Pilem Saur Sepuh, Judul Anu Nyunda


Dina mangsana inget kana judul pilem anu hiji ieu mah matak bungah. Bungahna téh lain nanaon, nilik kana kecapna geus bisa nyirikeun yen ieu téh kaasup kecap tina Basa Sunda. Katambah deui kecapna anu alus jeung lemes. Saur sepuh téh apanan nandakeun kasauran ti sepuh. Kitu kira-kira anggapan harita waktu ngadéngé pilem anu judulna Saur Sepuh.

Pilem Saur Sepuh

Jadi, pilem Saur Sepuh ieu geus dianggap lain pilem anu ti wewengkon séjén deui. Najan dina kanyataanana mah ieu pilem téh nyaritakeun ngeunaan wewengkon Gunung Lawu, teu pati ditalék di mana tempatna Gunung Lawu téh. Pokona mah pilemna ramé. Ngan aya anu matak piaksieuneunana téh nyaéta gelutna maké bedog jeung pedang katut sanjata séjénna. Lamun keuna kana awak téh apanan matak raheut gudawang, kaluar getih baloboran. Matak sieun jeung ketir. Inget ka diri sorangan. Sieun tumiba ka diri sorangan.

Nempo ka anu jadi lalakonna, aya Lasmini jeung Mantili katut Brahma Kumbara, kaciri deui ngaran anu ngaharib-harib kecap tina Basa Sunda. Jadi taya pikiran yén pilem ieu téh asalna mah ti wewengkon séjén.

(Gambar meunang nginjeum ti http://andromedajunior.files.wordpress.com/2010/08/img00444-20100803-12591.jpg)

Tukang Maén Bal Urang Sunda di Luar Nagrég


Sabenerna mah anu ngaranna Urang Sunda téh lain ngan ukur jalma-jalma anu nyicingan wewengkon tatar Pasundan wungkul. Tapi aya ogé jalma-jalma anu cicingna di luar wewengkon Pasundan anu kaasup urang Sunda. Wewengkon luar tatar Pasundan téh lain ngan ukur wewengkon di nagri Indonesia wungkul, tapi ogé unggal wewengkon di sakuliah alam dunya. Di sakuliah alam dunya anu ngawengku sakabéh wewengkon, bisa dipanggihan anu ngaranna Urang Sunda. Intina mah anu ngaranna Urang Sunda téh bisa kapanggih di Luar Nagrég (Luar Nagri).

Kaka, tukang maen bal Real Madrid

Di sababaraha wewengkon di Luar Nagrég bisa kapanggih Urang Sunda, anu bisa katempo dina ngaranna éta jalma. Ngaran jalma éta sanajan aya di Luar Nagrég, tapi ngaranna maké kecap anu osok dipaké ku Urang Sunda. Supaya gampang mah, pikeun buktina bisa ditilik dina ngaran-ngaran jalma anu jadi tukang maén bal di Luar Nagrég. Aya sababaraha (lamun henteu disebutkeun loba) ngaran tukang maén bal anu ngaranna maké kecap-kecap tina Basa Sunda atawa anu osok dipaké ku Urang Sunda.

Hayang apal? Ieu diantarana

  1. Adan (Antonio Adan), Real Madrid
  2. Balé (Gareth Bale), Tottenham Hotspurs
  3. Dédé, tukang maen bal urang Brasil
  4. Hakan (Hakan Sukur, Hakan Yakin), tukang maen bal asal Turki
  5. Kaka (Ricardo Kaka), Real Madrid
  6. Nani (Luis Nani), Manchester United
  7. Saha (Louis Saha), Everton
  8. Sami (Sami Khedira), Real Madrid
  9. Yaya (Yaya Toure), Manchester City

Ngalalakon Nu Didongdon, Ti Pasamon Ka Saban Wewengkon


Cing caringkas, jagjag waringkas, kudu jadi jalma bedas
Awakna kudu teuas lir ibarat batu cadas
Teu gampang, teu haringhang, jauh tina ngahelas
Sanajan kitu tetep bisa ngabedakeun mana hideung mana bodas

Masing jujur, supaya hirup henteu palalaur
Ulah lamur, mun nempo batur keur mujur
Ulah sirikan, ulah hayangan, lamun batur aya di luhur
Alukan milu bungah bungangang, milu sukur

Tong loba kahariwang, sanajan hirup kudu ngayang
Tong haleungheum, sanajan poe kawas lain beurang
Tong hanaangan, sanajan poe keur bayeungyang
Tong sieunan, da doa kolot teu weleh marengan ujang

Tong nguyung, komo kudu ngukur kabingung
Tong elat inget, yen hirup mah kudu padungdung
Tong talangke, tong nganti jalma-jalma geus suwung
Poma inget, kana doa jeung harepan anu jadi indung

Omat ulah poho kana diri, diri anu sajati
Lapampahan di dieu lain pikeun kaluli-luli
Da nu ngaranna wanci mah geus aya anu ngonci
Kudu inget, kana penggeuing jeung pepeling ti nini aki

Hirup kudu satuhu, kana naon anu geus kaelmu
Pagawean, paripolah, tetep aya anu kudu digugu
Pangaweruh mangpaat, satru oge tangtu bakal milu
Inget, kudu inget, sagala piwejang anu jadi guru

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=404673441893)