Tetekon téh Dijieun Pikeun Dirempak


Aya perkara anu osok jadi guyonan ngeunaan tetekon atawa aturan atawa papagon, hususna tetekon anu dijieun ku jalma. Guyonanana téh cenah, tetekon dijieun pikeun dirempak.

Tetekon

Tetekon atawa aturan sabenerna mah dijieun pikeun ngatur jeung ngawawatesanan reujeung nyegah jalma kana ngalakonan atawa milampah atawa ngalakukeun perkara-perkara anu aya dina tetekon anu dijieun. Dina tetekon diatur mana anu bisa dilakukeun reujeung mana anu teu meunang dilakukeun. Biasana, dijéntrékeun ogé akibatna lamun aya jalma anu ngarempak tetekon anu dijieun, anu bisa disebut hukuman. Lamun aya jalma anu ngarempak tetekon anu geus ditetepkeun, biasana mah bakal meunang akibat anu jelas dina tetekonna. Tujuan tetekon biasana mah supaya jalma-jalma dina ngalakonan kahirupanana bisa runtut raut sauyunan henteu nepikeun ka nyababkeun pacéngkadan.

Ngan nyakitu téa, geus jadi pasipatan jalma lamun diulah-ulah téh osok matak panasaran, dicegah téh kalah mantangul. Anu tungtungna anu teu meunang dilakonan téh kalah dilakonan, sedengkeun anu dititah kalahka ditinggalkeun. Jalma téh rada susah diaturna. Komo deui lamun anu dicegah reujeung diteumeunangkeunana téh anu biasa dilakonana atawa anu ngeunah najan ngeunah keur dirina sorangan. Anu tadina biasa dipigawé, tuluy jadi teu meunang dipigawé, atuh wegah ogé ninggalkeunana.

Kusabab kitu, beuki loba tetekon anu dijieun pikeun ngatur ngeunaan hiji perkara anu tacan aya aturanana dina tetekon anu dijieun ku jalma. Ngan nyakitu téa, najan tetekonna geus ditegeskeun, ari kabiasaanana ngalakonan éta perkara (perkara anu jadi teu meunang), susah ninggalkeunana.

Teu anéh lamun loba anu nyebut tetekon téh dijieun pikeun dirempak.

Ngan henteu kabéh jalma saperti kitu. Aya kénéh jalma anu satuhu kana tetekon anu dijieun. Aya kénéh jalma anu mareketkeun diri pikeun ngalaksanakeun tetekon anu dijieun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://tulishukum.wordpress.com/)

Kaulinan Barudak jeung Diajar Jadi Jawara


Dina arulinna atawa maénkeun kaulinan barudak, aya sababaraha kaulinan anu kudu silih éléhkeun. Unggal budak kudu bisa meunang atawa jadi jawara ku jalan ngéléhkeun babaturan anu jadi lawanna. Naha ngéléhkeun kabéh babaturan anu jadi lawan atawa ngéléhkeun golongan barudak anu jadi lawanna. Dina ucing lumpat kudu bisa ngéléhkeun lumpat babaturan supaya bisa ngudag jeung noél babaturan supaya bisa jadi ucing, dina maén pris-prisan ogé kitu.

Kaulinan barudak anu dina maénna dibagi dua golongan atawa grup biasana mah osok silih éléhkeun. Pon kitu deui dina maénna anu sewang-sewangan tapi masih kénéh hiji kaulinan, osok silih éléhkeun. Contona waé dina gegelutan, peperangan, pris-prisan, galah, ucing-ucingan, balap lumpat, balap rorodaan, dam-daman, balap jajangkungan, tatarucingan, jeung réa-réa deui.

Jadi dina maénkeun kaulinan teu salawasna kudu jadi hiji golongan anu sabobot sapihanéan. Tapi aya ogé kaulinan anu dina maénkeunana kudu silih éléhkeun. Kudu pada-pada hayang meunang atawa jadi jawara. Ngan tetep dina maénkeunana, aya tetekon atawa patokan anu teu meunang dirempak. Dina ngahontal kahayang supaya bisa meunang jeung ngéléhkeun babaturan, angger aya tetekon anu kudu dijalankeun. Saméméh maén biasana mah osok dirempugkeun heula aturan atawa tetekon dina maénna, supaya dina prak-prakana teu jadi bahan pacéngkadan. Dirempugkeun heula naon waé anu meunang dilakonan reujeung naon waé anu teu meunang dilakonan. Ogé naon waé cirina atawa tandana anu jadi jawara atawa anu meunang. Contona dina peperangan, dina maénna kudu jelas heula naha lamun katémbak téh kudu langsung paéh (jadi éléh atawa henteu), atawa kudu sabaraha kali katémbak bisa éléhna. Hal ieu kudu jelas jeung jadi cekelan dina prak-prakan maénna. Pon kitu deui dina maén pris-prisan: kudu jelas gawangna, tempat nawan musuh anu katawanna jeung ka mana waé tempat anu bisa dijadikeun panglumpatan.

Barudak keur maen pris-prisan

Mangpaat anu bisa diala tina kaulinan barudak ieu, dina kahirupan aya hal-hal anu kudu silih éléhkeun diantara sasamana. Kudu pihak atawa golongan aya anu meunang. Ngan dina ngahontalna tetep kudu aya dina tetekon anu geus ditetepkeun, teu meunang ngarempak tetekon atawa aturan anu geus ditangtukeun saméméhna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://fahmee76.wordpress.com/)