Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardis Komputer


Lamun urang remen maké komputer, komo dipaké nyungsi mandala maya (internét), moal karasa hardis téh osok ngurangan lolongkrang kosongna. Hal ieu teu anéh, sabab loba loka anu ku urang dijugjugan osok neundeunan data (payil) pikeun sawatara waktu. Data atawa payil anu bisa digunakeun dina waktu séjénna nalika nyungsi loka anu sarua. Supaya gancang mintonkeun lokana, nyokot heula tina data atawa payil anu geus diteundeun saméméhna.

Neundeun payil ieu sabenerna mah lain kahayang anu nyungsi mandala maya. Kalolobaanana mah ku hidengna anu nyieun loka pikeun neundeun data sawatara waktu dina komputer anu dipaké nyungsi lokana. Antukna, lamun remen jeung loba nyungsi loka, data/payil téh kacida lobana. Sok padahal anu maké komputerna teu apaleun data atawa payil naon waé anu diteundeun ku loka anu disungsina.

Pikeun miceunan data atawa payil sawatara waktu, bisa ngagunakeun aplikasi atawa pakakas husus pikeun meresihan hardis. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun meresihan data atawa payil sawatara waktu atawa payil anu teu diperlukeun téh nyaéta Glary Disk Cleaner.

Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer
Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer

Pakakas ieu alus pikeun meresihan hardis kalawan teu kudu susah ngagunakeunana. Kari jalankeun aplikasina, teken kenop Scan, tungguan nepikeun ka rengsena néangan data atawa payil anu dipimaksud. Lamun aplikasi ieu réngsé ngoréhanana, anu tandana kenop tadi robah judulna jadi Start Cleaning. Terus teken waé kenop Start Cleaning. Tunggu nepikeun ka réngséna.

Anu merlukeun ieu pakakas bisa ngundeur di loka Glarysoft.

Toolwiz Care, Parabot pikeun Mariksa jeung Ngajaga Sistem Komputer


Toolwiz Care mangrupakeun salasahiji parabot dina wangun aplikasi komputer anu dijieun pikeun ngaronjatkeun cara gawé atawa kamampuhan komputer jeung ngajaga jeroanana (sistem operasi jeung aplikasi anu jalan di luhureunana). Ieu parabot dieusi ku mangpirang-pirang aplikasi anu mibanda rupa-rupa kamampuhan diantarana waé pikeun mariksa sistem (komputer), meresihan sistem, ngagancangan sistem jeung kamampuhan séjénna anu ditojokeun pikeun ngaronjatkeun kamampuhan sistem. Jumlah aplikasina di jero Toolwiz Care cenah mah leuwih ti 40 jinis. Kacida lobana, pon kitu kamampuhan atawa kamonésanana. Alus pisan pikeun ngajaga cara gawé komputer. Komo komputerna anu remen dipaké mah, naha dipaké gawé singsarwaning ngetik, masang aplikasi anyar, neundeun payil jeung ngokolakeun payil. Ditambah deui lamun dipaké internétan mah, komputerna alus pisan lamun dipasangan ieu parabot (aplikasi).

Pidangan Toolwiz Care
Pidangan Toolwiz Care

Nurutkeun inpo ti anu nyieunna, ieu aplikasi téh mangrupakeun parabot anu haratis jeung bakal saterusna haratis. Jadi, pikeun mibanda ieu aplikasi teu kudu mayar ka anu nyieunna. Kari ngundeur ti internét terus dipasang dina komputer, terus digunakeun. Pikeun ngagunakeunana henteu kudu geus biasa maké komputer. Najan anu masih kénéh léléngkah halu ogé bisa ngagunakeun ieu parabot.

Sababaraha kamonésan anu aya dina ieu parabot diantarana waé: Time Freeze anu dipaké pikeun ngajaga sistem supaya aman bisa angger dina hiji kaayaan, moal robah sanajan aya anu ngarobah kaayaan sistemna; Eyes Care dipaké pikeun méré béja ka anu maké komputer ngeunaan waktu ngeureunkeun panon tina neuteup layar komputer; Registry Cleaner dipaké pikeun ngajara sistem supaya saimbang ku jalan meresihan Registry anu goréng; Disk Cleaner dipaké pikeun meresihan hard disk tina payil runtah (anu teu penting), jeung kamonésan séjénna.

Pikeun anu kataji pikeun mibanda ieu parabot, bisa ngundeur ti alamat Download.com.

Komodo Edit 5.2, Pakakas Paranti Ngopé Tulisan Blog


Bisa medalkeun tulisan dina blog kacida resepna lamun bisa norolang kekecapanana kalawan mayeng tulisanana. Naon anu aya dina pikiran bisa dikedalkeun kalawan mérélé sacéwéréléna. Ngantét unggal hurup jadi kecap, ngaranggeuy kecap jadi kalimah, ngantaykeun kalimah jadi paragrap, katut numpuk paragrap jadi bundelan tulisan mandiri. Mungguh kitu kaayaan anu dipiharep.

Hanjakal henteu bisa kitu salawasna. Aya kalana panyakit ngabarungsinang téh eunteup dina diri: dina pikiran, dina teuteupan jeung dina ramo. Aya kalana naon anu keur nyangkaruk dina pipikiran henteu bisa langsung dikedalkeun, komo deui jadi tulisan. Pamanggih ngeunaan tulisan anu hayang dipedalkeun mah aya atawa loba, ngan hanjakal osok bingung kumaha ngaranggeuykeunana dina mangrupa tulisan. Atawa nalika arék prung nulis, osok bingung ti mana heula mimitina: arék bagéan mana anu dijadikeun ujungna jeung mana puhuna. Malahan leuwih jauhna mah, aya mangsana butek pisan ngeunaan naon anu hayang ditulisan. Euweuh kelemeng-kelemengna ngeunaan naon anu arék dituliskeun.

Aplikasi Komodo Edit 5
Aplikasi Komodo Edit 5

Kusabab kitu kacida penting diayakeunana parabot atawa pakakas pikeun ngopé tulisan. Parabot anu bisa dipaké pikeun nyatet sagala rupa pamanggih kalawan gampang. Sagala hal anu aya dina pikiran bisa dicatet ngagunakeun éta pakakas, saméméh hal anu dipikiranana ngaleungit. Lamun baheula mah bisa diibaratkeun buku catetan leutik. Ngan ayeuna mah apanan geus jamanna komputer, sagala hal bisa dipigawé kalawan maké bantuan komputer. Kaasup pikeun cutat-catet.

Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun nyatet rupa-rupa tulisan nyaéta aplikasi Komodo Edit 5. Sabenerna mah loba kénéh aplikasi séjén anu bisa dipaké pikeun pangabutuh anu sajinis saperti Evernote jeung anu séjénna. Milih aplikasi Komodo Edit pikeun ngopé tulisan dina blog téh leuwih condong kana pilihan pribadi ieu mah. Lain pilihan anu objektip.

Milih Komodo Edit téh kusabab bisa ngokolakeun tulisan kalawan gampang. Rupa-rupa tulisan disa dikumpulkeun dumasar kana ranggeuyanana (katagori). Ranggeuyanana dina mangrupa map (folder). Ngaliwatan bagéna jandéla Projects (Left Pane), map anu aya dina poroyék tulisan bisa dipikanyaho jeung diaksés kalawan gampang. Aplikasina lumayan hampang (hampang pisan mah henteu). Ditambah ogé bisa dipaké pikeun ngokolakeun tulisan kode program kayaning php, html, Javascript, Tcl jeung basa pemrograman séjénna.

Ngaliwatan aplikasi Komodo Edit ieu, rupa-rupa tulisan dina blog Kampung Ciburuan dicatet. Sanajan henteu kabéhanana (da henteu ti anggalna ngagunakeunana).

Nempo Gambar/Poto Leuwih Jelas Ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus


Nalika nyungsi mandala maya, kadang osok nempo gambar atawa potrét anu leutik (henteu jelas). Sanajan katempona leutik, aya kalana anu aslina mah éta gambar atawa potrét téh gedé. Lamun hayang nempo éta gambar atawa potrét supaya leuwih jelas, kudu diklik heula gambar atawa potrétna anu nyambung ka lambaran wéb séjén. Jadi kudu pindah lambaran wéb.

Gambar anu dipidangkeunana leutik jadi gede lamun ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus
Gambar anu dipidangkeunana leutik jadi gede lamun ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus

Ayeuna, aya pakakas anu alus pikeun nempoan gambar atawa potrét supaya leuwih jelas kalawan henteu kudu asup kana lambaran gambar atawa potrét anu gedéna. Sanajan gambar atawa potrét anu katempona leutik jeung henteu pati jelas, maké ieu pakakas mah bisa katempo gambar/potrét aslina. Lamun gambar/potrét aslina ukuranana gedé, bakal diancokeun gambar anu gedé ogé. Pakakas ieu ngaranna Thumbnail Zoom Plus.

Pakakas ieu mangrupakeun aplikasi tambahan pikeun panyungsi wéb Mozilla Firefox. Jadi pikeun ngajalankeunana kudu ngagunakeun Mozilla Firefox. Kusabab ngaranna ogé aplikasi tambahan (add-ons), aplikasi ieu moal langsung aya dina panyungsi Mozilla Firefox. Supaya Firefoxna miboga ieu aplikasi tambahan, kudu diinstal heula aplikasi Thumbnail Zoom Plus-na.

Cara nginstalna bisa langsung ngalongok ka loka Thumbnail Zoom Plus ngaliwatan panyungsi wéb Mozilla Firefox. Terus teken kenop Add to Firefox. Tungguan nepikeun kaluar jandéla Software Installation. Tina jandéla ieu teken kenop Install. Sanggeus réngsé masangna, pareumah heula (restart) Mozilla Firefoxna. Lamun geus kitu mah kari ngagunakeun éta pakakas kalawan otomatis. Lamun nempo gambar atawa potrét, kari ngagésérkeun pananda (kursor) mouse kana éta gambar/potrét, tungguan sakeudeung. Bakal kaluar jandéla anyar anu ngapung di gigireun éta gambar/potrét anu ngancokeun gambar/potrét dina ukuran asli atawa leuwih gedé. Salila pananda (kursor) mouse aya dina gambar/potrét bakal terus diancokeun gambar gedéna dina jandéla ngapung. Gambar dina jandéla éta bakal leungit lamun pananda mousena dijauhkeun tina gambarna.

Aya sababaraha loka anu bisa maké ieu pakakas. Dina harti gambar atawa potrét anu bisa digedéan téh téh ngan ukur tina loka anu dirojong ku ieu pakakas wungkul. Lumayan loba loka anu bisa ngagunakeun ieu pakakas di antarana waé: Amazon, Baidu, Bing, Facebook, Flickr, Google, HuffingtonPost, IMDb, LinkedIn, Netflix, New York Times, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twitter, Yandex.ru, YouTube, Wikipedia, WordPress, Yahoo Images jeung nu séjénna.

Ngajalankeun Aplikasi Android dina Komputer


Pikeun nyobaan aplikasi anu dijalankeun dina hénpon Android teu kudu waé miboga hénpon Androidna. Najan henteu boga hénpon Android ogé ayeuna mah bisa nyobaan ngajalankeun aplikasi Android. Ngajalankeun aplikasina ngaliwatan komputer. Ngan ngajalankeun aplikasi Androidna henteu bisa langsung sakumaha ngajalankeun aplikasi dina komputer séjénna atawa sakumaha ngajalankeun aplikasi Android dina hénpon Android.

Emulator Android BlueStacks
Emulator Android BlueStacks

Supaya aplikasi Android bisa dijalankeun dina komputer, kudu masang heula émulator Android dina komputerna. Aplikasi anu arék dijalankeun téh dijalankeunana ngaliwatan émulator Android. Salian ti pikeun nyobaan aplikasi Android anu geus aya di Play Store, émulator Android ogé bisa dipaké pikeun nyobaan aplikasi anu keur dijieun, saméméh diasupkeun ka Play Store. Naha aplikasi anu dijieun téh geus loyog atawa acan. Aya sababaraha émulator Android anu kapanggih di mandala maya. Lamun hayang, kari ngundeur waé ti internét.

 1. BlueStacks, mangrupakeun salasahiji émulator anu alus pikeun nyobaan ngajalankeun aplikasi Android dina komputer. Ieu émulator bisa ngajalankeun aplikasi Android anu anyar atawa anu geus heubeul. Aplikasi pikeun hénpon Android (miboga ekstensi .apk) bisa dijalankeun dina ieu émulator. Pikeun ngajalankeun aplikasi Android dina ieu émulator kacida gampangna. Kari teken kenop katuhu dina mouse payil aplikasi Androidna, terus pilih Open With BlueStacks APK Installer. Pikeun sawatara waktu mah, ieu émulator téh masih kénéh haratis. Teuing ka hareupna mah.
 2. Jar of Beans mangrupakeun émulator anyar, anu diwangun ku “UnrealManu”. Ieu émulator ngarojong aplikasi jeung kaulinan (gim) Android Jelly Bean. Emulator Jar of Beans bisa disebutkeun émulator kadua pangalusna saentasna BlueStacks dina ngajalankeun aplikasi jeung kaulinan Android.
 3. AMD AppZone, mangrupakeun émulator pikeun kaulinan (gim) Android anu dirojong ku BlueStacks. Ieu émulator dijieun husus kalawan haratis pikeun anu mikaresep kana kaulinan Android 3D. Jadi tujuan utama ieu émulator mah pikeun ngajalankeun kaulinan Andoid 3D dina komputer. Ngan hanjakal, komputer anu bisa dipaké pikeun ngajalankeun ieu émulator mah kudu ngagunakeun prosésor ti AMD. Sabenerna mah lain ngan ukur kaulinan wungkul anu bisa dijalankeun dina ieu émulator téh, da aplikasi séjénna ogé bisa dijalankeun dina ieu émulator. Pikeun daptar aplikasi anu bisa dijalankeun dina ieu émulator bisa dilongok dina kaca aplikasi AppZone di mandala maya.
 4. YouWave, mangrupakeun émulator aplikasi pikeun hénpon Android entragan 2.3 kalawan bisa mangrupa hénpon atawa tablét. Ieu émulator geus nyadiakeun application store anu bisa dipaké pikeun néangan aplikasi anu dipikahayang atawa anu baris dijalankeun. Kakurangan ieu émulator mah nyaéta aya sababaraha aplikasi anu henteu bisa dipasang jeung dijalankeun. Ieu émulator henteu bisa dipaké pikeun ngajalankeun kaulinan saperti Angry Birds. Ieu émulator bisa dicoba salila 10 poé, saterusna mah kudu dibeuli lamun hayang émulator ieu jalan kalawan sampurna.

(Inpo ti Tech Trix)

FileSeek, Pakakas Paranti Néangan Payil katut Eusina


Lamun nguruskeun mangpirang-pirang dokumen dina komputer, aya kalana ngalaman kaleungitan payil. Leungiteun ku payil kusabab poho deui neundeuna di mana. Dina lain waktu bisa ogé poho deui ngeunaan hiji perkara (kecap atawa kalimah) anu diteundeunna dina jero payil, hayang néangan kecap anu diperlukeun dina jero payil. Atawa hayang néangan kecap anu sarupa dina rupa-rupa dokumén anu aya dina komputer.

Pikeun nedunan masalah jeung kahayang éta, diperlukeun pakakas aplikasi anu cocog. Sabenerna mah sistem operasi Windows ogé nyadiakeun kamonésan pikeun néangan payil anu aya dina komputer. Ngan kakuranganana pasilitas pikeun néanganana bawaan Windows mah aya kakuranganana diantarana waé kudu nga-indéks heula lamun hayang gampang manggihan payil anu ditéanganana. Hal ieu matak mawa beurat kana komputerna.

FileSeek
FileSeek

Di mandala maya kabeneran manggihan pakakas atawa aplikasi anu cocog pikeun néangan payil dokumén dina komputer anu dumasar kana ngaran payil (sabagéan atawa sakabéh ngaranna) katut eusina (néangan payil dokumén anu miboga kecap atawa kalimah anu tangtu). Ngaran aplikasi ieu téh nyaéta FileSeek. Sakumaha ngaranna, ieu aplikasi dipaké pikeun néangan payil. Ieu aplikasi lumayan hampang, gancang dina ngajalankeunana jeung gampang dina makéna. Terus ogé aplikasi ieu mah henteu ngaindéks payil (nyatet daptar payil) anu aya dina komputer. Jadi moal jadi beungbeurat pikeun komputer.

Kamonésan ieu aplikasi diantarana waé:

 • Bisa néangan kecap jeung kalimah anu aya dina sababaraha rupa payil.
 • Néangan kecap/kalimah dumasar kana Regular Expressions anu aya di jero sababaraha rupa payil.
 • Néangan map (folder) jeung anak mapna (sub-folder).
 • Nyocogkeun sarupaning wangunan payil atawa leuwih saperti *.jpg, file?.txt atawa wangunan séjénna.
 • Ngaluarkeun sarupaning wangunan payil atawa leuwih dina nalika néanganana saperti *.exe atawa *.dll.
 • Daptar payil hasil néangan bisa disaring dumasar kana tanggal ngaropéana.
 • Henteu pernah ngaindéks payil dina komputer.
 • Pangpangna mah haratis.

Pikeun anu mikabutuh ieu aplikasi bisa ngundeur (ngunjal) ti alamat FileSeek.

Type Light, Pakakas Paranti Nyieun jeung Ngaropéa Aksara


Type Light mangrupakeun salasahiji pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara atawa hurup (font) dina komputer. Ieu pakakas miboga kamampuhan dipaké pikeun ngararancang, nyieun, ngaropéa katut ngarobah aksara/hurup OpenType TrueType jeung PostScript. Pakakas ieu kaasup aplikasi anu haratis lamun dipaké sosoranganan jeung kapentingan komérsil nu diwatesanan (bisa ngajual hurup/font anu dijieunna asal éta téh lain pagawéan poko). Atuh pikeun anu pagawéanana kana jual beuli hurup mah, ngagunakeun ieu pakakas téh kudu mayar. Waragad anu dikaluarkeun pikeun meuli ieu pakakas téh kira-kira 65 dollar.

Type Light 3 Free
Type Light 3 Free

Pakakas ieu miboga kamonésan pikeun ngarobah hurup/font tina OpenType TrueType kana OpenType Postscript. Ngarobah glyphs (pananda/simbol) jadi standar TrueType atawa standar PostScript. Bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara anu miboga tanda hurup nepikeun ka 65535 tanda. Nyocokeun tanda (glyph) kana karakter Unicode anu cocog. Kaasup ogé ayana kamonésan pikeun ngasupkeun ukuran, ngaran katut paraméter hurup OpenType.

Pikeun ngaropea atawa nyieun Aksara Sunda kumaha…? Bisa oge dipake pikeun nedunan pangabutuh eta. Type Light bisa dipake pikeun nyieun atawa ngaropea Aksara Sunda, boh Aksara Sunda Unicode (SundaneseUnicode) atawa Sunda Laten (SundaneseLatin).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur (ngunjal) aplikasina di alamat cr8software solution atawa ka alamat cnet | Download.