Formasunda, Tempat Ngawengkuna Urang Sunda di Pangumbaraan


Salaku salasahiji séké sélér anu aya di nagri Indonésia, urang Sunda salian ti nganjrek di hiji wewengkon anu nelahna tatar Sunda ogé sumebar ka saban wewengkon anu aya di Indonésia. Loba urang Sunda anu nganjrek di tempat séjén, naha pikeun sawatara waktu atawa pindak padumukan. Nu jelas mah, urang Sunda téh loba anu aya di pangumbaraan.

Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan poto bareng anggahota Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda)
Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan poto bareng anggahota Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda)

Pikeun ngadeukeutkeun tali mimitran antara urang Sunda jeung urang Sunda deui anu aya di pangumbaraan, gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sawatara waktu anu kaliwat geus muguhkeun ngadegna Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda). Ieu acara teh dilumangsungkeunana di dayeuh Kuta propinsi Bali dina poe Saptu ping 14 Pebruari.

Ngadegna Formasunda lain pikeun ngaruntagkeun beungkeutan bangsa Indonesia tapi pikeun leuwih ngajentrekeun yen urang Sunda teh aya di Indonesia. Leuwih jauhna ku ayana beungkeutan ieu, urang Sunda anu aya di pangumbaraan bisa silih tulungan jeung leuwih ngaraketkeun deui tali babarayaan. Lain ngan ukur tempat arisan atawa ngumpul sawatara waktu wungkul.

Ka hareupna, Formasunda lain ngan ukur pikeun ngaraketkeun tali babarayaan wungkul tapi bisa dipaké modal pikeun ngaronjatkeun karaharjaan. Karaharjaan anu ngumbara bisa ngadatangkeun akibat anu alus pikeun majuna tatar pasundan salaku sarakanana. Arék dihaja atawa henteu, kumpulan anu rutin bisa ngakibatkeun hal anu alus pikeun usaha atawa pagawéan unggal anggahotana.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti Koran Sindo)

Lebaran jeung Silaturahmi


Silaturahmi geus teu bireuk deui pikeun urang Islam mah. Komo deui lamun aya pakaitna jeung lebaran mah, kacida raket pisan pakaitna. Da lebaran téh teu bisa dileupaskeun tina silaturahmi. Utamana reujeung dulur katut kolot anu pajauh lemburna, anu dina poéan biasa mah rada hésé papanggih katut nganjangna. Nya dina waktu lebaran mah osok aya kasempetan pikeun silaturahmi atawa nganjang ka kolot jeung dulur, sanajan pajauh ogé.

Komo ditambah deui ku istilah silih kiriman atawa mawakeun. Beuki aya cukang komo meuntas pikeun nganjang jeung ngaraketkeun tali duduluran jeung kukulawargaan. Najan jauh pasti dijugjug, najan anggang mangka bakal disorang. Duduluran jeung kukulawargaan teu bisa deui kahalangan ku wawates anggang.

Sasalaman jeung tatangga

Éta reujeung dulur jeung kolot anu jauh. Komo silaturahmi reujeung tatangga mah, éta ogé utama jeung diheulakeun. Saacanna silaturahmi ka kolot jeung dulur anu jauh tempatna, reujeung tatangga mah apanan bisa langsung harita da deukeut téa imahna. Atuh leuwih sampurna deui silaturahmi téh, silaturahmi reujeung tatangga, silaturahmi ka dulur jeung kolot. Ku jalan lebaran, bisa leuwih ngaraketkeun deui tali duduluran jeung kukulawargaan….