Ucing Sumput (Ucing 25) jeung Diajar Milang/Ngitung


Hiji,
Dua,
Tilu,
Opat,
Lima,
Genep,
Tujuh,
Dalapan,
Salapan,
Sapuluh,
Sawelas (Sabelas),
Dua Welas (Dua Belas),
Tilu Welas (Tilu Belas),
Opat Welas (Opat Belas),
Lima Welas (Lima Belas),
Genep Welas (Genep Belas)
,Tujuh Welas (Tujuh Belas),
Dalapan Welas (Dalapan Belas),
Salapan Welas (Salapan Belas),
Dua Puluh,Salikur (Duapuluh Hiji/Dua Hiji),
Dua Likur (Duapuluh Dua/Dua Dua),
Tilu Likur (Duapuluh Tilu/Dua Tilu),
Opat Likur (Duapuluh Opat/Dua Opat),
Lima Likur (Duapuluh Lima/Dua Lima).

Itungan di luhur mangrupakeun itungan anu osok dipaké dina ulin Ucing sumput atawa ucing Dua Lima.

Ucing sumput (ucing 25) jeung diajar milang (poto kenging ti kaskus.us)

Dina kaulinan barudak Ucing sumput atawa ucing dua lima, barudak anu ngalaksanakeunana kudu bisa milang atawa ngitung ti hiji nepikeun ka dua lima atawa lima likur. Ieu mangrupakeun pangabisa anu kudu dipimilik ku barudak. Sanajan dina prak-prakan ngitungna mah teuing bener teuing henteu. Teuing ngitungna teh mapay ti hiji nepikeun ka 25, teuing diliwatan. Ngan anu penting mah apal kana itungan nepi ka 25.

Anu jadi ucing dina ucing 25 ieu, dina ngitungna osok pagancang-gancang reujeung budak anu arék nyumput. Supaya bisa gancang néangan barudak anu nyumput. Atawa bisa ogé miheulaan dina manggihan budak anu kakara arék neangan panyumputan. Bisa wae aya kajadian hiji budak anu tacan ogé meunang tempat panyumputan, geus kaburu beunang mantén ku anu ucing kusabab telat meunang panyumputan atawa budak anu ucingna kacida gancangna dina ngitungna. Jadi salian ti bisa ngitung ogé, bisa diajar pikeun papaheula dina ngitung ti hiji nepikeun ka 25.

Ucing-ucingan


Ucing-ucingan mangrupakeun kaulinan anu gampang dilampahkeunana. Dina ngalaksanakeunana teu perlu ngagunakeun barang nanaon, kajaba mun ucing dua lima. Ucing-ucingan biasa dilakukeun ku lobaan, teu bisa dilakukeun ngan ukur ku saurang. Sabenerna dua urang oge bisa, tapi moal rame saperti loba batur.

Dina ngalaksanakeunana, aya budak anu jadi ucingna. Sedengkeun nu lainna kudu ditewak atawa dipanggihan/diteangan ku budak anu jadi ucingna. Mun ucing-ucingan biasa, anu jadi ucing kudu newak atawa sahenteuna kudu bisa nyabak anggahota awak budak lianna. Mun ucing sumput atawa ucing dua lima, budak anu jadi ucing kudu neangan atawa manggihan budak lainna.

Aya sababaraha jinis ucing-ucingan anu biasa dilaksanakeun ku barudak diantarana wae:

  1. Ucing-ucingan. Dina maenna salah saurang budak jadi ucing anu kudu ngudag-ngudag atawa newak budak lianna supaya ucing (beunang) jadi anak buahna anu ucing pikeun newakan budak anu tacan katewak atawa ngagentian budak anu tiheula jadi ucingna.
  2. Ucing Saminggu. Ieu oge sarua keneh jeung ucing-ucingan di luhur. Ngan bedana teh maenna osok diteruskeun unggal poe nepikeun ka saminggu lilana. Dina sapoe-sapoena, henteu terus-terusan, ngan ukur dina waktu anu tangtu wungkul, misalna dina waktu istirahat di sakola. Salian ti waktu eta mah henteu.
  3. Ucing Sumput. Nyaeta ucing-ucingan anu jadi ucingna kudu neangan jeung manggihan barudak anu lianna. Anu jadi ucingna kudu peureum heula waktu budak anu lianna nyarumput.
  4. Ucing 25. Nu ieu sarua jeung ucing sumput. Bedana teh dina waktu ngamimitianna, budak anu jadi ucing kudu ngitung heula ti hiji nepi ka 25, sabot nu sejenna neangan tempat panyumputan.
  5. Ucing Tangkal. Sarua jeung ngaranna, ucing-ucingan ieu mah biasana dilaksanakeunana dina tangkal. Sanajan kitu masih keneh bisa turun kana taneuh. Dina ngalaksanakeunana, biasanana budak anu ucing kudu ngudag budak anu lianna anu naraek kana tangkal. Tangkal anu biasa dipake nyaeta tangkal kopi atawa tangkal jengkol, pangpangna di kebon anu rada rekep tatangkalanana supaya bisa tatalepa tina tangkal anu hiji kanu tangkal sejenna.