Bédana Aksara Sunda Unicode jeung Aksara Sunda Laten


Sanggeus ngundeur (ngunjal) Aksara Sunda, geningan aya dua jinis Aksara Sunda anu nyampak di internet. Duanana sarua waé bisa dimangpaatkeun pikeun nyieun tulisan dina wangunan Aksara Sunda. Dua jinis Aksara Sunda anu kapanggih téh nyaéta SundaneseUnicode jeung SundaneseLatin. Rada susah ogé ngabédakeun duanana, naon atuh bédana?

Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten
Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten
Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten lamun dipencet Kaplok
Pola kibor pikeun Aksara Sunda Laten lamun dipencet Kaplok

Sigana mah, anu ngabédakeunana téh nyaéta dina waktu ngagunakeunana, keur naon digunakeunana. Nurutkeun kana ngaranna mah, Aksara Sunda SundaneseUnicode dijieun dumasar kana standar anu geus diajegkeun ku Konsorsium Unicode. Jadi kodeu-kodeuna dumasar kana lolongkrang wilangan anu geus ditangtukeun. Atuh, arék dirobah jadi jadi Aksara nanaon ogé, bakal angger waé wangunanana maké wangunan Aksara Sunda.

Sedengkeun ari Aksara Sunda SundaneseLatin mah sigana pikeun kaperluan nyieun tulisan saperti dina Microsoft Word atawa Notepad. Supaya gampang dina nyieun tulisan bari henteu kudu ngarobah-robah panataan sistem operasi komputerna. Atawa henteu kudu masang aplikasi (pakakas) tambahan pikeun narjamahkeun Aksara Sunda kana Aksara Latén atawa sabalikna kusabab miboga kodeu anu béda (lolongkrang wilangan kodeu anu béda). Dina Aksara Sunda SundaneseLatin mah kodeu hurup I dina aksara latén sarua reujeung kodeu tanda panghulu (I) dina Aksara Sunda. Sedengkeun dina SundaneseUnicode mah béda, kodeu hurup I dina aksara latén euweuh pasanganana dina Aksara Sunda. Jadi tujuanana SundaneseLatin mah pikeun ngagampangkeun dina nyieun tulisan maké aplikasi paranti nulis.

Dina nulis Aksara Sunda maké SundaneseLatin mah kari milih jinis hurup anu dipakéna kana SundaneseLatin, terus gunakeun kenop-kenop kibor anu aya pikeun nyieun tulisanana.