Mumunggang Pangbalikan


Mumunggang Pangbalikan
Mumunggang Pangbalikan

Haté bungah bungangang
Anjog ka pajaran
Nu diimpleng ti tangéhna
Nu diwawaas ti anggangna

Disimbeuh ku kadeudeuh
Ti anggalna dikeureuyeuh
Najan harungan meuweuh
Teu kaéléd kunu maceuh

Diwuwuh ku pangaweruh
Anu linungguh timpuh
Taya basa jadi bangbaluh
Beungbeurat tetep pengkuh

Campuh jeung ngangluh
Mangsa nu anggang aduh
Naha anjog atawa tutuh
Ka pajaran iuh linduh

Mapag Bulan Puasa


Wilujeng Mapag Sasih Romadhon 1434 H
Wilujeng Mapag Sasih Romadhon 1434 H

Paselangna peuting jeung beurang
Unggal paselang jeung lolongkrang
Mangsa-mangsa nu geus kasorang
Mangsa-mangsa nu geus ka tukang
Bati rasa nu matak ringrang

Léngkah-léngkah pasoléngkah
Kedal ucap henteu merenah
Gindig pikir matak tugenah
Sisi gigir robah kagebah
Hareup tukang nambah salah

Pagiling gisik unggal usik
Kasigeung, ka halik-halik
Unggal waktu unggal detik
Ngaranjah anu lain milik
Tampolana nu batur sidik

Anjog reuma lega pajaratan
Lenglang caang taya halangan
Siap sayaga rupa pepelakan
Badarat manco sewang-sewangan
Garap lolongkrang saheulaanan

Lungsur langsar nu dipamrih
Jauhkeun tina rara kasedih
Papada leungitkeun kapeurih
Ceuceub ku bungangang kasilih
Nikmatna sing tambih-tambih

Najan ramo-ramo teu pataréma
Maksud mah pada-pada sarua
Janglarkeun rereged sadaya
Lubarkeun pakoét salaksa
Ilangkeun panghalang deleka

(Meunang nyutat ti catetan pesbuk)

Naha Suwung


 
 

Anu suwung lain embung
Anu copong lain pundung
Nu ilang lain kapahung
Nu poék lain kasarung
Teu tenget teu wé kurunyung

Éndahna soré ku layung
Layung anu ngadon mayung
Di mumunggang kulon hurung
Lain cicirén pangjurung
Keupat koréjat rék lawung

Kahayang ulah diberung
Pasolengkrahna dipulung
Pamohalan nék satangtung
Hémeng naha bisa jucung
Apalna ngan sakalangkung

Kahayang nu ngancik metung
Lin kedal ku hurun balung
Lain balaka ku kerung
Diwates kunu linuhung
Dihalangan ku pangurung

(Dicutat tina catetan pesbuk)

Ngeunaan Rarasaan


 
 

Naha rasa urang sarwa
Rasa nu ngancik na dada
Tetep tumetep teu cidra
Ti ajali salawasna
Ti mimiti salilana
Sapanjang implengan nyata

Naha rasa urang sarwa
Sing sarwa nyéngcélak aya
Ngeusi eusining subaya
Salawasna salilana
Teu tutas ku pegat nyawa
Teu tutas ku tilar dunya

Rasa melang lan hariwang
Rumasa hirup wangkelang
Rasa éta nu nyongcolang
Kumaha akibatna kasorang
Saeneng-eneng na jurang
Teu kacocéng sakalangkang

Rasa nandangan kapeurih
Taya ras-rasan teu nolih
Nyerina teu euih-euih
Giling gisik unggal usik
Hanjakal teu bisa balik
Keyeng mayeng taya titik

Naha rasa teu ka pupus
Nyangkaruk najan teu betus
Ngagerung najan teu harus
Nyantel pageuh na tuturus
Sapanjang dedeg nu banglus
Najan baheula teu lulus

Kumaha jirimna rasa
Angger ngagulidag rosa
Henteu robah pegat béja
Naha rasa ilang sirna
Kasaput robah mokaha
Béda tingkah marcapada

(Gambar meunang nginjeum ti trekearth.com)

Peuting Lain Anu Kuring


Aya carita ka peutingnakeun
Nalika sonten ninggalkeun
Mangsa rumenghap ngécagkeun
Ngimpleng ka jaman meureun

Dina hiliwirna angin peuting
Dina comrékna anu jempling
Dina poék nu jadi pipinding
Bulan lain waktuna nyanding

Lain carita jadi paguneman
Lain ungkara nu jadi udagan
Lain pasieup anu maruragan
Lain kahayang nu ditedunan

Kainggis, karisi, karémpan
Ngampar dina titincakan
Marurag tur ngahalangan
Naha kumaha bisa ngaliwatan

Naha tangtungan bisa kebat
Naha jiwa kapuragan ilapat
Naha diri meunang tikudrat
Najan ukur ngan sajorélat

-

(Dicutat tina catetan pesbuk)