Ngamangpaatkeun Rupa tina Tutuwuhan


Teu salawasna anu matak rugi téh ngarugikeun. Lamun nyawangna ti palebah anu béda pasti aya bédana. Béda cara nyawang béda ogé hasilna. Pikeun anu motékar mah anu tadina ngarugikeun téh bisa robah jadi nguntungkeun. Anu tadina kudu dijauhan téh ayeuna mah bisa dimangpaatkeun.

Pikeun mere rupa ka batik bisa ngagunakeun pulas tina tutuwuhan
Pikeun mere rupa ka batik bisa ngagunakeun pulas tina tutuwuhan

Lamun ka kebon arék barangala, alusna mah henteu maké pakéan anu rupana bodas atawa anu sarimbagan. Baju atawa calana anu dipaké téh biasana mah anu sarupaning hihideungan. Pasualanana mah lamun maké pakéan anu sarupaning bodas gampang kakotoranana. Komo deui lamun arék ngala jéngkol atawa ngala cau atawa naék kana tangkal albasiah. Getahna matak hideung atawa semu hideung kana baju lamun bajuna bodas. Lamun ngala jéngkol, jéngkolna ulah nepikeun ka dipésakan dina saku baju. Lamun ngala cau, nalika nuarna atawa mawa cauna, ulah nepikeun ka getahna antel kana baju. Getah jéngkol jeung getah cau mah hésé pisan miceun atawa meresihanana. Moal bisa dipiceun, bakal anger aya tapakna.

Hal ieu lamun disawang ti palebah anu nyieunan baju, lain perkara anu kudu dijauhan. Sarupaning gegetahan anu bisa ngarobah warna téh aya anu ngahaja dimangpaatkeun. Lain keur nanaon deui, tapi pikeun mulas atawa ngarupaan kana lawon anu bakal dijieun baju. Lawon anu tadina tacan aya rupaan téh ngahaja diwarnaan ngagunakeun pamulas anu asalna tina tatangkalan. Jadi, anu tadina dijauhan ku anu maraké pakéan téh pikeun tukang nyieunan pakéan mah aya mangpaatna. Contona waé aya tukang nyieun batik anu ngahaja ngagunakeun pamulas tina sababaraha jinis tutuwuhan. Tutuwuhan kayaning jéngkol (kulit buahna), pucuk tangkal jati atawa kulit buah rambutan dimangpaatkeun pikeun nyieun hiji wanda rupa (warna) anu tangtu.

Ngeunaan ieu bisa diilikan dina warta anu dipedalkeun ku Tabloid Nova.

Rupa jeung Warna nu Asalna ti Alam


Ngeunaan rupa-rupa atawa warna, loba pisan ngaran-ngaran rupa anu meunang nginjeum kecap tina kaayaan di sabudeureun (ti alam, tina kaayaan jeung tina tatangkalan). Sakumaha warna bungur, nurutan rupa atawa warna kembang tangkal bungur. Di sagigireun éta masih loba ngaran-ngaran warna anu diinjeum tina kaayaan di sabudeureun/sakurilingeun séjénna.

Kembang eros kayas ngawakilan rupa kayas

Conto-contona waé:

  1. Héjo pucuk daun (warna pucuk daun, daun ngora)
  2. Héjo lukut (hejo kawas lukut)
  3. Héjo carulang (hejona jukut carulang)
  4. Kayas (kembang eros kayas)
  5. Beureum ati (rupa beureum kawas beureumna ati)
  6. Beureum katusba (rupana kawas beureumna kembang katusba)
  7. Pulas haseup (kawas rupa haseup)
  8. Beureum gedang
  9. Beureum cabé

Tangkal Bungur Reujeung Warna Bungur


Ngeunaan tangkal bungur, teu bisa leupas tina cirina nyaéta rupa atawa warna tina kembangna. Warna kembang bungur mah rupana téh nyaéta bungur. Teuing ti mana asalna ngeunaan ngaran ieu téh. Teuing kusabab rupana bungur terus disebut bungur, atawa rupa (warna) anu sarua reujeung warna bungur téh dingaranan ku warna bungur. Teuing mana heula.

Tapi, kétang kajeun waé ngeunaan hal éta mah teu kudu jadi pabaliut jeung padungdengan.

Anu jadi lenyepaneun mah nyaéta urang Sunda méré ngaran kana warna anu sarua reujeung warna kembang bungur téh nyaéta warna bungur. Kadang aya ogé anu teu ngartieun kana warna bungur. Anu kumaha atuh warna bungur téh? Pon kitu deui reujeung ngaran-ngaran warna anu séjénna saperti kayas, bulao reujeung hawuk.

Da lamun ditilik mah, méré ngaran kana hiji warna téh osok disarupakeun atawa dikaitkeun reujeung warna atawa rupa anu aya disakurilingeun. Sakumaha warna anu tadi. Warna bungur dingaranana ku warna tina kembang bungur. Terus warna kayas meunang nginjeum tina ngaran kembang ros kayas. Warna bulao meunang nyokot tina warna paranti nyeuseuh (sabun) baheula, anu ngaranna téh cenah mah Blau, anu dirobah ucapanana jadi bulao.

Kembang kenop anu warnana bungur (asal poto: http://bp1.blogger.com/_AL7GK_3BsMM/R6U_XYWB7dI/AAAAAAAABXw/weE5FQOdL2A/s1600-h/bunga+kenop.jpg)

Catetan, aya kekembangan anu rupana bungur, tapi ngaranna lain kembang bungur.