Medalkeun Tulisan di Wéb mah Keur Batur Lain keur Sorangan


Aya benerna ogé tulisan anu dipedalkeun ku blog Niagaweb anu judulna Membangun Audiens Blog Perusahaan. Sanajan éta ditojokeun ka blog pausahaan, bisa diterapkeun ogé ka blog pribadi. Salasahiji anu kudu dicekel nyaéta tulisan anu dipedalkeun dina blog atawa wéb téh lain keur sorangan tapi keur batur. Unggal tulisan anu dipedalkeun dina wéb/blog (wéblog) téh pikeun dibaca ku batur, anu ngahaja atawa teu kahaja ngalongok éta wéblog. Kusabab kitu tulisanana kudu kaharti ku batur, lain ngan ukur kaharti ku sorangan. Salian ti éta kudu cocog reujeung naon anu dipikabutuh ku anu ngalongokna.

Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur
Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur

Alusna mah nyieun tulisan téh diluyukeun reujeung naon anu dipikaresep ku anu ngalongokan éta wéblog. Usahakeun basa anu dipakéna anu merenah jeung cocog reujeung maranéhna. Lain ngan ukur ngudag-ngudag réngking dina penyungsi Google wungkul. Eusi tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google reujeung pikeun jalma mah osok aya bédana. Tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google mah apanan kudu luyu reujeung kecap koncina, sedengkeun ari tulisan pikeun bacaan jalma anu ngalongok wéblog mah kudu merenah kakalimahana, kudu luyu reujeung aturan nyieun kalimah anu kaharti ku jalma.

Intina mah tulisan anu dipedalkeun téh kudu bisa dibaca kalawan merenah jeung ngeunaheun ku anu ngalongok wéblog. Béh dituna, anu ngalongok téh leuwih kataji ku tulisan anu dipedalkeun. Tur leuwih remen deui ngalongokanana.

(Gambar meunang nginjeum ti niagaweb.co.id)

Miboga Loka Sorangan


Méh rada nécis, alusna mah blog atawa loka téh bogana sorangan, henteu ngilu nyempil di tempat batur. Blog atawa loka anu alamatna mandiri henteu ngingilu ka alamat batur saperti WordPress, Blogspot atawa pangladen blog/web séjénna. Contona waé blog Kampung Ciburuan ieu anu masih kénéh ngingilu ka alamat WordPress da diteundeunna di pangladén web WordPress. Lamun hayang leuwih nécis mah blog ieu bisa dijadikeun blog anu mandiri kalayan miboga alamat sorangan saperti ciburuan.com lain ciburuan.wordpress.com.

Loka web mandiri
Loka web mandiri

Wéb mandiri, salian ti alamatna anu mandiri (henteu dirarangkénan ku ngaran pangladén wéb séjén), ogé rupa pidanganana bisa diréka bari taya wawatesan. Béda reujeung loka atawa blog anu dijieun di pangladén wéb séjén saperti WordPress, aya wawatesan ngeunaan pidanganana. Henteu bisa ngaréka-réka sakahayang anu nyieunna. Anu bisa diréka-réka téh ngan ukur saayana anu disadiakeun dina éta pangladén wéb.

Sabenerna mah di WordPress.com ogé nyadiakeun tempat pikeun nyieun loka mandiri. Ngan hanjakal aya wawates ngeunaan aplikasi anu dipaké ngokolakeun blogna. Blog dina WordPress mah ngan ukur nyadiakeun aplikasi WordPress wungkul pikeun ngokolakeun blogna, henteu bisa mawa karep sorangan ngagunakeun aplikasi séjén saperti Joomla!. Terus ngeunaan theme-na ogé diwatesanan ku theme anu geus nyampak dina pangladén wéb WordPress, henteu bisa ditambahan sakahayangna. Anu bisa diropéa téh paling ogé panataanana saperti ngaropéa payil css-na. Salian ti éta ogé henteu bisa dipaké bisnis onlén saperti Google Adsense.

Lamun hayang miboga loka anu bener-bener mandiri mah mending kénéh daptar di tempat anu nyadiakeun hosting wéb. Loba pangladén wéb anu nyadiakeun hosting wéb (nyadiakeun tempat pikeun neundeun eusi loka/wéb/blog) kayaning Qwords, Masterweb, jeung réa-réa deui. Lamun hayang miboga wéb mandiri, kari daptar waé ka pangladén wéb anu cocog. Lain ngan ukur daptar sabenerna mah, tapi mayar waragad pikeun nyéwa tempat (rohangan) wéb/loka di éta pangladén wéb. Sanggeus meunang rohangan/tempat, kari ngeusian éta tempat ku jalan masang aplikasi pikeun ngokolakeun wébna (CMS) kayaning WordPress, Joomla!, Typo3, atawa anu séjénna.

Hiji deui anu ulah poho, salian ti nyadiakeun rohangan atawa tempat pikeun neundeun wébna, kudu disadiakeun ogé alamat lokana. Lamun hayang lengkep wéb soranganna anu mandiri, alusna mah ngagunakeun alamat loka sorangan. Alamat loka anu taya rarangkén atawa henteu milu ka alamat loka séjénna. Carana, meuli domain heula. Biasana mah pangladén wéb anu nyadiakeun tempat hosting osok nawarkeun domain ogé. Jadi lamun hayang gampang mah, daptar wébna sakalian: hosting reujeung domainna disakalikeun.

Geus lengkep duanana (hosting jeung domain) mah kari ngokolakeun wébna. Arék dijadikeun tempat bisnis onlén, atawa sakadar blog wungkul ogé moal jadi pasualan.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Web Pikeun Ngarobah Aksara Latin kana Aksara Sunda dina Kompiuter Sorangan


Ngamimitian nyobaan pangladén web anu geus dipasang dina kompiuter, sakalian nyobaan kodeu program anu didamel ku Kang Dian Tresna Nugraha (kodeu program anu diundeur ti loka sabilulungan). Payil SundaConv-1.1 meunang ngundeur téh dimekarkeun maké program paranti mekarkeun payil. Hasilna kaluar opat rupa payil nyaéta aksara_bg.gif, index.html, style.css katut SundaConv.js. Éta opat payil téh diperlukeun pikeun ngawangun loka Pangrobah Aksara Latin kana Aksara Sunda.

Satutasna jelas payil-payilna, disalin waé éta payil-payilna katut mapna kana map htdocs anu aya dina map pangladén web (C:XAMPP/htdocs/web-app/). Sanggeus kitu mah langsung waé dicoba ngagunakeun panyungsi internét (Mozilla Firefox) ku jalan ngaaksés alamat localhost/web-app/sundaconv-1.1/.

Nya kaluar lambaran anu sarua reujeung anu aslina di alamat http://aksara.sabilulungan.org/. Nyobaan nulis, bener ogé aya hasil parobahanana dina Aksara Sunda.

Lambaran pangrobah aksara dna kompiuter sorangan

Masang XAMPP dina Kompiuter Sorangan


Sanggeus ngundeur XAMPP, saterusna mah XAMPP-na dipasang dina kompiuter anu bakal dipaké pikeun nyieun program dina web. Cara masangna gampang, sakumaha masang program anu séjénna (catetan: ieu mah masangna dina Windows). Tinggal klik waé dua kali payil program xampp-win32. Bakal kaluar jandéla cara masang XAMPP. Tina jandéla anu kaluar, tangtukeun map anu arék dijadikeun tempat neundeun payil-payil anu diperlukeun pikeun ngajalankeun Apache katut pangrojongna. Sanggeus ditangtukeun, klik waé kenop Install. Tungguan nepikeun ka réngséna ngaguar payil-payil kana tempat anu geus dipilih tadi.

Jandela pikeun masang XAMPP

Terus bakal kaluar jandéla Command Prompt (jandéla paranti ngasupkeun paréntah kana kompiuter ku jalan ngetikeun paréntahna). Dina jandéla éta ketik waé pilihan anu disadiakeun, ketik hurup y atawa n sakumaha anu ditanyakeun.

Sanggeus réngsé, bisa dicoba naha Apache-na geus jalan atawa acan. Carana ngagunakeun panyungsi internét samisal Mozilla Firefox atawa Internet Explorer. Ketik alamat http://localhost/. Lamun kaluar kalimah anu ngawartakeun yen urang geus beres masang XAMPP dina kompiuter.

Jandela Mozilla Firefox lamun ngakses http://localhost anu nandakeun masang XAMPP-na bener

Mikawanoh WordPress


Lamun ngomongkeun blog, moal bisa leupas tina dua ngaran anu nyadiakeun tempat blog nyaéta wordpress jeung blogspot. Dua ngaran ieu mangrupakeun pamaén anu maén dina dunya blog. Duanana mangrupakeun pangladén blog anu gedé, sahenteuna pikeun urang dieu. Sanajan kitu, di sagédéngeun anu dua ieu, masih kénéh aya pangladén blog séjénna, diantarana waé: type pad, multiply, jeung nu séjénna.

Ngan anu bakal ditulis di dieu mah ngeunaan pangladén blog wordpress. Di dunya blog, wordpress téh aya dua rupa nyaéta tempat pikeun neundeun blog jeung anu hiji deui nyaéta platform pamedal blog (pakakas pikeun nyieun jeung ngokolakeun blog). Duanana sarua maké ngaran wordpress. Jadi lamun hayang ngabogaan blog bisa maké tempat anu disadiakeun ku wordpress kalawan maké pakakas pikeun nyieun blog anu ti wordpress kénéh, atawa arék neundeun blog di tempat séjén kalawan maké pakakas wordpress pikeun ngokolakeun blog-na.

wordpress.com jeung wordpress.org

WordPress anu nyadiakeun tempat pikeun neundeun blog (anu haratis) ngabogaan alamat di http://www.wordpress.com/. Anu hayang ngabogaan blog kalawan haratis bisa daptar ka wordpress ieu. Sanggeus disatujuan ku wordpress, engkéna bakal ngabogaan blog anu alamatna di pangladén wéb wordpress. Contona waé, blog ieu. Ngaran blog ieu téh didaptarkeunana ka wordpress ku ngaran ciburuan. Kusabab kitu, alamat ieu blog téh jadi: https://ciburuan.wordpress.com/. Alamat blogna masih kénéh aya kekecapan wordpress kusabab daptar blog anu haratis. Lamun hayang euweuh panambah kecap wordpress, misalna jadi http://www.ciburuan.com/, wordpress nyadiakeun pasilitas anu ngaranna Domain Mapping, tapi henteu haratis. Waragad anu kudu dikaluarkeunna téh 17 dolar pikeun hiji ngaran blog. Pikeun leuwih jelasna mah bisa diilikan dina tulisan anu alamatna di http://en.support.wordpress.com/domain-mapping/.

WordPress anu hiji deui nyaéta wordpress salaku pakakas pikeun nyieun jeung ngokolakeun blog. Ieu mah rupana téh program atawa aplikasi anu kudu diteundeun di pangladén wéb. Jadi ieu mah bisa disebut program dina komputer. WordPress anu ieu mah bisa dicokot atawa diundeur di alamat http://www.wordpress.org/. Lamun arék nyieun blog, bisa maké pangladén wéb anu di mana waé, anu nyadiakeun tempat anu bisa diteundeunan worpdress. Sanggeus miboga alamat jeung ngaran blog (arék anu mayar atawa haratis), éta pangladén wéb anu dipaké alamatna diteundeunan wordpress meunang ngundeur ti wordpress.org.

Pikeun danget ayeuna mah, loba pangladén wéb anu geus dipelakan wordpress, jadi teu kudu ngunggahkeun deui wordpress meunang ngundeur ti wordpress.org.

Mengenal Ext JS


Ext JS adalah turunan dari bahasa pemrograman JavaScript. Ext JS menyediakan berbagai library JavaScript yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi internet yang kaya (RIA: Rich Internet Applications). Karena Ext JS dikembangkan dari JavaScript, Ext JS bisa berjalan di berbagai browser internet, mulai dari Internet Explorer (versi 6 dan di atasnya), Firefox (versi 1.5 ke atas), Safari (versi 3 dan setelahnya), hingga Google Chrome (versi 3 dan di atasnya).

Ext JS mengkombinasikan library widget kualitas tinggi, API yang intuitif yang mudah digunakan dan model komponen ekstensible untuk membangun aplikasi web berbasiskan JavaScript secara penuh dan platform yang bagus. Ext JS diadopsi oleh banyak perusahaan ternama seperi Adobe, Aetna, Amazon.com, Best Buy Hallmark, Panasonic, Pixar Animation Studios, Siemens, Sony, dan Visa. Selain itu juga, Ext JS menyediakan lisensi atau penggunaan ganda: lisensi komersial dan lisensi Open Source.

Sumber gambar: http://www.sencha.com/products/js/

Fitur-fitur yang terdapat dalam Ext JS adalah adanya sekumpulan kontrol atau widget form berbasis GUI yang bisa digunakan dalam aplikasi web, yaitu:

 • Kontrol input teks (text field dan textarea)
 • Pengambilan tanggal menggunakan metode pop-up
 • Field numerik
 • Listbox dan combobox
 • Kontrol radio dan checkbox
 • Kontrol editor html
 • Kontrol grid control
 • Kontrol tree
 • Tab panel
 • Toolbar
 • Menu bergaya aplikasi desktop
 • Panel region yang memudahkan form untuk dibagi ke dalam berbagai sub-seksi
 • Slider
 • Grafik flash
 • Kontrol-kontrol tersebut bisa berkomunikasi dengan server web menggunakan Ajax

Selain itu, Ext JS juga mendukung aplikasi web dengan fitur-fitur

 • Kotak dialog modal
 • Pencegah validasi masukan user yang interaktif
 • Managemen status atau kondisi

Fitur lainnya adalah kelas pemilih DOM yang membuatnya bisa beroperasi pada elemen-elemen dalam sebuah halaman, penyimpan data yang bisa digunakan untuk memanipulasi data dan kelas-kelas untuk membuat dan mengatur data dalam format JSON dan XML.