Hehelikopteran


Hehelikopteran teh mangrupakeun kaulinan barudak anu arek nyarupaan kana helikopter. Ngan bedana teh mun helikopter mah mun kolecerna muter, helikopterna naek ka luhur, sedengkeun hehelikopteran mah murag ka handap bari muter.

Hehelikopteran teh biasana mah ngagunakeun kekembangan atawa bungbuahan anu lamun murag osok muter. Aya sababarah rupa tatangkalan anu buahna atawa kembangna bisa muter. Diantarana wae buah mahoni, kembang tisuk jeung buah tongtolokan. Tiluanana oge lamun murag teh osok muter.

Cara maenna teh nyaeta lamun kembang tisuk jeung buah  tongtolokan mah ngagunakeunana teh hijian, tina sabuah atawa sakembang teh kudu weuteuh teu beunang dipisah-pisah atawa dilaanan. Kembang tisuk hijian teh biasana mah osok dialung-alung ka luhur. Pas muragna biasana mah osok muter. Ari muterna osok sarua jeung muterna jarum jam lamun ditempo ti luhur mah.

Kembang mahoni

Sedengkeun lamun buah mahoni mah anu osok dialung-alungna teh nyaeta siki katut jangjangna. Buah mahoni anu geus kolot terus ligar, osok mancawura siki-sikina teh. Tah anu osok dipake heureuyna mah nyaeta siki reujeung jangjangna. Eta sikina teh osok dialung-alung lamun hayang muter pas muragna. Ari muterna mah aya anu ka katuhu aya oge anu ka kenca.

Ari buang tongtolokan oge sarua, dialung-alung. Pas muragna teh osok muter.

Mangpaat ieu Kaulinan Barudak

Mangpaat tina kaulinan ieu, nyaeta mun seug ditengetan mah bisa dipake pikeun ngalap elmu perkara helikopter. Kumaha carana supaya helikopter teh bisa ngapung kualatan make kolecer. Naon pakaitna antara kolecer reujeung gelebugna angin. Kumaha cara ngamangpaatkeun angin pikeun kahirupan.