Nyieun Kartu Identitas Google Plus (Google+ ID Card)


Lila tara maké Google+. Mangsa asup, lumayan ramé. Anu resep maraké Google+, katempo loba anu medalkeun sagala hal, ti mimiti tulisan, panumbu, gambar nepikeun ka pidio.

Aya hiji pedalan anu lumayan anyar (anyar kapanggih). Aya sababaraha babaturan di Google+ anu medalkeun poto ngeunaan Google+ ID Card. Ieu poto téh dieusi ku data sakumaha Kartu Identitas: aya ngaran asli dina Google+, aya ngaran landian jeung mimiti jadi anggahota Google+.

Kumaha atuh cara nyieunna?

Teu kudu susah-susah nyieun. Komo kudu ngagambar jeung ngararancang heula mah. Di internét geus disadiakeun tempat paranti nyieunna. Anu kudu dipilampah mah ngasupkeun data anu diperlukeun wungkul. Asup ka situs http://hangoutgraphics.com/idcard/, terus lengkepan data anu diperlukeun dina kotak eusian anu disadiakeun.

Dina situs Hangout Graphics éta disadiakeun kotak eusian anu kudu dieusian pikeun nyieun Google+ ID Card. Kotak eusian anu utama mah nyaéta ID Profile. Kotak eusian ieu dieusi ku ID Google+ bogana anu arék nyieun. ID ieu mangrupakeun angka anu lobana 21 angka. Terus eusian ogé Nickname pikeun ngaran landian, kotak eusian Join Date dieusi ku tanggal mimiti asup jadi anggahota Google+.

Kartu Identitas Google+

Sanggeus réngsé, teken kenop Generate. Mangka bakal diundeur gambar Kartu Indentitas Google+. Teundeun dina tempat anu gampang ditéang.