Pagelaran Drama Tanjeur Pajajaran ti Téater Sunda Kiwari


Pagelaran Drama Tanjeur Pajajaran ti Téater Sunda Kiwari
Pagelaran Drama Tanjeur Pajajaran ti Téater Sunda Kiwari

Dina poé Ahad ping 6 April 2014, Téater Sunda Kiwari seja ngayakeun pagelaran drama anu tempatna di Gedong Kasenian Ruméntang Siang dayeuh Bandung. Pagelaran ieu baris midangkeun drama dina jejer Tanjeur Pajajaran, kénging Yoséph Iskandar kalawan pangatur lalakon ku H. R. Dadi P. Danusubrata. Ngeunaan wancina, ieu drama baris dilumangsungkeun dina wanci peuting jam satengah dalapan.

Nu ngalalakon
Nu ngalalakon
Tingkesan carita
Tingkesan carita

Ka anu mikaresep drama, taya salahna pikeun ngadongdon kana ieu pagelaran di jalan Baranangsiang No. 1 Kosambi. Pikeun anu hayang lalajo bisa mayar tikét heula anu hargana 20 rébu rupiah. Pikeun pésen tikét bisa langsung ngontak ka Encép di nomer 081572063063 atawa ka Fera di nomer 089696001015.

Drama ieu téh cenah mah baris nyaritakeun kaayaan nalika karajaan Pajajaran runtag diserang ku Surasowan Banten. Opat urang senopati Pajajaran nyaéta Jayaperkosa, Wiradijaya, Pancar Buana jeung Kondang Hapa anu mawa makuta Pajajaran bisa ngiles ninggalkeun pajajaran muru ka wewengkon Sumedanglarang. Opatanana masrahkeun éta makuta ka karajaan Pajajaran katut babakti ka raja Sumedanglarang.

(Inpo jeung gambar meunang nyutat ti Teater Sunda Kiwari)

Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari


Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari
Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari

Nincak 39 taun ngadegna Téater Sunda Kiwari, ieu Téater baris ngayakeun pagelaran Sandiwara Rakyat anu dijejeran Haréwos Goib. Pagelaran sandiwara ieu baris lumangsung salila lima poé noron, mimiti ping 22 Januari nepikeun ka ping 26 Januari 2014. Kalawan tempat diayakeunana di Gedong Kasenian Ruméntang Siang di Jalan Baranang Siang No. 1 Kosambi dayeuh Bandung. Waktuna ti mimiti jam salapan isuk-isuk nepikeun ka jam tilu pasosoré.

Sandiwara Haréwos Goib ieu mangrupakeun pagelaran anu dumasar kana naskah yasana Yoseph Iskandar katut pangatur lalakonna HR. Dodi P. Danusubrata. Lumayan loba pamaén anu ngarojong kana ieu pagelaran, bisa dititénan dina daptar pamaén anu ilubiungna.

Tingkesanana
Tingkesanana

Nurutkeun ringkesan anu dipintonkeun mah cenah ieu sandiwara téh nyaritakeun ngeunaan kahirupan gegedén di wewengkon Kadaleman Kuwung-kuwung nalika aya dina kakawasaan Walanda. Harita téh aya béja ti Batawi (haréwos goib) yén gegedén anu nyangking kalungguhan di ieu Kadaleman bakal diganti. Dina palebah dieu raména téh, saha anu baris ngagantikeunana. Saterusna mah, leuwih hadé dibandungan waé pagelaran sandiwarana.

(Gambar meunang nginjeum ti akun Instagram asukmawandhani jeung loka Teater Sunda Kiwari)