Tongtolang Nangka Pikeun Deungeun Sangu


Tongtolang nangka téh bisa dijadikeun deungeun sangu. Komo deui lamun tongtolangna anu keur meujeuhna rangu mah, anu gedéna kira-kira sapigeulang leungeun. Di lembur mah aya anu ngaranna gori, nyaéta ngaran lain tina tongtolang. Ngan gori mah biasana pikeun ngaran tongtolang anu keur meujeuhna bisa dipaké coél sambel. Tongtolang anu gedéna sapigeulang leungeun téh jerona tacan aya eusian, kakara barisan laleutik picalonnangkaeun.

Tongtolang nangka

Luarna anu carucukan laleutik téh bisa dipiceun atawa diantepkeun. Éta tongtolang atawa gori téh dipotong maké péso atawa bedog. Terus diciwitan saeutik-saeutik, kumaha hayangna, dicoélkeun kana sambel goang. Nikmat kacida. Rasa anu kesed, ditambah rada lada sambel, matak pédo bin odép. Lamun tara ngadahar sambel, bisa ogé dicoélkeun kana uyah supaya ngurangan rada kesedna. Lamun hayang langsung ngadahar gorina jadi deungeun sangu, bari teu disamaraan nanaon, ogé bisa.

Ngan ati-ati téh lamun kakara ngala tina tangkalna, lamun palebah dina neukteukna, osok aya getahan kénéh. Jadi kudu diberesihan heula getahna. Da lamun keuna kana leungeun mah lumayan cepel éta getah nangka téh. Tapi lamun geus leuwih ti sapoé mah biasana geus orot getahna.

Tongtolang Nangka


Tongtolang nangka kawinan bapa
Poé salasa teu béja-béja
Aduh-aduh si bapa nganyeunyeuri ka ema
Bapa mah suka-suka jeung nu ngora

Baheula mah da teu apal naon maksud anu sabenerna tina lagu ieu. Nu penting mah resep waé ngalagu atawa ngadéngékeun ieu lagu téh. Teuing asalna ti mana ieu lagu téh, da ujug-ujug loba anu mikaresep, utamana barudak. Tina siaran radio kitu…?

Tongtolang nangka

Dina ngalagukeunana, malahan apanan aya tambahan sagala. Tambahan lagu pikeun pikeun ditembangkeun ku alok. Mangsa manggung di sakola nalika samen, barudak anu kabagéan nabeuh dogdog apanan salasahiji lagu anu dipentaskeunana téh lagu ieu.

Lamun lagu ieu ditambahan ku lagu pikeun alok, jadina téh kieu:

Tongtolang nangka
Alok: Nangka aya tongtolangan
kawinan bapa
Alok: bapa arék dikawinkeun
Poé salasa
Alok: Rebo Kemis mah teu bisa
Teu béja-béja
Alok: Bébéja mah dicarékan
Aduh-aduh si bapa
Alok: Si bapa aduh-aduhan
Nganyenyeri ka ema
Alok: Ema dinyenyeri ku si bapa
Bapa mah suka-suka
Alok: Bapa mah suka-suka
Jeung nu ngora
Alok: Jeung nu ngora