OOTrad Kadalapan dina Dies Natalis Unpad


Dina raraga ngareuah-reuah Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) anu ka-58, geus dilumangsungkeun acara anu disebut Olimpiade Olahraga Tradisional atawa OOTrad. OOTrad entragan ayeuna mibanda jejer OOTrad Keur Urang. Éta acara geus dilumangsungkeun dina poé Ahad mangkukna, ping 13 Séptémber 2015. Tempatna, béda reujeung biasana. Lamun saméméhna mah biasa dilaksanakeun di kampus Unpad Bandung, ayeuna mah dilumangsungkeunana di kampus Unpad Jatinangor.

Anu ngabédakeun reujeung OOTrad saméméhna ogé, dina kagiatan OOTrad ayeuna mah diiluan ku masarakat di luar civitas akademika Unpad. Anu ngiluan kana acara OOTrad ieu aya anu asalna ti Mitra Unpad, masarakat umum ti kabupatén jeung kota anu aya di Jawa Barat kayaning Kabupatén Garut, Kabupatén Subang, Kota Bandung, Kabupatén Bandung Barat, Kabupatén Tasikmalaya, Kabupatén Sumedang, jeung Kabupatén Pangandaran. Teu tinggaleun ogé masarakat anu aya di Jatinangor sorangan.

Pidangan Olimpiade Olahraga Tradisional (OOTrad) kadalapan
Pidangan Olimpiade Olahraga Tradisional (OOTrad) kadalapan

Anu dipatandangkeun dina acara OOTrad ieu ampir sarua reujeung kagiatan OOTrad taun-taun saméméhna. Kajaba aya tambahana saperti éksibisi Kaulinan Tradisional. Dina ieu acara dipatandangkeun balap jajangkungan (Open Race Engrang) anu jauhna béda-béda. Aya balap jajangkungan 50 méter, 100 méter, 200 méter, 400 méter jeung balap jajangkungan anu jauhna 1.500 méter. Tuluy tatandang nomer Sapta Lomba anu dijerona matandangkeun nomer Jajangkungan, Ngagandong Boboko, Balap Karung, Manggul Béas, Nanggung Suluh, Nyuhun Jukut, jeung Éyong.

Ari éksibisi kaulinan tradisional mintonkeun rupa-rupa kaulinan tradisional kayaning Pérépét Jéngkol, Pencak Silat, Papanahan, Sorodot Gaplok, Sumpit, Boiboian, Damdas, Nabuh Lisung, Galah Asin, Papanggalan, Gatrik, Langlayangan jeung Demprak.

Haleuang Kuliner Sunda 2015


Dina raraga Dies Natalis Unpad (Universitas Padjadjaran) anu ka-58, unit Kesenian Universitas Padjadjaran bakal ngayakeun pagelaran anu dijejeran ku ‘Haleuang Kuliner Sunda’. Pagelaran entragan taun 2015 ieu bakal dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 13 Séptémber 2015. Waktuna jam tujuh peuting nepikeun ka jam satengah sapuluh. Ari tempatna nyaéta di GOR Jati Kampus Unpad Jatinangor.

Sakumaha jejerna, pagelaran ieu gedé pakaitna reujeung kadaharan anu aya di tatar pasundan. Kadaharan ieu dipidangkeun ngaliwatan lalaguan atawa kawih anu geus kawentar di masarakat urang Sunda. Kadaharan kayaning Tauco, Borondong Garing, Peuyeum Bandung, Surabi Haneut jeung Tahu Sumedang geus aya lagu atawa kawihna.

Pagelaran Haleuang Kuliner Sunda 2015
Pagelaran Haleuang Kuliner Sunda 2015

Dina ieu pagelaran lalaguan anu aya pakaitna reujeung kadaharan éta baris dihaleuangeun. Leuwih ngeunahna deui, lain ngan ukur dihaleuangkeun wungkul, tapi kadaharan anu disebutkeun dina laguna ogé bakal diidangkeun ka anu lalajo. Contona waé, Nalika lagu anu dipidangkeunana lagu Peuyeum Bandung, kadaharan peuyeum bakal dibagikeun kanu lalajo kalawan haratis.

Ngeunaan lalaguanana, aya 12 lagu anu bakal dipintonkeun. Lagu kasebut nyaéta Borondong Garing – És Lilin – Peuyeum Bandung – Tauco Cianjur – Colénak – Tahu Cibuntu – Tahu Sumedang – Galéndo – Wajit Cililin – Surabi Haneut – Rujak Cuka – Karédok Leunca reujeung lagu bubuka ‘Kuliner Sunda’ yasana Ganjar Kurnia.

Musik anu mirigna, lalaguan anu dipidangkeun bakal dipirig ku rupa-rupa musik tradisional Sunda kayaning calung, degung, Angklung Arumba, Celempungan, Kacapi Biola, Pop Sunda jeung Band modern. Sedengkeun anu baris midangna aya Bungsu Bandung, Rika Rafika, Sony Riya Windyagiri jeung Novi Aksmiranti katut anu séjénna.

Ieu pagelaran téh bisa didongdon ku saha waé. Anu hayang lalajo bisa datang dina waktuna kalawan teu kudu mayar karcis alias haratis….

Kamus Utama Basa Sunda


Dina acara Miéling Poé Basa Indung Sadunya 2015 di Balé Rumawat Unpad, Jalan Dipatiukur, sababaraha waktu katukang, Yayasan Kebudayaan Rancagé kalawan gawé bareng reujeung Universitas Padjadjaran (Unpad) medalkeun Kamus Utama Basa Sunda. Kamus ieu dieusi ku 150.000 kecap dina Basa Sunda. Kamus ieu mangrupa buku anu kandelna 10.000 lambaran kalawan dibagi kana genep jilid.

Rarancang buku Kamus Utama Basa Sunda ditarima ku Wakil Gupernur Jawa Barat
Rarancang buku Kamus Utama Basa Sunda ditarima ku Wakil Gupernur Jawa Barat

Sanajan masih kénéh dina wangunan rarancang, buku kamus ieu dipiharep jadi tarékah anu alus pikeun ngali basa daérah hususna Basa Sunda. Sahanteuna, cenah lamun hiji mangsa Basa Sunda téh euweuh anu ngagunakeun deui, aya bukti yén kungsi aya basa anu ngaranna Basa Sunda.

Kamus ieu dijieun ngagunakeun téknologi jeung software husus. Dina nyusunna, teu leupas tina buku sumber jeung dokumén dina Basa Sunda. Aya dua rébu buku Basa Sunda ditambah lima rébu dokumén séjénna saperti majalah jeung makalah. Unggal kecap dina buku jeung dokumén éta di-scan tuluy dipilihan. Hasilna, ditéangan hartina reujeung ditambahan ku conto kalimahna. Pikeun nyusunna ngabéakeun waktu ti taun 2012 nepikeun ka 2014 kamari.

Medalna Kamus ieu teu lepas tina pangrojong pamaréntah propinsi Jawa Barat anu ngawaragadanana. Pamaréntah mantuan ngawaragadan dina nyitak buku Kamus ieu. Malahan ka hareupna mah pamaréntah miharep supaya Kamus Utama Basa Sunda ieu dijieun dina wangunan digital mangrupa é-book. Hal ieu dipiharep supaya leuwih lega ambahan sumebarna ieu kamus. Lain ngan ukur pikeun urang Sunda di tatar parahiyangan wungkul, tapi nepi ka wewengkon séjénna.

(Potret meunang nginjeum ti Unpad)

Olimpiade Olahraga Tradisional Padjdjaran ka-7


Sanajan dina kaayaan keur hujan, henteu mugagkeun urang Universitas Padjadjaran (Unpad) pikeun ngareuah-reuah acara Olimpiade Olahraga Tradisional (Ootrad). Dina poé Ahad ping 23 Nopémber mangkukna, Unpad geus ngayakeun acara Ootrad entragan katujuh. Ieu acara dilumangsungkeun di Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung jeung Area Car Free Day, Jalan Ir. H. Juanda, Bandung.

Salasaurang pamilon Ootrad entragan katujuh
Salasaurang pamilon Ootrad entragan katujuh

Pasanggiri anu ngeusi acara Ootrad tetep dilumangsungkeun di sanajan dina kaayaan hujan. Malahan ayeuna mah leuwih ramé tibatan Ootrad entragan saméméhna. Anu lalajo jeung ngarojong kana tim anu keur tatandangna leuwih ramé.

Acara Ootrad sorangan dimimitian ku pidangan “Aleut-aleutan”, parade kontingén fakultas, unit kerja, Unit Kegiatan Mahasiswa, reujeung komunitas mahasiswa di Unpad anu dilumangsungkeun di kawasan Car Free Day.

Aya sababaraha jinis lomba anu diayakeun dina Ootrad ieu, diantarana waé Katagori Olahraga Tradisional anu ngawengku Balap Jajangkungan Putra, Balap Karung Putri, Nanggung Suluh (Putra), jeung Ngagandong Jukut (Putri), ditambah katagori Kreativitas Seni anu ngawengku Pawai Aleut-aleutan, Rampak Gerak, Bobotoh Heboh, jeung Maskot Kahot. Lomba Olah Raga Tradisional dilumangsungkeun di Lapangan Parkir Utara Kampus.

(Inpo: Klik Galamedia)

Pagelaran Téater di Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Ka-66


Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Ka-66
Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Ka-66

Nincak pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran entragan ka-66, baris magelarkeun téater. Téater anu diancokeun ku Studiklub Téater Bandung ieu bakal mawa judul Jas Pesanan Panjang beunangna Wolf Mankowitz. Sakumaha biasa ieu pidangan dilumangsungkeun di Balé Rumawat Padjadjaran Kampus Universitas Padjadjaran Bandung di jalan Dipati Ukur No. 35. Ngeunaan waktuna dina poé Jumaah ayeuna pabuburit jam tilu nepikeun ka jam lima.

Pikeun anu kataji kana ieu pagelaran, bisa langsung wae ngajugjug ka tempat pagelaranana. Haratis…!

(Gambar meunang nginjeum ti @balerumawat)

FIB Jadi Jawara OOTrad Padjadjaran Kagenep


Meunang inpo ti blog Arif Blog ngeunaan OOTrad anu cikénéh dilumangsungkeun di wewengkon kampus UNPAD Dipati Ukur. Sakumaha biasa, dina raraga Dies Natalis UNPAD osok diayakeun OOTrad (Olimpiade Olahraga Tradisional) Padjadjaran. Dina Dies Natalis taun 2013 anu ka-56 ieu, OOTrad geus nincak anu kagenep kalina. OOTrad Padjadjaran taun ieu dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 3 Nopémber kamari.

OOTrad Pajajaran Kagenep taun 2013
OOTrad Padjadjaran Kagenep taun 2013

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku loka UNPAD, aya sababaraha kagiatan pikeun ngeusi acara OOTrad Padjadjaran kagenep ieu. Kagiatanana nyaéta:

 1. Pawai Alégoris Padjadjaran
 2. Réngkénék Bandung (Rampak Gerak)
 3. Tutunggulan (Nabeuh Lisung)
 4. Galah Asin
 5. Pérépét Jéngkol
 6. Jajangkungan Maraton
 7. Panahan
 8. Sumplit
 9. Sorodot Gaplok
 10. Panggal (Gasing)
 11. Ucamaintian
 12. Korfball
 13. Féstival Kuliner

Ditambah ku ayana kajawaraan anu matandangkeun tujuh jinis lomba. Tujuh lomba (Sapta Lomba) ieu matandangkeun:

 1. Ngaragaji Awi (Lalaki)
 2. Nyuhun Suluh (Lalaki)
 3. Ngagandong Boboko (Awéwé)
 4. Nanggung Jukut (Lalaki)
 5. Manggul Beas (Lalaki)
 6. Balap Karung jeung Éyong (Awéwé)
 7. Jajangkungan (Lalaki jeung Awéwé)

Sakumaha OOTrad saméméhna, anu jadi patandang kana ieu OOTrad téh nyaéta unggal fakultas jeung Unit Kerja anu aya di Universitas Padjadjaran. Kagiatanana dimimitian dina wanci isuk-isuk, jam genep. Kalawan dibuka ku Réktor UNPAD, Prof. Ganjar Kurnia, patandang anu ngiluan kana ieu kagiatan téh ngabring (ngaleut) ti panto gerbang béh kalér kampus UNPAD muru ka wewengkon Car Free Day Dago, terus balik deui ka kampus.

FIB Jadi Jawara OOTrad Pajajaran Kagenep
FIB Jadi Jawara OOTrad Pajajaran Kagenep

Hasil tina tatandangna, anu jadi jawara OOTrad entragan 2013 ieu téh nyaéta Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Sedengkeun jawara kaduana dibeunangkeun ku Fakultas Teknik Geologi. Jawara saterusna Faluktas Peternakan (jawara katilu), Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (jawara harepan kahiji), Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (jawara harepan kadua), jeung Fakultas Ilmu Keperawatan (jawara harepan katiluna).

(Potret jeung gambar meunang nginjeum ti unpad.ac.id)