Mikat Manuk


Basa di sisi leuweung reujeung di pasir masih keneh loba manuk mah osok aya anu mikat manuk. Manuk anu remen dipikat teh manuk toed, manuk jogjog jeung manuk cangkurileung. Mikat manuk ku manuk deui. Lamun boga manuk toed anakna, bisa dipake pikeun mikat indung toed atawa manuk toed indungna. Kitu deui lamun boga anak manuk jogjog atawa anak cangkurileung, bisa dipake pikeun mikat manuk jogjog atawa manuk cangkurileung indungna. Salian ti eta, manuk bikang oge bisa dipake pikeun mikat manuk jalu. Kitu deui sabalikna. Tapi lolobana mah da mikat manuk teh ku anakna. Sabab anakna mah gampang neanganana, bisa diingu ti leutik keneh meunang ngala tina sayangna.

Da nu ngaranna mikat mah kudu aya anu dipikat reujeung pikateunana atawa eupanna. Anak manuk bisa dipake pikeun mikat indungna. Parabot anu osok dipake pikeun mikat manuk teh nyaeta palangkring atawa tempat pikeun cicing manuk anu jadi eupan. Dina palangkring teh diteundeunan atawa ditambahan ku sabangsaning dadahannan tangkal. Dina dahan anu diterapkeun kana palangkring, ditapelan ku leugeut. Dimana-mana manuk anu kapikat tea nyampeurkeun kana palangkring terus eunteup dina dahan anu aya dina palangkring, tangtuna eta manuk teh bakal nincak kana leugeut tea. Nya biasana manuk teh hese leupasna. Geus kitu mah tinggal newak wae.

Manuk dina palangkring

Leugeut anu osok dipake pikeun ngaleugeut suku manuk teh nyaeta leugeut anu lumayan rapet, nyaeta leugeut teureup. Leugeut ieu rapet pisan, jeung osok dipake oge pikeun ngaleugeut turaes. Leugeut teureup ieu, neanganana gampang, tinggal ka leuweung, neangan tangkal teureup.