Ngaguar Poténsi Wisata Sumedang Ngaliwatan Mandala Maya


Curug Ciwalur di Jatinunggal ditempo ti kajauhan (potret: Instagram @rudiana_ramdan)
Curug Ciwalur di Jatinunggal ditempo ti kajauhan (potret: Instagram @rudiana_ramdan)

Karasa pisan mangpaatna mandala maya heuseusna média sosial jaman kiwari. Mangpaat anu bisa disebutkeun alus, pangpangna pikeun ngémbarkeun inpo ngeunaan poténsi anu aya di wewengkon Sumedang. Anu biasa ngubek média sosial kayaning pésbuk, twitter jeung instagram bakal manggihan sawatara inpo ngeunaan poténsi anu bisa disebutkeun anyar kakali anu aya di Sumedang. Poténsi anu ngahaja dipidangkeun pikeun ngabibita saha waé anu hayang ngajajah unggal wewengkon anu aya di Sumedang.

Poténsi anu aya di Sumedang anu saméméhna ngan ukur dipikawanoh ku sawatara jalma atawa sawatara wewengkon wungkul, ku ayana mandala maya poténsi éta téh bisa disumebarkeun ka mana waé ka saban jalma anu osok ngajajah mandala maya. Mandala maya téa, sagala inpo bisa sumebar kalawan gancang. Tatalépana téh leuwih-leuwih ti tatalépana omongan papada jalma. Inpo di mandala maya mah teu diwatesanan ku waktu jeung tempat. Teu anéh lamun loba anu ngadatangan atawa ngadongdonan ka hiji tempat sanggeus meunang inpo ti mandala maya. Sanajan jauh ogé bakal dijugjug, anggang hamo ditéang. Datang ti suklakna ti siklukna.

Salasahiji contona nyaéta ngeunaan Situ Cilémbang. Situ anu saméméhna ngan ukur dipikawanoh ku urang Hariang wungkul, heuseusna urang Dusun Curug wungkul, ayeuna mah urang luar ogé papada ngadongdon ka ieu tempat. Dimimitian ku Situ Cilémbang, inpo ngeunaan poténsi anu aya di wewengkon Sumedang séjénna mimiti diémbarkeun. Aya Sirah Cipelang, Curug Ciwalur, Curug Cakra jeung patempat séjénna anu mibanda poténsi dijadikeun tempat pangjugjugan pikeun pakanci.

Ngan hanjakal salian ti Situ Cilémbang mah, sawatara poténsi sésana mah taya anu mibanda ciri anu mandiri. Kamonésanana kawilang biasa waé, taya anu anéh. Sanajan kitu, susuganan waé ka hareupna mah aya poténsi wisata anu leuwih ahéng atawa sarua ahéngna reujeung Situ Cilémbang.

Cag ah….

Naon Ari Bootstrap Téh?


Katompérnakeun, anu icikibung dina widang wéb programming bakal manggihan hiji rangkay gawé (framework) anu kacida alusna dina nyieun aplikasi wéb. Dina nyieun aplikasi wéb, utamana dina ngokolakeun pidangan wéb henteu bisa leupas tina standar HTML jeung CSS katut Javascript-na. Ngatur pidangan aplikasi wéb bisa diakalan katut diatur ngaliwatan script (kode) HTML jeung CSS. Pikeun anu kakara wanoh kana CSS utamana, nyieun pidangan wéb anu alus téh lumayan susah. Komo deui lamun kudu nyieun pidangan anu bisa dijalankan di sababaraha panyungsi wéb kalawan henteu robah pidanganana. Acan deui lamun pidanganana téh hayang dibekelan ku kamampuhan Javascript, kudu ngumpulkeun pakakas dasar ti sababaraha sumber luyu reujeung pangabutuhna. Lamun kudu ngumpulkeun library Javasript anu béda-béda ti sababaraha sumber, aya kalana henteu bisa dijalankeun babarengan, kusabab henteu cocog (antara hiji library reujeung anu séjénna téh pagétréng).

Bootstrap
Bootstrap

Framework alus pikeun nyieun pidangan wéb anu dipimaksud téh nyaéta Twitter Bootstrap. Ieu rangkay gawé téh diayakeun pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan gancang anu dibekelan kamampuan Less nyaéta pre-posesor anu miboga kamampuhan leuwih tibatan CSS biasa saperti ayana variabel, mix-in, operasi, fungsi warna reujeung deklarasi anu aya anakan. Twitter Bootstrap dilengkepan ku parabot pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan haratis. Di jerona dilengkepan ku rancangan pidangan dasar (HTML jeung CSS-na) kayaning pikeun nyieun form, kenop (tombol), grafik, navigasi jeung komponen pidangan séjénna. Dilengkepan ogé ku kamampuhan Javascript anu kari ngagunakeun.

Nurutkeun jujutanana, Bootstrap dijieun ku Mark Otto jeung Jacob Thornton di Twitter pikeun dijadikeun rangkay gawé di internal Twitter anu ngajamin konsistensina. Saméméhna mah rupa-rupa library digunakeun pikeun ngawangun pidangan anu kadang kahalangan ku masalah konsistensi (henteu cocog) ieu anu nyababkeun susah dina miarana. Atuh ku ayana rangkay gawé ieu, ngawangun pidangan aplikasi wéb jadi leuwih gampang. Pikeun anu merlukeun ieu rangkay gawé bisa ngundeur langsung di Bootstrap atawa di GitHub.

Sigur Ros jeung Basa Sunda


sampurasun indonesia, tong hilap kaping 10 mei sigur ros bade konser di jakarta http://bit.ly/ZOthQ7 #sigurroslive

Sababaraha waktu ka tukang, di twitter aya pedalan twitter (twit) ti urang luar nagri anu eusina téh maké Basa Sunda. Ngaran akun anu medalkeun twit téh nyaéta Sigur Ros. Twit anu dipedalkeun téh aya patalina reujeung bakal manggungna grup musik Sigur Ros di dayeuh Jakarta dina ping 10 Méi 2013. Twit anu dipedalkeun dina ping 25 Maret ieu, kacida loba pisan anu mairan atawa némbalan reujeung medalkeun deui (retwit). Diantara anu mairan téh aya anu panasaran, mikaresep jeung héran. Sigana mah kusabab twitna make Basa Sunda.

Twit Sugur Ros make Basa Sunda
Twit Sugur Ros make Basa Sunda

Eusi twit anu dipedalkeun téh nyaéta kalimah: sampurasun indonesia, tong hilap kaping 10 mei sigur ros bade konser di jakarta http://bit.ly/ZOthQ7 #sigurroslive (https://twitter.com/sigurros/status/316090645666209792).

Terus, naon atuh pakaitna antara Sigur Ros reujeung Basa Sunda? Naha Sigur Ros bet bisa maké Basa Sunda? Leupas tina perkara Basa Sundana téh meunang narjamahkeun atawa tatanya kanu bisa, anu penting mah Sigur Ros geus ngahaja ngagunakeun Basa Sunda dina nepikeun inpo ngaliwatan mandala maya (twitter). Da lamun ditaliti mah, Sigur Ros téh euweuh patalina reujeung urang Sunda. Maranéhna lain urang Sunda, jajauheun pisan.

Saha jeung urang mana atuh Sigur Ros téh? Sigur Ros téh mangrupakeun grup musik anu asalna ti nagri Islandia di wewengkon sagara Éropah. Ieu grup musik téh dieusi ku tiluan, nyaéta Jón Þór Birgisson salaku tukang nyanyi jeung maénkeun gitar, Georg Hólm (bass) jeung Orri Páll Dýrason (drum). Ari jinis musikna kaasup jinis post-rock, ambient, dream pop. Grup musik ieu mimiti dijieun dina bulan Agustus 1994 di Reykjavik, Islandia. Nepikeun ka ayeuna, geus sababaraha albeum musik anu dipedalkeun.

Ngeunaan Sumedang: Jalan deui, Jalan deui


Lamun ngabandungan ngeunaan Sumedang di mandala maya hususna loka tatali babarayaan kayaning twitter jeung pésbuk, anu ramé dipagunemkeun téh pasti ngeunaan kaayaan jalan. Anu diobrolkeun téh pasti ngeunaan jalan anu aya di Sumedang. Jalan-jalan anu aya kabupaten Sumedang, remen dijadikeun masalah. Anu ngaranna masalah, pasti waé pakaitna téh reujeung anu goréngna, lain anu hadé. Jalan-jalan di kabupaten Sumedang téh cenah mah geus garoréng, loba jalan anu ruksak, pinuh ku liang jeung logak. Ceuk anu ‘mikahéman’ pisan ka Sumedang mah apanan nyebutna lain logak tapi balong.

Jalan anu goréng téh teu nolih di jinis jalanna. Naha arék jalan aspal biasa kayaning jalan kacamatan atawa jalan kabupatén, naha arék jalan propinsi teu leupas tina logak. Malahan jalan nasional ogé henteu leupas tina masalah loba logak ieu. Jalan gedé anu nyambungkeun dayeuh Sumedang jeung dayeuh Bandung anu ngaliwatan wewengkon Cadaspangeran ogé teu leupas tina masalah lobana logak. Pon kitu deui reujeung jalan anu nyambungkeun dayeuh Sumedang ka wewengkon béh wétan: Majalengka/Cirebon sarua waé jalan aspalna garoréng.

Ari jalan-jalan séjénna? Ceuk béja mah sarua waé, loba anu goréngna. Loba jalan anu nyambungkeun dayeuh Sumedang reujeung kacamatan anu aya di kabupaten Sumedang anu sarua goréng ogé. Padahal sawaréhna mah kakara dialusan. Anu kakara alus ogé gancang pisan ruksakna, komo deui jalan anu geus lila henteu dibebener mah. Jalan anu dibebener kalawan alus ku jalan dibeton ogé kayaning jalan beypas (baypass), henteu leupas tina logak. Jalan aspal anu tacan lila dibeton téh geus bareulah deui.

Jalan beypas di Sumedang anu ruksak

Jadi, jalan téh teu kaur alus. Ruksak deui ruksak deui. Hal ieu téh lain tanpa sabab. Da moal ruksak lamun euweuh anu nyababkeun ruksakna mah. Salasahiji sababna mah nyaéta lobana mobil gedé anu bareurat anu ngaliwatan jalan-jalan di Sumedang. Mobil-mobil treuk bareurat anu ti wétan (Cirebon) muru ka kulon (Bandung) téh apanan loba anu ngaliwatan Sumedang. Pon kitu deui sabalikna ti kulon ka wétan. Katambah deui ku mobil anu narikan keusik ti Cimalaka. Beuki ngabeungbeuratan jalan anu aya. Salian ti éta, bisa waé ditambah ku wangunan jalanna anu kurang kuat (taneuhna atawa aspalna).

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.pikiran-rakyat.com/)

Néangan Babaturan anu Ngagunakeun WordPress


Aya kamonésan (rada) anyar anu aya dina WordPress. Kamonésan ieu kacida mangpaatna pikeun néangan babaturan anu sarua maké atawa miboga blog di WordPress. Kamonésan ieu ngaranna Friend Finder (lamun ceuk urangna mah Pamaluruhan Babaturan). Pamaluruhan Babaturan ieu bakal nyambung ka Twitter, pésbuk atau kontak Google anu miboga akun WordPress. Pikeun maluruh babaturan, teken wae panumbu (kenop) anu disadiakeun: kenop twitter (pikeun nyambungkeun ka Twitter), facebook (pikeun nyambung ka pésbuk), atawa Google Contacts (pikeun nyambung ka kontak Google).

Pamaluruhan babaturan

Sanggeus dibéré idin pikeun ngagunakeun Twitter, pésbuk atau kontak Google, WordPess.com bakal maluruh babaturan urang. Hasil pamaluruhan bakal diancokeun (dipidangkeun) mangrupa daptar babaturan katut ngaran blog WordPress-na.

Panumbu Follow bisa digunakeun pikeun nuturkeun blog anu dipilih. Lamun urang nuturkeun hiji blog, mangka nalika blog éta medalkeun tulisan, bakal kaluar tulisanana dina Pidangan Blog I Follow, di handapeun Reader.

Lamun mikaresep néangan blog anu alus anu baris dituturkeun, bisa maluruh daptar blog anu aya dina Recommended Blogs.