Bener Teu nya di Cibeber Pernah Katinggang Bentang Murag?


Perenahna wewengkon Kampung Cibeber
Perenahna wewengkon Kampung Cibeber

PAUD di Purwakarta Ngajarkeun Kaulinan Barudak


Saawatara waktu anu geus kaliwat, Pamaréntah Kabupatén Purwakarta geus nyieun kawijakan yén anu ngokolakeun lembaga atikan pikeun barudak leutik kénéh (PAUD) teu meunang ngajarkeun kaulinan anu modérn komo deui dijualbeulikeun ka barudak anu dialajarna. Contona waé kaulinan anu kudu dibeuli anu ngakibatkeun kolot budak nu diatikna ngaluarkeun duit loba.

Barudak leutik anu keur dialajar di PAUD
Barudak leutik anu keur dialajar di PAUD

Pangajaran kaulinan pikeun barudak PAUD kudu leuwih condong kana tradisional jeung teu kudu ngaluarkeun duit loba. Salila ieu pangajaran di sakola PAUD leuwih condong loba ngaluarkeun duit. Padahal sakuduna mah pangajaran di PAUD téh leuwih condong kana ngaronjatkeun kamotékaran barudak jeung teu ngabeungbeuratan kolot budak. Salasahiji carana nyaéta ngamangpaatkeun sagala hal anu aya di sabudeureun kayaning taneuh, dangdaunan jeung bahan lianna anu bisa dijadikeun bahan nyieun anu mangpaat. Jadi teu kudu meuli anu geus jadi.

Lamun geus kitu, kolot budak anu sakola di PAUD teu kudu ngaluarkeun duit loba pikeun meuli kaulinan anu modérn. Leuwih ti éta, barudak sakola bakal leuwih motékar dina ngamangpaatkeun anu aya.

Galaksi, Pagelaran Seni Sunda Barudak Sakola di Bekasi


Ratusan barudak sakola anu aya di dayeuh Bekasi mintonkeun rupa-rupa kamonésan dina pagelaran anu dingaranan Galaksi. Galaksi anu mangrupakeun singketan tina Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia taun 2015 dilumangsungkeun di gedong Islamic Center, Dayeuh Bekasi, dina poé Senén ping 21 Séptémber 2015. Dina ieu pagelaran dipintonkeun rupa-rupa kasenian Sunda anu diantarana waé nyaéta kaulinan barudak Sunda.

Pagelaran ieu diiluan ku 33 sakola SMA anu aya di dayeuh Bekasi. Salian ti mintonkeun mangpirang-pirang kasenian Sunda, ogé mintonkeun rupa-rupa pasanggiri saperti MTQ, film dokumenter, guntreng basa Indonesia, karya tulis, jeung nyieun lagu Sunda.

Pagelaran Seni Sunda Barudak Sakola di Bekasi
Pagelaran Seni Sunda Barudak Sakola di Bekasi

Numutkeun Kepala Dinas Pendidikan Dayeuh Bekasi, Rudi Sabarudin pagelaran Galaksi mibanda tujuan pikeun miara niléy-niléy budaya Sunda (Jawa Barat) di dayeuh Bekasi jeung ngajarkeun ngeunaan éta budaya ka barudak sakola SMA di éta dayeuh. Jadi harepanana mah tina ieu pagelaran, barudak sakola bisa leuwih mihéman kana budaya anu aya di Bekasi heuseusna budaya Sunda.

(Inpo jeung gambar: Pojok Jabar)

Pamaréntah Jawa Barat Baris Ngawangun Imah Budaya di Ostrali


Pikeun ngawanohkeun budaya Sunda heuseusna di wewengkon Ostrali pakidulan, pamaréntah propinsi Jawa Barat baris ngawangun imah budaya. Imah budaya ieu bakal diwangun di dayeuh Adelaide. Cenah, nurutkeun inpo anu diancokeun kue MetroTvNews imah budaya ieu wangunanana saperti anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ieu wangunan bakal diwangun sanggeus aya kasaluyuan dina bulan ayeuna (Séptémber).

Nagri Ostrali
Nagri Ostrali

Anu bagéan ngeusi ieu imah budaya téh nyaéta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terus anu ngokolakeunana nyaéta barudak sakola asal Indonésia anu keur diajar di nagri Ostrali. Jadi anu ngokolakeunana lain pagawé pamaréntah atawa PNS. Ieu téh supaya teu gedé teuing waragadna.

Salasahiji pasilitas anu geus nyampak di ditu nyaéta angklung. Ka hareupna bakal dilengkepan ku alat musik tradisional séjénna, kaasup anu has Sunda.

Sabalikna, pamaréntah Ostrali ogé bakal ngawangun imah budaya di propinsi Jawa Barat.

Tilu Karakter jeung Ikon Purwakarta


Pamaréntah Kabupatén Purwakarta, dina sababaraha waktu anu kaliwat, geus ngaresmikeun tilu jinis karakter jeung ikon Purwakarta nyaéta Musium Diorama ‘Bale Panyawangan’, Musium Citraresmi jeung Taman Air Mancur ‘Sribaduga’ Situ Buleud. Ayana tilu karakter ieu mangrupakeun program Bupati Purwakarta dina raraga ngabebenah dayeuh Purwakarta supaya mibanda karakter budaya reujeung nyadiakeun tempat pakanci pikeun masarakat Purwakarta. Salaku kabupatén anu mibanda sajarah karajaan Sunda, pamaréntah Purwakarta mikahayang supaya sajarah jeung budaya Sunda téh jadi bagéan dina ngabebenah jeung mémérés Purwakarta anu mibanda visi ‘Purwakarta Berkarakter’.

Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH nalika ngaresmikeun tilu karakter jeung ikon Purwakarta
Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH nalika ngaresmikeun tilu karakter jeung ikon Purwakarta

Tujuan diayakeunana tilu karakter ieu nyaéta nyadiakeun tempat pakanci pikeun warga masarakat Purwakarta. Atuh, lamun pakanci téh teu kudu jauh-jauh ka luar ti Purwakarta, da geus nyampak di dinya. Mangkaning, Taman Air Mancur Sribaduga di Situbuleud mangrupakeun anu panggedéna di Indonésia. Malahan mah cenah moal éléh ku anu aya di nagri Singapur.

Ditambah kuayana urang ti nagri Asing anu nganjrek di wewengkon Purwakarta, anu jumlahna kurang leuwih 2 rebu urang, bisa jadi tempat pikeun mikawanoh tentang sajarah jeung budaya Sunda.

(Inpo meunang nyutat ti Indopos)

Formasunda, Tempat Ngawengkuna Urang Sunda di Pangumbaraan


Salaku salasahiji séké sélér anu aya di nagri Indonésia, urang Sunda salian ti nganjrek di hiji wewengkon anu nelahna tatar Sunda ogé sumebar ka saban wewengkon anu aya di Indonésia. Loba urang Sunda anu nganjrek di tempat séjén, naha pikeun sawatara waktu atawa pindak padumukan. Nu jelas mah, urang Sunda téh loba anu aya di pangumbaraan.

Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan poto bareng anggahota Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda)
Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan poto bareng anggahota Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda)

Pikeun ngadeukeutkeun tali mimitran antara urang Sunda jeung urang Sunda deui anu aya di pangumbaraan, gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sawatara waktu anu kaliwat geus muguhkeun ngadegna Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda). Ieu acara teh dilumangsungkeunana di dayeuh Kuta propinsi Bali dina poe Saptu ping 14 Pebruari.

Ngadegna Formasunda lain pikeun ngaruntagkeun beungkeutan bangsa Indonesia tapi pikeun leuwih ngajentrekeun yen urang Sunda teh aya di Indonesia. Leuwih jauhna ku ayana beungkeutan ieu, urang Sunda anu aya di pangumbaraan bisa silih tulungan jeung leuwih ngaraketkeun deui tali babarayaan. Lain ngan ukur tempat arisan atawa ngumpul sawatara waktu wungkul.

Ka hareupna, Formasunda lain ngan ukur pikeun ngaraketkeun tali babarayaan wungkul tapi bisa dipaké modal pikeun ngaronjatkeun karaharjaan. Karaharjaan anu ngumbara bisa ngadatangkeun akibat anu alus pikeun majuna tatar pasundan salaku sarakanana. Arék dihaja atawa henteu, kumpulan anu rutin bisa ngakibatkeun hal anu alus pikeun usaha atawa pagawéan unggal anggahotana.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti Koran Sindo)

Rusiah Londok Bisa Lolondokan


Ngaranna ogé londok, geus biasa lamun lolondokan. Geus jadi pasipatanana lolondokan mah. Ngan naha bet bisa lolondokan? Cenah ceuk béja, londok bisa lolondokan ku jalan ngarobah naon anu aya dina kulitna pikeun nengtogkeun atawa malikeun cahya anu keuna kana éta kulit.

Londok anu bisa lolondokan
Londok anu bisa lolondokan

Nurutkeun panalungtikan Michel Milinkovitch ti paguron luhur University of Geneva di Swiss anu dipedalkeun ku jurnal Nature Communication, di jeroeun kulit pangluarna londok aya dua lapis sél husus anu disebut iridophore. Sél iridophore mibanda nanokristal anu wangunan jeung ukuranana béda-béda. Cahya anu keuna kana londok téh néngtog kana nanokristal anu aya dina sél iridophore ieu. Cahya anu dibalikeunana rupa-rupa. Nanokristal ieu anu jadi sabab londok bisa lolondokan.

Kulit anu aya sél iridophore-an ieu bakal robah rupana lamun londok ngalaman kaayaan anu béda, saperti senang, ambek atau nyingaheupan picilakaeun. Tim Milinkovitch manggihan lamun kulit londok biasana kendor, nanokristal dina sél iridophore bakal silih deukeutan, anu akibatna bisa malikeun cahya anu galurana pondok, saperti bulao. Tapi lamun londok eukeur sumanget atawa nyinghareupan picilakaeun, nanokristal téh bakal silih jauhan anu antukna bisa malikeun cahya anu galurana panjang saperti konéng, beureum atawa kayas.

Masih kénéh nurutkeun Milinkovitch, warna beureum moal robah pisan lamun londok eukeur sumanget. Anu robah téh ngan ukur caangna beuki cekas. Di béh jeroeun sél iridophore, aya lapisan anu leuwih kandel jeung bisa malikeun cahya panon poé anu aya inframerah-an. Lapisan ieu mah henteu bisaeun ngarobah rupa, tapi sigana mah ngan ukur malikeun panas jeung ngajaga awak londok supaya tiis.

Cenah, panimu ieu bisa dipaké pikeun nurutan londok anu diterapkeun dina téhnologi.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti Dream.co.id)