matih pikeun ngungkulan ieu kaayaan. Da pamaréntah ogé heuseusna pamaréntah Sumedang moal cicingeun, teu maliré kana kasusah rahayatna.

(Inpo: meunang ngumpulkeun ti sawatara sumber, potret: pesbuk Tita Rostiawati)

Ngaguar Poténsi Wisata Sumedang Ngaliwatan Mandala Maya


Curug Ciwalur di Jatinunggal ditempo ti kajauhan (potret: Instagram @rudiana_ramdan)
Curug Ciwalur di Jatinunggal ditempo ti kajauhan (potret: Instagram @rudiana_ramdan)

Karasa pisan mangpaatna mandala maya heuseusna média sosial jaman kiwari. Mangpaat anu bisa disebutkeun alus, pangpangna pikeun ngémbarkeun inpo ngeunaan poténsi anu aya di wewengkon Sumedang. Anu biasa ngubek média sosial kayaning pésbuk, twitter jeung instagram bakal manggihan sawatara inpo ngeunaan poténsi anu bisa disebutkeun anyar kakali anu aya di Sumedang. Poténsi anu ngahaja dipidangkeun pikeun ngabibita saha waé anu hayang ngajajah unggal wewengkon anu aya di Sumedang.

Poténsi anu aya di Sumedang anu saméméhna ngan ukur dipikawanoh ku sawatara jalma atawa sawatara wewengkon wungkul, ku ayana mandala maya poténsi éta téh bisa disumebarkeun ka mana waé ka saban jalma anu osok ngajajah mandala maya. Mandala maya téa, sagala inpo bisa sumebar kalawan gancang. Tatalépana téh leuwih-leuwih ti tatalépana omongan papada jalma. Inpo di mandala maya mah teu diwatesanan ku waktu jeung tempat. Teu anéh lamun loba anu ngadatangan atawa ngadongdonan ka hiji tempat sanggeus meunang inpo ti mandala maya. Sanajan jauh ogé bakal dijugjug, anggang hamo ditéang. Datang ti suklakna ti siklukna.

Salasahiji contona nyaéta ngeunaan Situ Cilémbang. Situ anu saméméhna ngan ukur dipikawanoh ku urang Hariang wungkul, heuseusna urang Dusun Curug wungkul, ayeuna mah urang luar ogé papada ngadongdon ka ieu tempat. Dimimitian ku Situ Cilémbang, inpo ngeunaan poténsi anu aya di wewengkon Sumedang séjénna mimiti diémbarkeun. Aya Sirah Cipelang, Curug Ciwalur, Curug Cakra jeung patempat séjénna anu mibanda poténsi dijadikeun tempat pangjugjugan pikeun pakanci.

Ngan hanjakal salian ti Situ Cilémbang mah, sawatara poténsi sésana mah taya anu mibanda ciri anu mandiri. Kamonésanana kawilang biasa waé, taya anu anéh. Sanajan kitu, susuganan waé ka hareupna mah aya poténsi wisata anu leuwih ahéng atawa sarua ahéngna reujeung Situ Cilémbang.

Cag ah….

Situ Cilémbang Bakal Dijadikeun Tempat Pakanci


Kaayaan cai di Situ Cilembang nalika masih beresih (potret: Instagram @fajarhermansah)
Kaayaan cai di Situ Cilembang anu rupana bulao (potret: Instagram @fajarhermansah)

Pamaréntah Kabupatén Sumedang, ngaliwatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) bakal ngabebenah katut ngaronjatkeun status Situ Cilémbang jadi Kawasan Objek Wisata. Wewengkon tempat ayana Situ Cilémbang kawilang alus matak narik ati saha waé anu ngajugjugna. Ditambah deui jeung cai anu aya di ieu situ anu rupana bulao. Situ anu caina bulao kawilang jarang. Ngan ukur aya dua tempat anu caina warna bulao, di pulo Kalimantan reujeung di Sumedang.

Atuh, kukituna pamaréntah Sumedang moal ngalalaworakeun ieu kaayaan. Kasempetan pikeun ngabebenah Situ Cilémbang supaya jadi tempat pakanci anu anyar di Kabupatén Sumedang.

Sanajan ieu situ téh geus ti baheula ayana, kakara ayeuna-ayeuna kakoncarana, sanggeus loba anu magunemkeun di mandala maya heuseusna média sosial. Sanggeus loba anu magunemkeun mah jadi loba jalma anu ngahaja arulin ka ieu situ, sahanteuna pikeun méakeun kapanasaran ku kamonésan ieu situ. Unggal poé teu weléh loba anu ngajugjugan ieu situ. Salian ti rupana bulao, cai di ieu situ ogé kacida hérangna. Ditambah deui, di jerona aya laukan cenah mah.

Ngeunaan rupa cai di Situ Cilémbang anu bulao, tacan aya panalungtikan anu ngaguar naon sabab-musababna. Tapi, nurutkeun iker-iker mah bisa waé disababkeun ku ayana lukut atawa plankton di jero cai Situ Cilémbang. Kuayana lukut atawa flankton ieu, cai Situ Cilémbang lamun kasorot panon poé bakal néngtogkeun warna bulao. Rupa bulaona bakal jelas lamun cai di Situ ieu loba pisan.

Pikeun ngabebenahna, bisa waé Situ Cilémbang téh dilegaan. Da nilik kana kaayaan ayeuna mah ieu situ téh kawilang leutik. Legana ngan ukut 70 méter pasagi anu dikurilingan ku batu galedé. Ngan saméméhna kudu ditalungtik heula supaya teu ngaruksak atawa ngarobah kana kaayaan cai di ieu situ, heuseusna rupa cai anu bulao. Terus didata ogé ngeunaan lahan anu aya di sabudeureun ieu situ, milik saha waé. Lamun nurutkeun panalungtikan bisa dilegaan, pamaréntah Sumedang bakal ngalegaan ieu situ katut ngabebenahna supaya jadi Kawasan Objek Wisata. Kawasan anu dilengkepan ku sarana jeung pasilitas pangrojongna.

Iraha atuh mimiti dibebenahna? Teu bisa sagawayah. Da kudu diasupkeun heula kana rarancang ngabebenahna. Masih kénéh panjang jujutanana, tapi geus aya pameredih ti pamaréntah Désa Hariang salaku anu ngawengku ieu situ. Harepanana mah tungtung taun ayeuna bisa dibebenah sanggeus rarancangna diasupkeun kana Perubahan APBD 2016.

Sugan waé atuh bisa leuwih mekar jeung kakoncara….

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)

Kagiatan Campus Day Sumedang 2016


Campus Day Sumedang baris ngayakeun sawatara kagiatan dina entragan taun ayeuna 2016. Sawatara kagiatan anu baris dilaksanakeun téh nyaéta Seminar Motivasi, Presentasi Universitas, Kunjungan Stand Universitas, Stand Up Comedy, Bazar, jeung Ngabéwarakeun jawara pasanggiri fotografi.

Ieu kagiatan bakal dilumangsungkeun di Gedong Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupatén Sumedang. Sedengkeun waktuna dina poé Ahad ping 7 Pébruari 2016, ti wanci isuk-isuk jam dalapan nepikeun pabuburit jam tilu soré.

Pikeun ngiluan kana ieu kagiatan, panata calagara geus nangtukeun waragad pikeun nebus tikétna. Jadi anu hayang ngaluuhan kana ieu kagiatan kudu mayar tikét. Waragadna 15 rébu rupiah lamun saméméh dilumangsungkeun acarana, ari pas acarana atawa meuli tikét di tempat kagiatan mah waragadna 20 rébu rupiah.

Campus Day Sumedang 2016
Campus Day Sumedang 2016

Pikeun meunangkeun inpo leuwih jero bisa nepungan atawa ngontak ngaliwatan nomer telepon 082126637598 (Laila) atawa kontak Line ngaliwatan lailaiskandar1. Inpo bisa ogé dipaluruh ngaliwatan akun média sosial Campus Day Sumedang anu aya di pésbuk, Instagram @campusdaysmd, Twitter @campusday_smd atawa Path Campus Day Sumedang 2016.

(Gambar meunang nginjeum ti Campus Day Sumedang)

Pangwangunan Monorél di Kabupatén Sumedang


Salasahiji program strategis pamaréntah Kabupatén Sumedang nyaéta pangwangunan jalan karéta api rél tunggal (monorél). Terus bakal diwangun di wewengkon mana ieu monorél téh? Nurutkeun inpo anu salila ieu sumebar, pangwangunan monorél anu ngaliwatan ka wewengkon Sumedang téh perenahna di wewengkon Tanjungsari. Monorél ieu bakal nepungkeun wewengkon Tanjungsari di Kabupatén Sumedang reujeung wewengkon Gedébagé di dayeuh Bandung.

Pangwangunan monorél ieu sabenerna mah mangrupakeun program anu dicawiskeun ku pamaréntah propinsi Jawa Barat. Salian ti monorél anu nepungkeun Gedébagé jeung Tanjungsari, aya opat deui jalur monorél anu baris diwangun ku pamaréntah propinsi Jawa Barat. Opatanana bakal nepungkeun Gedébagé ka Soréang (Kabupatén Bandung), Gedébagé ka Cimahi, Gedébagé ka Dago jeung Gedébagé ka Majalaya (Kabupatén Bandung).

Tina lima jalur ieu, anu pangheulana diwangun nyaéta jalur Gedébagé ka Tanjungsari. Jalur ieu bakal ngaliwatan Jatinangor kalawan jauhna 28 kilometér. Sapanjang jalurna bakal diwangun sawelas stasion.

Pangwangunan jalur monorél ieu mibanda tujuan pikeun ngungkulan padedetna patalimarga di jajalanan di wewengkon Bandung. Sakumaha anu katohiyan kiwari, jalan di wewengkon Bandung biasana osok padedet ku patalimarga kandaraan. Naha anu kaluar ti dayeuh Bandung pon kitu anu asup ka dayeuh Bandung. Arék ka kalér, ka kulon, ka kidul atawa ka wétaneun dayeuh Bandung. Atuh kuayana jalur monorél anu nepungkeun Tanjungsari ka Gedébagé, patalimarga anu ngaliwatan jajalaneun di Tanjungsari ka dayeuh Bandung teu padedet teuing.

Ngeunaan jalur anu dipakéna, cenah mah moal ngagunakeun jalur urut rél karéta api baheula jaman Walanda. Tapi bakal ngagunakeun jalur anu anyar.

Rarancang jalur monorel di dayeuh Bandung. Salasahijina nepungkeun Gedebage ka Tanjungsari
Rarancang jalur monorel di dayeuh Bandung. Salasahijina nepungkeun Gedebage ka Tanjungsari

Pangwangunan jalur monorél ieu, nurutkeun rarancang jeung kahayang bakal diwaragadan ku pamaréntah nagri China ngaliwatan China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) salaku investor pangwangunan monorél di Bandung ieu. Pikeun pangwangunanana, heuseusna jalur Gedébagé – Tanjungsari dipiharep mimiti diwangun taun 2014 tug bakal réngsé dina taun 2016. Hanjakal nepi ka ayeuna, ieu pangwangunan téh tacan aya kelemeng-kelemengna deui.

(Inpo meunang nyutat ti sawatara sumber kayaning Seputar Jabar, gambar meunang nginjeum ti CityLight Residence)

Jalan Motong Nepungkeun Sukasari jeung Lémbang


Jalan motong anu bakal nepungkeun wewengkon Sukasari Kabupatén Sumedang reujeung Lémbang di Kabupatén Bandung Barat geus dilalanyah ti taun 2007 kénéh. Saterusna, jalan ieu jadi program andelan nalika kalungguhan Bupati Sumedang dicangking ku (Alm) H. Endang Sukandar. Sanajan jadi program andelan Kabupatén Sumedang, sabenerna mah pangwangunan jalan motong ieu dipasrahkeun ka pamaréntah propinsi Jawa Barat. Sabab, salian di ngaliwatan wewengkon Kabupatén Sumedang, jalan motong ieu baris ngaliwatan ogé wewengkon Kabupatén Bandung jeung Kabupatén Bandung Barat. Kusabab kitu, status jalanna ogé mangrupakeun jalan propinsi.

Pikeun pamaréntah Sumedang sorangan, pangwangunan jalan ieu mibanda mangpaat anu kacida gedéna. Heuseusna pikeun ngaronjatkeun pangwangunan ékonomi jeung usaha di wewengkon Kacamatan Sukasari. Usaha tatanén sayuran urang Sukasari dipiharep bakal leuwih ngaronjat sanggeusna jalan motong ieu diwangun. Hasil tatanénna bakal gampang dipasarkeunana ka luar wilayah Sukasari. Sumber daya alam séjénna ogé bisa dikali deui pikeun ngaronjatkeun kahirupan masarakatna kayaning poténsi wisata alam.

Pikeun ngarojong kana pangwangunan jalan motong ieu pamaréntah Sumedang geus ngudag ogé undakanana. Pamaréntah Sumedang geus nyieun DED (Detail Enginering Design) dina taun 2012. Rarancangna geus dipasrahkeun ka pamaréntah propinsi Jawa Barat pikeun dititenan. Kahayang nyieun jalan motong ieu ogé geus disaluyuan ku pamaréntah Kabupatén Bandung jeung Bandung Barat ngaliwatan MoU anu dipasrahkeun ogé ka pamaréntah propinsi. Nurutkeun rarancang (DED anu geus dijieun), pangwangunan jalan motong ieu bakal mibanda panjang kurang leuwih 23 km. Sedengkeun legana jalan antara 6 nepikeun ka 9 méter. Rarancang pangwangunana dipiharep dilaksanakeun dina taun 2017. Ngabébaskeun taneuh anu kaliwatan ku jalanna dina taun 2015-2016.

Salasahiji wewengkon di pileuweungan Manglayang Wetan anu bakal kaliwatan ku pangwangunan jalan motong Sukasari - Lembang
Salasahiji wewengkon di pileuweungan Manglayang Wetan anu bakal kaliwatan ku pangwangunan jalan motong Sukasari – Lembang

Pihak Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Sumedang salaku kandaga anu mibanda sawatara lahan anu kaliwatan ku ieu jalan geus ngedalkeun pangrojongna. Nurutkeun rarancangna, jalan motong ieu lain ngan ukur ngaliwatan pakebonan jeung pilemburan wungkul. Tapi ogé bakal ngaliwatan pileuweungan Manglayang Timur anu aya dina kakawasaan Perum Perhutani. Wewengkon pileuweungan anu kaliwatan ieu jalan motong kira-kira 7 km.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)