Salatri


Teuing kumaha atuh, da dina poé éta mah asa embung pisan kana sarapan téh. Anu biasana mah lamun arék indit ka sakola téh osok mumuluk heula, najan dahar ngan ukur jeung tutug opak atawa tutug uyah wungkul ogé. Nya sahanteuna sahuap dua huap mah osok maksakeun ngahuapkeun heula sangu. Atawa dina embungna dahar di imah kusabab kabeurangan atawa geus kaburu disampeur ku babaturan ka sakola, osok mekel sangu dibungkus maké daun cau meunang ngaleumpeuh (sangu timbel).

Indit ka sakola téh bari mawa beuteung anu teu dieusian heula. Mimitina mah teu karasa nanaon. Biasa waé najan beuteung kosong ogé teu jadi mas’alah. Indit ka sakola sakumaha biasana mah, ngabring jeung babaturan. Kadang dibarung ku bari gogonjakan, silih heureuyan, silih udag. Teu miroséa kana beuteung anu tacan dieusian, da teu karasa nanaon téa.

Indit ka sakola

Nepi ka sakola, ulin sakeudeung nungguan bél ditakol tanda asup ka kelas pikeun diajar. Pikeun sajongjongan mah taya mas’alah. Diajar sakumaha biasana. Ngan kaayaan ieu teu lana. Sanggeus sajongjongan mah, beuteung téh karasa murilit. Beuteung karasa peurih (peurih beuteung). Atuh diuk dina korsi téh teu bisa cicing, arangisel waé bari leungeun kénca nyekelan beuteung anu peurih. Mun kongang mah da hayang ceurik. Ngan inget kana kaéra.

Untung, guru téh apaleun kana kaayaan kuring anu keur teu bisa cicing. Nya sanggeus apaleun mah, dititah balik waé ka imah. Ngan saacanna balik mapagahan heula, kadé ulah sakali-kali deui ka sakola bari mawa beuteung anu kosong teu dieusian heula. Saacanna indit ka sakola téh kudu sarapan heula.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.wiranurmansyah.com/wp-content/uploads/2010/12/ee.jpg)