Geus Genep Taun Ngageugeuh WordPress


Kakara kabuka, geningan meunang wawaran (notifikasi) anyar ti WordPress. Heueuh ayeuna mah geus kawilang jarang atawa teu pati remen medalkeun tulisan dina ieu blog téh. Bisa disebutkeun katambélarkeun ieu blog téh. Ngan sakali-kali waé ngapdét pedalanana. Sakasampeurna. Béda reujeung saméméhna anu lumayan remen, dina saminggu téh bisa sababaraha kali tutulisan dina ieu blog. Ayeuna mah, saminggu sakali ogé seuseut seuat.

Geus Genep Taun Ngageugeuh WordPress
Geus Genep Taun Ngageugeuh WordPress

Éh, naha kapapanjangan. Heueuh da éta téa, meunang wawaran anyar anu nyebutkeun yén geus genep taun ngokolakeun blog di loka WordPress téh. Teu karasa geningan geus genep taun blog ieu ngageugeuhna. Susuganan waé atuh meunang wawaran kitu mah ka hareupna bisa leuwih sumanget deui dina tutulisanana, heueuh medalkeun tulisan di ieu blog. Mugia waé atuh….

Saémbara Blog jeung Twit, “Andai saya Anggota DPD RI”


Pikeun anu mikaresep tulas-tulis dina blog reujeung miboga pamanggih ngeunaan kaayaan Indonésia ayeuna atawa kahareupna, aya kasempetan meunangkeun hadiah mangrupakeun hénpon anu alus (hénpon pinter). Pamanggih pikeun ngawangun Indonésia hususna daérah-daérah di Indonésia supaya leuwih maju, leuwih makmur jeung mekar. Pamanggih anu dikedalkeun ieu kudud cocog salaku anggahota DPD. Anu ngarang tulisan kudu nganggap dirina salaku anggahota DPD. Jadi dina ngedalkeun pamanggihna moal leupas tina tugasna salaku anggahota DPD.

Loka leutik saembara Blog jeung Twit DPD RI

Ieu saémbara téh diayakeun ku kandaga DPD RI, ngaliwatan lokana anu aya di Microsite Lomba Blog dan Twit DPD RI anu aya di alamat http://lomba.dpd.go.id/. Nurutkeun warta anu aya dina éta loka nyaéta:

 1. Teu miboga tatali kulawarga atawa katalian ku harkat/jabatan anggahota jeung stap DPD RI.
 2. Pamanggih atawa tulisan anu diilukeun teu perenah disebarkeun atawa diilukeun kana saémbara.
 3. Sagala anu ditetepkeun ku panitia teu bisa dikukumaha.
 4. Anu jadi pinunjul bakal dikontak langsung ku dpd.go.id ngaliwatan telepon atawa sérélék.
 5. Saémbara dimimitian dina ping 28 Nopémber nepikeun ka ping 31 Désémber 2011.
 6. Panitia miboga hak pikeun ngabatalkeun anu meunang lamun kabuktian migawé pagawéan licik.
 7. Inpo leuwih merenah atawa leuwih jéntré bisa ngaliwatan twitter (@lombadpd), lambaran pésbuk (lomba dpd), atawa sérélék (lomba.dpd@gmail.com).

Ari hadiah anu bakal dibikeunkeun ka sakur pinunjul nyaéta:

 1. Pinunjul Kahiji, iPhone 4s ditambah pakét pelesiran ka tempat pelesiran anu aya di Indonesia katut duit pangdeudeul
 2. Pinunjul Kadua, Nokia N9 ditambah pakét pelesiran ka tempat pelesiran anu aya di Indonesia katut duit pangdeudeul
 3. Pinunjul Katiluna, Blackberry Bellagio ditambah pakét pelesiran ka tempat pelesiran anu aya di Indonesia katut duit pangdeudeul
 4. Pinunjul Kameumeut (husus pikeun blogger), Samsung Galaxy Tab 7.0 plus

Pikeun anu ngarasa panasaran atawa hayang ngiluan, bisa asup ka loka Lomba DPD RI. Di loka éta disadiakeun lambaran anu kudu dieusian pikeun anu hayang ngiluan.

Tutulisan dina Papan jeung Tihang Saung


Sabenerna mah barudak urang lembur ogé henteu éléh ku budak urang dayeuh. Motékarna barudak urang lembur aya anu sarua reujeung motékarna barudak urang dayeuh. Salasahiji motékarna budak urang lembur anu sarua reujeung motékarna barudak urang dayeuh téh dina hal tutulisan atawa curat-corét dina témbok.

Cocoretan dina tembok urut barudak urang dayeuh

Lamun barudak urang dayeuh resep cocorétan dina témbok naha témbok imah atawa témbok pager, utamana témbok bogana batur, barudak urang lembur mah cocorétanana téh dina papan atawa tihang di saung. Jadi najan sarua resep cocorétan, ngan aya bédana. Salian ti tempat cocorétanana anu béda, anu ngabédakeun téh ogé paranti cocorétanana. Lamun barudak urang dayeuh mah osok maraké pilok atawa cét anu disemprotkeun, barudak urang lembur mah biasana maké méhong atawa areng.

Barudak urang lembur anu resep cocorétan biasana mah osok ngamangpaatkeun saung di kebon atawa sisi balong di tampian pikeun cocorétan. Lamun balik ulin ti kebon atawa ti leuweung atawa ka cai, anu kabeneran aya saung paranti reureuh  atawa eureun ngareureuhkeun kacapé, osok néangan areng urut ngadurukan di saung pikeun cocorétan dina papan kiding saung atawa dina tihangna. Ari anu dituliskeunana, rupa-rupa. Aya tutulisan kecap biasa, aya kecap moyokan aya ogé anu ngadon gagambaran. Malahan aya ogé anu ngadon ngabastakeun.

Papan saung dijadikeun tempat tutulisan budak urang lembur

(Gambar meunang nginjeum ti http://26.media.tumblr.com/tumblr_kx68ceWYlS1qahlm3o1_500.jpg)