1.500 Pedalan di Blog Kampung Ciburuan


1.500 pedalan di blog Kampung Ciburuan
1.500 pedalan di blog Kampung Ciburuan

Nempo kana jumlah pedalanana, Alhamdulillah geningan ieu blog téh bisa medalkeun tulisan nepikeun ka 1.500 pedalan. Mugia waé ka hareupna leuwih mayeng deui….

Medalkeun Tulisan di Wéb mah Keur Batur Lain keur Sorangan


Aya benerna ogé tulisan anu dipedalkeun ku blog Niagaweb anu judulna Membangun Audiens Blog Perusahaan. Sanajan éta ditojokeun ka blog pausahaan, bisa diterapkeun ogé ka blog pribadi. Salasahiji anu kudu dicekel nyaéta tulisan anu dipedalkeun dina blog atawa wéb téh lain keur sorangan tapi keur batur. Unggal tulisan anu dipedalkeun dina wéb/blog (wéblog) téh pikeun dibaca ku batur, anu ngahaja atawa teu kahaja ngalongok éta wéblog. Kusabab kitu tulisanana kudu kaharti ku batur, lain ngan ukur kaharti ku sorangan. Salian ti éta kudu cocog reujeung naon anu dipikabutuh ku anu ngalongokna.

Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur
Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur

Alusna mah nyieun tulisan téh diluyukeun reujeung naon anu dipikaresep ku anu ngalongokan éta wéblog. Usahakeun basa anu dipakéna anu merenah jeung cocog reujeung maranéhna. Lain ngan ukur ngudag-ngudag réngking dina penyungsi Google wungkul. Eusi tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google reujeung pikeun jalma mah osok aya bédana. Tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google mah apanan kudu luyu reujeung kecap koncina, sedengkeun ari tulisan pikeun bacaan jalma anu ngalongok wéblog mah kudu merenah kakalimahana, kudu luyu reujeung aturan nyieun kalimah anu kaharti ku jalma.

Intina mah tulisan anu dipedalkeun téh kudu bisa dibaca kalawan merenah jeung ngeunaheun ku anu ngalongok wéblog. Béh dituna, anu ngalongok téh leuwih kataji ku tulisan anu dipedalkeun. Tur leuwih remen deui ngalongokanana.

(Gambar meunang nginjeum ti niagaweb.co.id)

Ahirna mah Bisa Noron Medalkeun Tulisan Sabulan Campleng


Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013
Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013

Hayang pisan unggal poé bisa midangkeun tulisan/pedalan dina ieu blog. Ngan nyakitu téa geningan. Pedalan atawa tulisan téh henteu bisa mayeng unggal waktu bisa dijieun. Pedalan atawa tulisan henteu bisa dijieun lamun taya pamanggih naon anu baris ditulis atawa dipedalkeun. Dina ayana ogé, pamanggih téh kadangkala henteu bisa langsung dijadikeun tulisan. Pamanggih téh kudu dikokolakeun (diolah) heula. Kumaha carana supaya pamanggih téh bisa dijadikeun tulisan anu merenah. Lamun geus ngawujud jadi tulisan mah kakara bisa dipedalkeun.

Jadi lamun hayang tulisanana mayeng unggal poé mah alusna unggal poé téh miboga pamanggih ngeunaan naon baé anu bisa dijadikeun tulisan. Pamanggih téh langsung disusun jadi tulisan dina blog. Arék saeutik atawa loba, pamanggih téh langsung dijieun tulisan. Kitu sotén lamun lulus banglus pamanggihna. Nalika euweuh pamanggih mah, nya wayahna waé kudu mikir atawa néangan pamanggih nepikeun ka kapanggih.

Kusabab pamanggih téh henteu unggal waktu kapanggih atawa kasampeur, aya alusna lamun sagala rupa pamanggih téh dikokolakeun kalawan alus. Kudu nyieun daptar pamanggih anu kapanggih, naha dihaja dipanggihan atawa henteu kahaja (kapanggih). Sanggeus dijieun daptar, terus dijieun tulisan. Tulisanana ogé kudu dikokolakeun kalawan bener ogé. Nalika pamanggih téh loba beubeunanganana, henteu langsung dijadikeun pedalan, tapi saeutik-saeutik medalkeunana. Sanajan dina hiji waktu miboga pamanggih nepikeun ka sapuluh siki, anu dipedalkeun mah alusna henteu langsung kabéhanana. Tapi nungtutan, hiji-hiji atawa dua-dua dina sapoéna. Nalika dina hiji poé poékeun ku pamanggih, kakara medalkeuna pamanggih/tulisan sésana.

Ku jalan ieu, pedalan téh sahanteuna baris mayeng unggal waktu (poé).

Poé Pangriweuhna di Blog Kampung Ciburuan


Kalolobaan jalma anu ngahaja nyieun blog biasana mah néangan jalan kumaha carana supaya blogna bisa ramé anu ngalongokan. Unggal poé blogna loba anu ngalongokan, anu nalingakeun jeung loba anu macaan katut loba anu méré pairan. Komo deui lamun blogna husus dijieun pikeun bisnis online mah, kacida pisan ngudag kana lobana anu ngalongok. Beuki loba anu ngalongok blogna, tangtuna bakal leuwih gedé kasempetan bisnisna baris maju (payu). Teu anéh lamun loba anu nyieun blog diluyukeun reujeung anu keur ramé ditéangan atawa dipagunemkeun ku masarakat panyungsi mandala maya. Supaya nalika nyungsi internét téh nojo kana blog jieunanana.

Ari pikeun blog Kampung Ciburuan ieu mah henteu (teuing) ngudag kana lobana anu ngalongok. Tujuan awalna lain pikeun dijadikeun tempat bisnis anu merlukeun lobana anu ngalongokan atawa lobana kacatet di lambaran hareup dipanyungsi mandala maya. Blog ieu mah tujuanana condong kana nyatet ngeunaan kasundaan, sanajan eusina henteu diwawatesanan ngeunaan kasundaan wungkul. Arék loba anu ngalongok atawa saeutik, henteu jadi masalah. Blogna ogé da haratis henteu kudu mayar domain katut hosting. Nu penting mah pedalanana dieusi kalawan mayeng.

Sanajan henteu ngudag kana lobana anu ngalongok, ari anu ngalongok mah angger unggal poé ogé aya sanajan ngan saeutikan. Sahanteuna aya anu ngalongok mah meureunan aya anu maca kana eusi/pedalan dina ieu blog sanajan ngan ukur saliwatan ogé. Nyérélékna waktu, mawa parobahan ogé kana jumlah panyungsi mandala maya anu ngalongokan. Sanajan nérékélna henteu sabaraha, beuki dieu beuki ngalobaan anu ngalongokna téh.

Dina lobana anu ngalongok, dina hiji poé mah anu ngalongokna téh lumayan loba. Dina éta poé lobana anu ngalongok eusi ieu blog nepikeun ka sarébu leuwih. Tapi ieu lain lobana jalma anu ngalongok, tapi lobana nempoan eusi. Dina harti saurang jalma anu ngalongok bisa nempo eusi ieu blog sababaraha kali dina éta poé. Poé éta mah kacida bédana reujeung poé-poé séjénna.

Poean panglobana dilongok
Poean panglobana dilongok

Naon atuh koncina?

Dina éta poé téh kabeneran midangkeun tulisan ngeunaan inpo panganyarna ngeunaan Jalan Tol Cisumdawu. Terus éta pedalan téh dibagikeun ngaliwatan média sosial kayaning pésbuk jeung twitter. Loba anu pasanaran sigana mah ngeunaan Jalan Tol téh. Malahan cenah dina éta poé téh jumlah tetempoan dina sajamna nepikeun ka 92 longokan.

Panglobana dina waktu sa-jam
Panglobana dina waktu sa-jam

Lamun kitu mah, lamun hayang ngalobaan anu ngalongok kana ieu blog, alusna mah eusina ngeunaan Sumedang terus dibagikeun di pésbuk Sumedang.

Komodo Edit 5.2, Pakakas Paranti Ngopé Tulisan Blog


Bisa medalkeun tulisan dina blog kacida resepna lamun bisa norolang kekecapanana kalawan mayeng tulisanana. Naon anu aya dina pikiran bisa dikedalkeun kalawan mérélé sacéwéréléna. Ngantét unggal hurup jadi kecap, ngaranggeuy kecap jadi kalimah, ngantaykeun kalimah jadi paragrap, katut numpuk paragrap jadi bundelan tulisan mandiri. Mungguh kitu kaayaan anu dipiharep.

Hanjakal henteu bisa kitu salawasna. Aya kalana panyakit ngabarungsinang téh eunteup dina diri: dina pikiran, dina teuteupan jeung dina ramo. Aya kalana naon anu keur nyangkaruk dina pipikiran henteu bisa langsung dikedalkeun, komo deui jadi tulisan. Pamanggih ngeunaan tulisan anu hayang dipedalkeun mah aya atawa loba, ngan hanjakal osok bingung kumaha ngaranggeuykeunana dina mangrupa tulisan. Atawa nalika arék prung nulis, osok bingung ti mana heula mimitina: arék bagéan mana anu dijadikeun ujungna jeung mana puhuna. Malahan leuwih jauhna mah, aya mangsana butek pisan ngeunaan naon anu hayang ditulisan. Euweuh kelemeng-kelemengna ngeunaan naon anu arék dituliskeun.

Aplikasi Komodo Edit 5
Aplikasi Komodo Edit 5

Kusabab kitu kacida penting diayakeunana parabot atawa pakakas pikeun ngopé tulisan. Parabot anu bisa dipaké pikeun nyatet sagala rupa pamanggih kalawan gampang. Sagala hal anu aya dina pikiran bisa dicatet ngagunakeun éta pakakas, saméméh hal anu dipikiranana ngaleungit. Lamun baheula mah bisa diibaratkeun buku catetan leutik. Ngan ayeuna mah apanan geus jamanna komputer, sagala hal bisa dipigawé kalawan maké bantuan komputer. Kaasup pikeun cutat-catet.

Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun nyatet rupa-rupa tulisan nyaéta aplikasi Komodo Edit 5. Sabenerna mah loba kénéh aplikasi séjén anu bisa dipaké pikeun pangabutuh anu sajinis saperti Evernote jeung anu séjénna. Milih aplikasi Komodo Edit pikeun ngopé tulisan dina blog téh leuwih condong kana pilihan pribadi ieu mah. Lain pilihan anu objektip.

Milih Komodo Edit téh kusabab bisa ngokolakeun tulisan kalawan gampang. Rupa-rupa tulisan disa dikumpulkeun dumasar kana ranggeuyanana (katagori). Ranggeuyanana dina mangrupa map (folder). Ngaliwatan bagéna jandéla Projects (Left Pane), map anu aya dina poroyék tulisan bisa dipikanyaho jeung diaksés kalawan gampang. Aplikasina lumayan hampang (hampang pisan mah henteu). Ditambah ogé bisa dipaké pikeun ngokolakeun tulisan kode program kayaning php, html, Javascript, Tcl jeung basa pemrograman séjénna.

Ngaliwatan aplikasi Komodo Edit ieu, rupa-rupa tulisan dina blog Kampung Ciburuan dicatet. Sanajan henteu kabéhanana (da henteu ti anggalna ngagunakeunana).

Ngopé atawa Dikopé


Inget kana kekecapan anu geus lila henteu kapaké. Ngan dina sababaraha mangsa katukang mah kungsi manggihan ieu kecap téh. Ngan poho deui teuing iraha jeung teuing ti wewengkon mana.

Nalika arék nyieun tulisan anu bener (serieus), naha wujudna tulisan pikeun pedalkeuneun atawa tulisan pedarkeuneun (anu baris dikedalkeun, tulisan cekelan omongan atawa biantara), osok dikotrét heula. Saméméh ngawujud tulisan anu bener, biasana mah osok nyieun heula kokotrétan ngeunaan naon waé eusi tulisanana. Diranggeuy heula kekecapanana saméméh ngawujud tulisan sabeuleugeunjeurna. Lamun aya kekecapan anu kurang merenah, bisa diganti kalawan gampang. Lamun aya kekecapan anu kurang, kari nambahan.

Ngope tulisan
Ngope tulisan

Jadi saméméh ngawujud tulisan anu mundel henteu langsung dijieun din catetan anu asli, tapi ngagunakeun tempat (keretas) pikeun curat-corétna. Supaya henteu loba anu kudu diropéana, henteu loba anu dicorétna. Lamun geus ngawujud tulisan anu alus kakara dipindahkeun kana tempat anu sabenerna. Arék dijadikeun tulisan dina naon waé lamun geus dititénan kalawan bener mah apanan bakal katempo rapihna. Moal loba teuing anu kudu dirobahna.

Atuh tulisan anu dipedalkeun atawa dipedarkeun téh geus ngawujud tulisan anu paripurna. Bakal ngurangan codékana.

(Gambar meunang nginjeum ti genius 4rt)

Pasanggiri ‘Blogger Dukung PLN Bersih’


Dina raraga mapag Poé Listrik Nasional anu ka-68, PT. PLN gawé bareng jeung BLOGdetik ngayakeun pasanggiri blog. Pasanggiri anu dijejeran ku ‘Blogger Dukung PLN Bersih’ ieu baris marebutkeun hadiah anu jumlah-jamléhna 31 juta.

Pasanggiri 'Blogger Dukung PLN Bersih'
Pasanggiri ‘Blogger Dukung PLN Bersih’

Sing saha waé bisa ngiluan kana ieu pasanggiri, asal urang Indonésia kalawan henteu diwawatesan ku umur. Anu pentingna mah miboga blog pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri. Jinis blogna bébas bisa di BLOGdetik, blogspot, wordpress, kompasiana atawa anu séjénna. Pikeun anu pamilon anu ngagunakeun blog di BLOGdetik baris diasupkeun kana HOT BLOG. Tata cara séjénna anu kudu ditedunan ku pamilon kana ieu pasanggiri diantarana waé:

 1. Pamilon kudu nuturkeun (jadi follewer) akun twitter @blogdetik katut akun @pln_123. Salian ti éta kudu ‘mikaresep’ (like) lambaran pésbuk BLOGdetik.
 2. Pamilon kudu ngasupkeun banner PLN Bersih anu disadiakeun di sisi lambaran blog atawa dina jero pedalan.
 3. Lamun dina pedalanan aya kecap PLN, pamilon kudu numbukeun éta kecap ka loka http://www.plnbersih.com atawa http://www.pln.co.id. Sedengkeun lamun aya kecap BLOG, kudu ditumbukeun ka loka http://www.blogdetik.com.
 4. Tulisan anu dipedalkeunana lain meunang niron tinu séjén. Lamun aya bagéan tulisan meunang niron, kudu disebutkeun sumberna.
 5. Tulisan anu dipedalkeun kudu dina wangunan Bahasa Indonésia.
 6. Judul jeung panumbu tulisan dibagikeun ngaliwatan Twitter kalawan nyabitkeun @pln_123 jeung @blogdetik dirarangkénan ku pananda (hastag) #PLNBersih.
 7. URL lengkep tulisanana ogé kudu dikirimkeun ngaliwatan form di lambaran Daftar.
 8. Tulisan henteu meunang ngarempak kana tetekon beubeunang batur Hak Kekayaan Intelektual batur.
 9. Eusi tulisan henteu meunang nyabit-nyabit perkara pulitik jeung SARA.

Ngeunaan waktu pasanggirina dimimitian dina ping 4 Oktober nepikeun ka ping 27 Oktober 2013. Anu jadi pinunjul ieu pasanggiri baris ditangtukeun dina ping 28 – 30 Oktober, kalawan dibéwarakeun dina ping 31 Oktoberna. Anu diniléyna mah ngeunaan eusi tulisanana, kasaluyuanana reujeung jejer anu geus ditangtukeun, ayana kecap anu jadi konci dina tulisan katut wangunan tulisanana. Ari anu nganiléyna mah tim ti BLOGdetik katut tim Humas PT. PLN.

Pamilon anu ngiluan kana ieu pasanggiri baris marebutkeun panglélér mangrupa duit. Panglélérna baris dibagikeun ka sababaraha pamilon anu jadi pinunjul, nyaéta:

 1. 10 juta pikeun saurang pinunjul kahiji.
 2. Sajuta séwang pikeun sapuluh urang pinunjul kadua.
 3. 500 rébu séwang pikeun sapuluh urang pinunjul katilu.
 4. Voucher listrik pra bayar anu gedéna 250 rébu séwang pikeun sapuluh urang pinunjul saterusna.
 5. Voucher listrik pra bayar anu gedéna 100 rébu pikeun 27 urang pinunjul saterusna.

Salian ti éta, pikeun sapuluh urang pamilon anu daftar katut medalkeun tulisan pangheulana baris meunangkeun voucher litrik pra bayar saratus rébu séwang.

Pikeun inpo leuwih mundel bisa langsung waé ngalongok ka loka akudanpln.blogdetik.com.