SMA Negeri 1 Sumedang, Jawara Pasanggiri Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat


Poé Saptu ping 4 Juni 2016 mangkukna geus dilumangsungkeun acara pasanggiri Ngadongéng (Story Telling) Carita Rahayat Jawa Barat. Pasanggiri anu dilumangsungkeun ku Mahasiswa Kelas A Program Studi Informasi dan Perpustakaan entragan 2014 Fikom Universitas Padjadjaran (UNPAD) ieu lumangsung kalawan lancar. Jumlah pamilon pasanggiri anu diayakeun di Balé Pabukon Kecamatan Jantinangor ieu téh aya sapuluh urang anu mangrupakeun wawakil ti sawatara sakola SMA anu aya di Kabupatén Semedang.

Dina prakna, pasanggiri ieu téh mintonkeun kamonésan atawa pangabisa unggal pamilon dina ngadongéngkeun carita anu sumebar di wewengkon Jawa Barat. Ngadongéngna teu ngagunakeun Basa Sunda atawa Basa Indonésia tapi ngagunakeun Basa Inggris. Atuh ngadongéngna leuwih nyari.

SMA Negeri 1 Sumedang Jawara Pasanggiri Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat
SMA Negeri 1 Sumedang Jawara Pasanggiri Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat

Pupuhu panata calagara ieu acara miharep ayana pasanggiri ieu bisa ngaronjatkeun deui rupa-rupa carita rahayat supaya henteu kalindih ku jaman. Atuh ku dilumangsungkeunana di Balé Pabukon ogé harepanana mah kahareupna, Balé Pabukon UNPAD bakal leuwih ramé kunu daratang. Daratang ka Balé Pabukon pikeun ngadon maraca anu béh dituna bisa ngaronjatkeun kahayang jeung sumanget pikeun maca.

Hasil tina pasanggiri ngadongéng ieu, anu jadi jawarana nyaéta pamilon anu asalna ti SMA Negeri 1 Sumedang nyaéta Ichlas Nurfaidah. Jawara kaduana disangking ku Nurkholifah ti SMK Yudika Tanjungsari jeung jawara ketiluna ku Imel Maelani ti SMA Karsamadya Tanjungsari.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti Sumedang Online)

Pasanggiri Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat


Dina raraga ngawanohkeun deui rupa-rupa carita rahayat heuseusna carita rahayat Jawa Barat, mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Unpad gawé bareng jeung Balé Pabukon Unpad baris ngayakeun pasanggiri ngadongéngkeun (Story Telling) Carita Rahayat Jawa Barat. Pasanggiri ieu diayakeun pikeun diiluan ku barudak sakola undakan SMA, SMK jeung MA anu aya di wewengkon Kabupatén Sumedang.

Pasanggiri (Ngadongeng) Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat
Pasanggiri (Ngadongeng) Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat

Acara pasanggiri anu dijejeran ku “From West Java to the World” ieu baris dilumangsungkeun dina poé Saptu ping 4 Juni 2016 kalawan waktuna ti mimiti jam salapan isuk-isuk nepikeun ka réngséna. Ngeunaan tempatna, ieu pasanggiri téh bakal dilumangsungkeun di Balé Pabukon Universitas Padjadjaran Jatinangor Sumedang.

Dina waktuna, salian ti mintonkeun dongéng ti barudak sakola ogé bakal mintonkeun acara ti Padjadjaran Ensemble Community jeung Yudish ‘n Friend. Atuh, pikeun saha waé anu panasaran kana ieu acara, bisa langsung waé datang dina waktuna.

Olimpiade Olahraga Tradisional Padjdjaran ka-7


Sanajan dina kaayaan keur hujan, henteu mugagkeun urang Universitas Padjadjaran (Unpad) pikeun ngareuah-reuah acara Olimpiade Olahraga Tradisional (Ootrad). Dina poé Ahad ping 23 Nopémber mangkukna, Unpad geus ngayakeun acara Ootrad entragan katujuh. Ieu acara dilumangsungkeun di Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung jeung Area Car Free Day, Jalan Ir. H. Juanda, Bandung.

Salasaurang pamilon Ootrad entragan katujuh
Salasaurang pamilon Ootrad entragan katujuh

Pasanggiri anu ngeusi acara Ootrad tetep dilumangsungkeun di sanajan dina kaayaan hujan. Malahan ayeuna mah leuwih ramé tibatan Ootrad entragan saméméhna. Anu lalajo jeung ngarojong kana tim anu keur tatandangna leuwih ramé.

Acara Ootrad sorangan dimimitian ku pidangan “Aleut-aleutan”, parade kontingén fakultas, unit kerja, Unit Kegiatan Mahasiswa, reujeung komunitas mahasiswa di Unpad anu dilumangsungkeun di kawasan Car Free Day.

Aya sababaraha jinis lomba anu diayakeun dina Ootrad ieu, diantarana waé Katagori Olahraga Tradisional anu ngawengku Balap Jajangkungan Putra, Balap Karung Putri, Nanggung Suluh (Putra), jeung Ngagandong Jukut (Putri), ditambah katagori Kreativitas Seni anu ngawengku Pawai Aleut-aleutan, Rampak Gerak, Bobotoh Heboh, jeung Maskot Kahot. Lomba Olah Raga Tradisional dilumangsungkeun di Lapangan Parkir Utara Kampus.

(Inpo: Klik Galamedia)

Midangkeun Budaya Sunda di Kampung Tatar Padjadjaran


Kampung Tatar Padjadjaran (KTP) 2014
Kampung Tatar Padjadjaran (KTP) 2014

Dina poé Saptu mangkukna, Badan Eksékutif Mahasiswa (BEM) D-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ngalumangsungkeun pagelaran anu dingaranan Kampung Tatar Padjadjaran (KTP) 2014 anu kaopat. Sakumaha pagelaran saméméhna anu geus diayakeun tilu kali, pagelaran ieu miboga maksud pikeun ngangkat jeung miara budaya Sunda kalawan pidangan anu modérn. Kalawan ngagunakeun tempat di tempat parkir kidul Kampus Unpad Dipati Ukur dayeuh Bandung, ieu pagelaran téh mintonkeun rupa-rupa pidangan.

Pagelaranana dimimitian kira-kira dina wanci pecat sawed. Ari pagelaranana ngawengku pagelaran kaulinan barudak anu geus arang langka diparaké ku barudak ayeuna kayaning jajangkungan, pérépét jéngkol, congkak, sondah jeung anu séjénna. Terus aya anu dingaranan Pasar Céplak, nyaéta tempat anu nyadiakeun rupa-rupa kadaharan anu keur ramé (dipikaresep) di wewengkon Bandung. Aya deui tempat anu dingaranan Saung Komunitas anu nyadiakeun inpo jeung pidangan ngeunaan komunitas anu aya di Bandung, terus Wall of KTP nyadiakeun pidangan mangrupa aksi seniman grafiti Bandung anu ngagambar dina kikiding anu gedé.

Salasahiji pagelaran anu ngeusi acara Kampung Tatar Padjadjaran 2014
Salasahiji pagelaran anu ngeusi acara Kampung Tatar Padjadjaran 2014

Teu tinggaleun ogé aya Pagelaran KTP anu eusina kasenian Sunda kayaning réog, sisingaan, ibing tradisional; rampak 1000 karinding jeung anu séjénna.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti seputarkampus.com jeung Pikiran Rakyat Online)

Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Entragan ka-65


Sakumaha anu diwartakeun ku loka Unpad jeung akun twitter Balé Rumawat, dina poé Salasa pagéto ping 24 Désémber 2013 baris diayakeun pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran anu ka-65. Pidangan seni budaya anu dijejeran Pop Sunda Ti Mangsa ka Mangsa ieu baris midangkeun pirigan musik pop Sunda ti sababaraha entragan. Ti mimiti entragan taun 60-an nepikeun ka entragan ayeuna. Ngeunaan waktuna, ieu pidangan téh dilumangsungkeun dina jam satengah dua pabeubeurang nepikeun ka satengah opat pabuburit. Ari tempatna di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Dayeuh Bandung.

-

Lagu jeung musik pop Sunda anu baris dipidangkeun diantarana waé Panon Hideung, Tongtolang Nangka, Béas Beureum jeung Tilil Dog Celentong anu biasa dihaleuangkeun ku Nada Kantjana, Modjang Prijangan (Mus DS & Orkés Teruna Ria), Cai Kopi, Teungteuingeun jeung Cing Tulungan anu digalindengkeun ku Lilies Suryani, Euis (Bing Slamet & Rita Zahara), Ka Huma (Ivo Nilakresna), Peuyeum Bandung (Élly Kasim), Badjing Luncat,  Cikapundung, Tumbila Diadu Boksen, Dikantun Tugas (Upit Sarimanah), És Lilin, Hariring Kuring (Tati Saléh) katut Leungiteun ti Tétty Kadi. Sedengkeun ari lagu ti entragan 70-anana nyaéta lagu Koboy Kolot anu mimiti dihaleuangkeun ku Bimbo. Entragan 80-an nepikeun ka ayeuna midangkeun lagu Kalangkang jeung Potrét Manéhna ti Nining Méida & Adang Céngos, Amparan Sajadah, Kabogoh Jauh (Darso), Mobil Butut, Talak Tilu (Bungsu Bandung), Curug Cinulang (Yayan Jatnika), Bangbung Hideung jeung Rujak Cuka (Rika Rafika) ditambah ku Teuteup jeung Imut ti Rita Tila.

Béntang anu baris midangkeun lalaguanana diantarana waé Tétty Kadi, Nining Méida, Bungsu Bandung, Rika Rafika, Rita Tila, Dinasti Darso (Yayan Jatnika – Asép Darso – Ujang Darso), Ujang Supriatana, Maé Nurhayati, Novi Aksmiranti, Gilang Angga Gumelar, Dika Dzikriawan, Wahyi Sobari, jeung réa-réa deui.

Pikeun anu mikaresep kana pop Sunda taya salahna pikeun ngadongdon kana ieu acara. Komo deui ka anu hayang nyoréang mangsa ka tukang kumaha pirigan musik pop Sunda baheula. Dina ieu pidangan, pirigan musik pop Sundana diluyukeun reujeung aslina.