Tujuh Taun Ngageugeuh WordPress


Manjing tujuh taun ngageugeuh di WordPress
Manjing tujuh taun ngageugeuh di WordPress

Teu karasa geus manjing tujuh taun cenah mah ngageugeuh di mandala WordPress téh. Ping ayeuna, tujuh taun anu geus kaliwat mimiti daptar jadi anggahota WordPress téh. Sanajan geus kawilang lila, tapi beuki dieu asa beuki jarang pikeun ngahaja kokotrétan di mandala WordPress téh. Teuing atuh, sigana mah manco teuing kana pagawéan, jadi blog di WordPress téh katambélarkeun.

Keun baé kétang, ieu mah sakasampeurna waé, lamun keyeng nya dileukeunan pikeun medalkeun tulisan anyar. Mugia ka hareupna leuwih remen deui medalkeunana.

Cag ah….

1.500 Pedalan di Blog Kampung Ciburuan


1.500 pedalan di blog Kampung Ciburuan
1.500 pedalan di blog Kampung Ciburuan

Nempo kana jumlah pedalanana, Alhamdulillah geningan ieu blog téh bisa medalkeun tulisan nepikeun ka 1.500 pedalan. Mugia waé ka hareupna leuwih mayeng deui….

Geus Genep Taun Ngageugeuh WordPress


Kakara kabuka, geningan meunang wawaran (notifikasi) anyar ti WordPress. Heueuh ayeuna mah geus kawilang jarang atawa teu pati remen medalkeun tulisan dina ieu blog téh. Bisa disebutkeun katambélarkeun ieu blog téh. Ngan sakali-kali waé ngapdét pedalanana. Sakasampeurna. Béda reujeung saméméhna anu lumayan remen, dina saminggu téh bisa sababaraha kali tutulisan dina ieu blog. Ayeuna mah, saminggu sakali ogé seuseut seuat.

Geus Genep Taun Ngageugeuh WordPress
Geus Genep Taun Ngageugeuh WordPress

Éh, naha kapapanjangan. Heueuh da éta téa, meunang wawaran anyar anu nyebutkeun yén geus genep taun ngokolakeun blog di loka WordPress téh. Teu karasa geningan geus genep taun blog ieu ngageugeuhna. Susuganan waé atuh meunang wawaran kitu mah ka hareupna bisa leuwih sumanget deui dina tutulisanana, heueuh medalkeun tulisan di ieu blog. Mugia waé atuh….

Lima Taun Ngageugeuh WordPress


Meunang wawaran (notifikasi) ti WordPress, cenah mah anu ngokolakeun ieu blog téh geus nincak kana taun kalima. Hartina geus lima taun ngageugeuh mandala WordPress-na. Tapi lamun disaliksik deui mah, lima taun téh lain umur blog Kampung Ciburuan ieu, tapi blog anu pangheulana dijieun ku akun anu nyieun blog Kampung Ciburuan. Da pedalan munggaran blog Kampung Ciburuan mah dina ping 29 Séptémber. Sabulanan deui kana nincak lima taunna téh.

Lima taun ngageugeuh mandala WordPress
Lima taun ngageugeuh mandala WordPress

Sanajan kitu teu nanaon, ieu mah minangka pangéling-ngéling waé yén ieu blog téh sakeudeung deui arék nincak lima taun. Mugia waé ka hareupna ieu blog téh beuki rempeg deui ku pedalan anu leuwih hadé pikeun ngeusian widang tutulisan dina Basa Sunda di mandala maya. Mugia ku nyampakna ieu blog téh bisa jadi hiji bacaan pikeun anu ngahaja ngalongok ka ieu blog atawa kasasar anjog ka ieu blog. Utamana pikeun anu medalkeunana sorangan.

Hatur nuhun pisan ka anu kungsi ngalongok ieu blog, mugia waé aya mangpaatna.

Ahirna mah Bisa Noron Medalkeun Tulisan Sabulan Campleng


Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013
Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013

Hayang pisan unggal poé bisa midangkeun tulisan/pedalan dina ieu blog. Ngan nyakitu téa geningan. Pedalan atawa tulisan téh henteu bisa mayeng unggal waktu bisa dijieun. Pedalan atawa tulisan henteu bisa dijieun lamun taya pamanggih naon anu baris ditulis atawa dipedalkeun. Dina ayana ogé, pamanggih téh kadangkala henteu bisa langsung dijadikeun tulisan. Pamanggih téh kudu dikokolakeun (diolah) heula. Kumaha carana supaya pamanggih téh bisa dijadikeun tulisan anu merenah. Lamun geus ngawujud jadi tulisan mah kakara bisa dipedalkeun.

Jadi lamun hayang tulisanana mayeng unggal poé mah alusna unggal poé téh miboga pamanggih ngeunaan naon baé anu bisa dijadikeun tulisan. Pamanggih téh langsung disusun jadi tulisan dina blog. Arék saeutik atawa loba, pamanggih téh langsung dijieun tulisan. Kitu sotén lamun lulus banglus pamanggihna. Nalika euweuh pamanggih mah, nya wayahna waé kudu mikir atawa néangan pamanggih nepikeun ka kapanggih.

Kusabab pamanggih téh henteu unggal waktu kapanggih atawa kasampeur, aya alusna lamun sagala rupa pamanggih téh dikokolakeun kalawan alus. Kudu nyieun daptar pamanggih anu kapanggih, naha dihaja dipanggihan atawa henteu kahaja (kapanggih). Sanggeus dijieun daptar, terus dijieun tulisan. Tulisanana ogé kudu dikokolakeun kalawan bener ogé. Nalika pamanggih téh loba beubeunanganana, henteu langsung dijadikeun pedalan, tapi saeutik-saeutik medalkeunana. Sanajan dina hiji waktu miboga pamanggih nepikeun ka sapuluh siki, anu dipedalkeun mah alusna henteu langsung kabéhanana. Tapi nungtutan, hiji-hiji atawa dua-dua dina sapoéna. Nalika dina hiji poé poékeun ku pamanggih, kakara medalkeuna pamanggih/tulisan sésana.

Ku jalan ieu, pedalan téh sahanteuna baris mayeng unggal waktu (poé).

Poé Pangriweuhna di Blog Kampung Ciburuan


Kalolobaan jalma anu ngahaja nyieun blog biasana mah néangan jalan kumaha carana supaya blogna bisa ramé anu ngalongokan. Unggal poé blogna loba anu ngalongokan, anu nalingakeun jeung loba anu macaan katut loba anu méré pairan. Komo deui lamun blogna husus dijieun pikeun bisnis online mah, kacida pisan ngudag kana lobana anu ngalongok. Beuki loba anu ngalongok blogna, tangtuna bakal leuwih gedé kasempetan bisnisna baris maju (payu). Teu anéh lamun loba anu nyieun blog diluyukeun reujeung anu keur ramé ditéangan atawa dipagunemkeun ku masarakat panyungsi mandala maya. Supaya nalika nyungsi internét téh nojo kana blog jieunanana.

Ari pikeun blog Kampung Ciburuan ieu mah henteu (teuing) ngudag kana lobana anu ngalongok. Tujuan awalna lain pikeun dijadikeun tempat bisnis anu merlukeun lobana anu ngalongokan atawa lobana kacatet di lambaran hareup dipanyungsi mandala maya. Blog ieu mah tujuanana condong kana nyatet ngeunaan kasundaan, sanajan eusina henteu diwawatesanan ngeunaan kasundaan wungkul. Arék loba anu ngalongok atawa saeutik, henteu jadi masalah. Blogna ogé da haratis henteu kudu mayar domain katut hosting. Nu penting mah pedalanana dieusi kalawan mayeng.

Sanajan henteu ngudag kana lobana anu ngalongok, ari anu ngalongok mah angger unggal poé ogé aya sanajan ngan saeutikan. Sahanteuna aya anu ngalongok mah meureunan aya anu maca kana eusi/pedalan dina ieu blog sanajan ngan ukur saliwatan ogé. Nyérélékna waktu, mawa parobahan ogé kana jumlah panyungsi mandala maya anu ngalongokan. Sanajan nérékélna henteu sabaraha, beuki dieu beuki ngalobaan anu ngalongokna téh.

Dina lobana anu ngalongok, dina hiji poé mah anu ngalongokna téh lumayan loba. Dina éta poé lobana anu ngalongok eusi ieu blog nepikeun ka sarébu leuwih. Tapi ieu lain lobana jalma anu ngalongok, tapi lobana nempoan eusi. Dina harti saurang jalma anu ngalongok bisa nempo eusi ieu blog sababaraha kali dina éta poé. Poé éta mah kacida bédana reujeung poé-poé séjénna.

Poean panglobana dilongok
Poean panglobana dilongok

Naon atuh koncina?

Dina éta poé téh kabeneran midangkeun tulisan ngeunaan inpo panganyarna ngeunaan Jalan Tol Cisumdawu. Terus éta pedalan téh dibagikeun ngaliwatan média sosial kayaning pésbuk jeung twitter. Loba anu pasanaran sigana mah ngeunaan Jalan Tol téh. Malahan cenah dina éta poé téh jumlah tetempoan dina sajamna nepikeun ka 92 longokan.

Panglobana dina waktu sa-jam
Panglobana dina waktu sa-jam

Lamun kitu mah, lamun hayang ngalobaan anu ngalongok kana ieu blog, alusna mah eusina ngeunaan Sumedang terus dibagikeun di pésbuk Sumedang.

Blog CaritaKuring


Lunta ti Pakuan boga maksud nangtung deui di Sumedang Larang, tapi nepi ka kiwari euweuh pisan tapakna, nu nyésa ngan ukur tutunggul di Dayeuh Luhur, nu nyésa ngan ukur turunan nu poékeun obor, euweuh bédana jeung leungitna Pakuan di Dayeuh Pajajaran.

Maca katerangan singket atawa slogan ieu blog, matak ngenes naha kahayang nanjeurkeun deui Pajajaran anu dialihkeun ka Sumedang téh bet ngan ukur kari tutunggul wungkul. Taya tapak lacak anu atra katempo. Sigana mah blog ieu téh jadi panggeuing ka lebah dinya.

Blog CaritaKuring
Blog CaritaKuring

Teu anéh lamun dina tulisan anu dipedalkeun ku ieu blog téh aya pakaitna reujeung runtagna Pajajaran. Aya sababaraha pedalan anu nyambung ngeunaan runtagna Pajajaran kalawan dijejeran ku Runtagna Pajajaran Lain Ku Alatan Perang Agama. Beuki angot ku tulisan ngeunaan catetan nganjang ka Dayeuh Luhur, tempat anu perenah dijadikeun Puseur Dayeuh Sumedang Larang baheula.

Pedalan séjénna ngeunaan karangan fiksi dina Basa Sunda saperti Nganjang jeung Rumingkang. Pedalan dina Basa Sunda kalawan reumbeuy ku daluang anu bisa diala kunu macana.

Numutkeun data anu diancokeun dina ieu blog, blog CaritaKuring téh kagunganana Pa Asep Darmasutisna, pituin urang Sumedang. Ngan ayeun damel di Kedutaan Indonésia di nagri Jepang di Tokyo salaku Staf Atase Pertahanan RI.

Anu panasaran kana eusi ieu blog, bisa ngalongok loka CaritaKuring.