PRMI Regional Sumedang, Komunitas Pangrojong Real Madrid


PRMI Regional Sumedang atawa Peña Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang mangrupakeun komunitas tempat kumpulna barudak anu mikaresep kana kleub méngbal asal nagri Spanyol, Real Madrid. Pikeun urang Sumedang anu mikaresep kana kleub Real Madrid taya salahna pikeun ngiluan asup kana ieu komunitas. Salian ti bisa ngalobaan batur anu mibanda pangaresep anu sarua, ogé bisa ngiluan kana sagala rupa kagiatan anu diayakeun ku ieu komunitas.

Anggahota komunitas ieu henteu diwatesan ku umur jeung jinis. Arék barudak ngora atawa anu geus kolot, bisa ngiluan iue komunitas. Pon kitu deui, arék lalaki atawa wanoja ogé bisa ngiluan. Hiji wungkul anu jadi saratna, nyaéta kudu anu mikaresep ka kleub Real Madrid.

Komunitas ieu biasana ngayakeun rupa-rupa kagiatan, diantarana waé nonton baréng nalika kleub Real Madrid tatandang. Ditambah ku kagiatan futsal babarengan reujeung kumpul babarengan sakabéh anggahota (kopdar).

Peña Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang
Peña Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang

Anu hayang meunang inpo leuwih jero bisa langsung datang ka base camp PRMI Regional Sumedang di jalan Cipada deukeuteun Gunung Kunci. Atawa ngaliwatan telepon di nomer 089687470513. Bisa igé ngaliwatan akun Twitter di @Madrid_IndoSMD.

JCI Chapter Sumedang, Komunitas Juvéntini di Sumedang


Juventus Club Indonésia, salasahiji komunitas atawa riungan pikeun anu mikaresep kleub méngbal asal Italia, Juventus. Ieu komunitas téh geus diangken ku Juventus salaku papayung pikeun komunitas anu mikaresep ka kleub Juventus di Indonésia. Di unggal wewengkon di Indonesia dijieun komunitas anu sarupa anu mangrupakeun anakna JCI. Komunitas anu disebut chapter di hiji wewengkon dijieun supaya jadi tempat ngumpulna anu mikaresep ka kleub Juventus di éta wewengkon. Ari JCI sorangan mah ambahanana sanagara Indonésia.

Di Sumedang sorangan geus dijieun komunitas pikeun anu mikaresep ka kleub Juventus ieu, anu dingaranan JCI Chapter Sumedang (JCICS). Jadi pikeun Juvéntini anu aya di Sumedang bisa ngilu ilubiung kana ieu komunitas. Nurutkeun inpo mah, ieu komunitas téh mimiti ditaratas kira-kira tengah taun 2008. Ngan kakara dina ping 12 Pébruari 2011 ieu komunitas téh ngajanggélék jadi organisasi kalawan resmi. Kalawan miboga visi jeung misi bisa nyieun pagawéan anu alus (anu aya mangpaatna) pikeun masarakat Sumedang.

JCI Chapter Sumedang
JCI Chapter Sumedang

Kagiatan anu remen dilumangsungkeun ku ieu komunitas téh nyaéta nongton méngbal kalawan babarengan (nonbar) nalika kleub Juventus maén. Naha nalika maén di Liga Italia atawa di Liga Champion katut Piala Italia, katut kagiatan méngbal séjénna anu diiluan ku Juventus kalawan disiarkeun ku galura tipi atawa internét. Salian ti nonton babarengan, ogé remen dilumangsungkeun kagiatan maén futsal babarengan anu biasa dilumangsungkeun poé Ahad. Tempat futsal anu osok dipakéna di Gending Futsal dina jam sapuluh pabeubeurang. Pikeun ngarojong kana kagiatanana, unggal nonton babarengan jeung futsal osok disadiakeun Kéncléng Rutinan. Kagiatan anu sipatna pikeun masarakat ogé pernah diayakeun kujalan ngayakeun Baksos ka Rumah Yatim Piatu anu aya di Sumedang.

Kusabab geus ngawujud organisasi, struktur organisasina ogé geus dijieun. Salaku Ketuana dipilih Subhan, Wakil Ketua Eko, kalawan dibantuan ku bendahara Yusup. Di handapeunana aya sababaraha divisi: Divisi Sosial Ita, Divisi Futsal Olef, Divisi Nonar Yopie, Divisi Membership Izal. Tempat anu remen dipaké pikeun ngumpulna anggahota JCI Chapter Sumedang mah di Jusuf P-Pulsa, di jalan Pangeran Gajah Agung atawa baypass No 23 dideukeuteun lampu setopan Bojong.

Atuh pikeun Juvéntini anu aya di Sumedang taya salahna pikeun ngiluan kana ieu komunitas. Salian ti nambahan babaturan anu miboga pangaresep anu sarua hususna ngeunaan kleub mengbal, ogé bisa nambahan pangaweruh ngeunaan Juventus. Salian ti éta bisa ngiluan daptar jadi anggahota resmi JCI.

Pikeun inpo leuwih mundel ngeunaan JCICS ieu bisa ngaliawatan CP-na, Yusup di nomer 085222609666. Anu resep ngagunakeun média sosial bisa ngaliwatan akun twitter @JCI_Sumedang, Grup pésbuk di JCI Sumedang atawa lambaran pésbuk di JCI Sumedang.

Ngeunaan Komunitas di Sumedang


Ngobrolkeun ngeunaan komunitas, teu kaitung anu kumaha waé komunitas téh. Da ayeuna mah geningan ampir sagala perkara aya komunitasna. Ti mimiti anu didadasaran ku pangaresep atawa hobi, cekelan atawa budaya, nepikeun ka ngaran anu sarua, komunitas bisa diadegkeun atawa ngajanggélék kalawan diiluan ku anu miboga tujuan atawa pangaresep anu sarua. Pikeun jalma-jalma anu miboga pangaresep kana kleub méngbal, nyieun komunitasna. Teu anéh lamun aya mangpuluh-puluh komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, arék kleub luar nagri atawa kleub anu aya di Indonésia. Anu mikaresep kana hénpon, aya komunitasna ogé saperti komunitas Android, Blackberry katut iPhone.

Komunitas
Komunitas

Di Sumedang, teu tinggaleun ogé loba komunitas anu diadegkeun. Naha komunitas mandiri diadegkeun kalawan taya pakait reujeung komunitas di wewengkon séjén atawa komunitas anu mangrupakeun cabang tina komunitas anu aya di wewengkon séjénna. Lamun ditataan mah loba pisan. Komo deui lamun ngitung komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal mah. Aya komunitas anu ngarojong kana kleub Persib Bandung, kleub AC Milan, Juventus, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, katut kleub séjénna.

Salian ti komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, aya ogé komunitas séjén anu mikaresep kana hal-hal séjénna. Diantarana waé aya komunitas anu mikaresep kana sapédah baheula, komunitas anu mikaresep kana popotrétan, komunitas anu maké hénpon Android jeung Blackberry. Terus aya ogé komunitas anu eusina anu maraké motor anu sarua, saperti motor Tiger, motor Mio jeung réa-réa deui.

Pokona mah, loba komunitas anu ngadeg di Sumedang. Ditataan mah moal katataan. Ngan lamun hayang apal kana komunitas anu aya di Sumedang, ayeuna mah loba sumber inpo anu bisa méré nyaho ngeunaan komunitas naon waé anu aya di Sumedang. Pangpangna ngaliwatan média internét, saperti twitter atawa pésbuk.

Mikawanoh Komunitas Aleut!


Mimiti ngadéngé ngaranna, kaciri nyundana téh. Aleut, mangrupakeun kecap dina Basa Sunda anu nuduhkeun kaayaan anu ngabring. Dina hal ieu mah anu ngabringna téh nya sababaraha urang jalma atawa lobaan. Ngaleut mangrupakeun pagawéan sababaraha urang jalma (atawa lobaan) anu ngabring muru ka tempat anu dijugjug.

Ngeunaan Komunitas Aleut!, bisa disebutkeun mangrupakeun komunitas anu anggahotana barudak ngora anu hayang mikacinta kana tempat (dayeuh) anu keur dianjrekanana. Mikacintana ku jalan mikawanoh jeung néangan luang tina sajarahna. Sakumaha ngaranna, kagiatan poko anu dilumangsungkeun ku ieu komunitas téh nyaéta ngaleut atawa ngabring mapay tempat atawa ngajugjug tempat anu miboga niléy sajarah. Ku jalan ngaleut, dipiharep dina ngahargaan kana sajarah téh bisa leuwih loba anu mikaresep. Harepanana, niléy sajarah téh bisa dilarapkeun dina basa katut kahirupan sapopoé.

Komunitas Aleut! di twitter
Komunitas Aleut! di twitter

Komunitas Aleut! dikokolakeun ku saurang koordinator kalawan dibantuan ku sababaraha urang anggahota aktip salaku pangurus poéan. Struktur dina Komunitas Aleut! henteu tetep, tapi disaluyukeun reujeung pangabutuh.

Pikeun anu hayang ngiluan kana ieu komunitas, Komunitas Aleut! bisa diiluan ku saha waé kalawan sarat henteu ngabeuratkeun. Da ieu Komunitas mah lain néangan untung. Sarat anu kudu dicumponan kunu hayang jadi anggahota nyaéta:

 1. Bisa maca aksara latén.
 2. Miboga kahayang pikeun diajar.
 3. Resep leuleumpangan (jalan-jalan).
 4. Ngeusi keretas pormulir paranti daptar.

Anu hayang jadi anggahota ngan ukur dipénta waragad sapuluh réwu pikeun sataueun. Ieu waragad téh pikeun gaganti nyieun pin anggahota (unggal anggahota baris dibéré pin), béaya sms pikeun bewara lamun aya kagiatan ngaleut, jeung pikeun kas.

Sedengkeun papagon anu kudu dicekep ku unggal anggahota Komunitas Aleut! ieu, diantarana waé:

 1. Turut tumut kana papagon umum salaku warga masarakat.
 2. Nyumponan tanggung jawab salaku anggahota komunitas saperti silih tulungan, henteu ading adiguna, ogé henteu ngamangpaatkeun komunitas pikeun kapentingan anu henteu bener.
 3. Henteu ngamangpaatkeun data jeung aksés anggahota Aleut! pikeun kapentingan pribadi atawa kelompok di luar Komunitas Aleut! bari taya idin ti pengurus.
 4. Ngiluan kana kagiatan diajar babarengan.
 5. Sanajan taya tatali katut kawajiban anu pakaitna dina hal organisasi, harepanana mah bisa nyekel kana aturan anu aya.
 6. Pangurus bisa ngaluarkeun salasaurang anggahota lamun dianggap ngaganggu anggahota séjén dina komunitas.
 7. Anu ngiluan komunitas Aleut! ogé kudu apal jeung nyaluyuan katut ngalaksanakeun dadasar Komunitas Aleut!, manco dina kagiatan anu dilumangsungkeun, ngajaga harga diri komunitas katut ngaragangan anggahota anu séjénna.
 8. Sanggup ngagunakeun idéntitas Komunitas Aleut! dina unggal ngiluan kagiatanana.

Nurutkeun data anu diancokeun dina blog Komuunitas Aleut, ieu komunitas diadegkeun dina taun 2006. Kalawan sekretariat ayeuna di Jalan Sumur Bandung No. 4 Bandung 40132. Alamat sérélék di komunitasaleut@gmail.com, akun pésbukna di klab_aleut@yahoo.com, akun twitter di @KomunitasAleut. Sedengkeun alamat lokana di aleut.wordpress.com.

(Inpo meunang nyutat ti aleut.wordpress.com)

Komunitas Hijabers Sumedang


Hijabers Sumedang mangrupakeun salasahiji komunitas anu aya di Sumedang. Luyu jeung ngaranna, ieu komunitas dieusi ku anu maraké hijab. Anu tangtuna ogé anggahotana husus awéwé wungkul. Sanajan kakara diresmikeun dina ping 28 April 2013, sabenerna komunitas Hijabers Sumedang geus aya ti beh ditu mula. Jeung geus ngayakeun kagiatan anu loba mangpaatna.

Komunitas Hijabers Sumedang
Komunitas Hijabers Sumedang

Sababaraha kagiatan anu geus dipigawé atawa dilumangsungkeun ku ieu komunitas diantarana waé ngayakeun kagiatan Berbagi Nasi di sabudeureun alun-alun Sumedang, babagi Sembako ka wewengkon Jatinunggal katut ngayakeun bantuan ka Yayasan Yatim Piatu Al-Qolam. Ngeunaan kagiatan-kagiatan anu baris dipigawé ka hareupna sanggeus diresmikeun, cenah keur dirarancang heula.

Sanajan di sababaraha wewengkon séjén aya komunitas anu sarua, saperti di Bandung, Jakarta, Bekasi jeung wewengkon séjénna, komunitas Hijabers Sumedang henteu gumantung kana komunitas anu sarupa di wewengkon séjén. Komunitas Hijabers Sumedang lain cabang tina komunitas Hijabers wewengkon séjén. Bisa disebutkeun komunitas anu mandiri.

Nurutkeun inpo ti anu ngokolakeun ieu komunitas, Hijabers Sumedang miboga tujuan supaya jadi pribadi (jalma) anu leuwih hadé ku jalan ngahijaban diri jeung ku hijab takwa. Hal ieu kuyu jeung Pidawuh Gusti dina Surat Al-Imron ayat 133-135. Salian ti éta, ditambahan ku upaya jadi pribadi anu loba mangpaatna.

Acara ngaresmikeun Komunitas Hijabers Sumedang
Acara ngaresmikeun Komunitas Hijabers Sumedang

Ngeunaan sarat jadi anggahota ieu komunitas, henteu susah. Sarat anu utama pikeun jadi anggahota komunitas Hijabers Sumedang mah nyaéta awéwé jeung maké hijab. Ngeunaan inpo leuwih jero bisa langsung niténan akun twitterna di @HijabersCommSmd atawa pin BB di nomer 29D065AF.