Miéling Saratus Taun Paguyuban Pasundan


Kalawan maké tempat di Gedong Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Bandung, Paguyuban Pasundan dina ping 20 Agustus kamari ngayakeun acara miéling saratus taun ngadegna Paguyuban Pasundan (PP). Acara ieu diluuhan ku sababaraha urang kokolot (tokoh) Sunda, gegedén katut pamingin lembaga nagara diantarana waé Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan katut wakilna Deddy Mizwar, Wakil Gupernur Banten Rano Karno, Ginanjar Kartasasmita, Solihin GP, Burhanudin Abdullah, Moch Jumhur Hidayat, R Nuriana, jeung Adang Darajatun. Ogé diluuhan ku sawatara anggahota DPR jeung DPD RI anu ngawakilan propinsi Jawa Barat.

Salasahiji pintonan dina raraga mieling saabad Paguyuban Pasundan di Sabuga Bandung
Salasahiji pintonan dina raraga mieling saabad Paguyuban Pasundan di Sabuga Bandung

Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dina biantarana miharep supaya Paguyuban Pasundan bisa manggihan calon Presiden atawa wakil Presiden Indonesia anu asalna ti urang Sunda atawa Jawa Barat dina Pemilu taun 2014. Salaku salasahiji sékésélér bangsa anu jumlahna loba, Jawa Barat sahanteuna bisa ngilu icikibung di tingkat nasional Indonésia. Salian ti éta, urang Sunda (Jawa Barat) ogé dipiharep bisa sumebar ka sakuliah Indonésia atawa sakuliah dunya. Urang Sunda anu bisa jadi jelema (jalma anu sukses) najan di mana waé cicingna. Lamun geus jadi jelema, ulah poho ka sarakanana, ku jalan ngilu ngarojong kana pangwangunan di Jawa Barat.

(Sumber inpo antarajawabarat, potret pikiran-rakyat)

Haleuang Kulinér Sunda


Haleuang Kuliner Sunda
Haleuang Kuliner Sunda

Ngomong Sunda, Kamus Basa Sunda Anu Bisa Ngomong dina Hénpon Android


Ngomong Sunda mangrupakeun hiji ngaran pikeun aplikasi anu ngahaja dijieun pikeun di jalankeun dina hénpon Android. Ieu aplikasi téh bisa dipaké jadi kamus Basa Sunda dina hénpon Anndroid. Jadi salian ti aplikasi Basa Sunda (sakumaha anu geus dipedalkeun dina tulisan ti heula), nambahan deui aplikasi anu bisa dipaké pikeun narjamahkeun Bahasa Indonésia – Basa Sunda.

Ancoan Ngomong Sunda dina hénpon Android

Anu ngabédakeun aplikasi Ngomong Sunda reujeung Basa Sunda téh nyaéta aplikasi Ngomong Sunda mah bisa ngucapkeun kecap anu ditarjamahkeunana. Kecap dina Basa Sunda hasil tina tarjamahan tina Bahasa Indonésia téh bisa kaluar sorana (diucapkeun). Jadi salian ti apal kecap tarjamahanana, ogé bisa apal kumaha ngucapkeunana. Ngan kakuranganana téh cenah mah kabeungharan kecapna masih kénéh kurang.

Sanajan kitu bisa dipaké pikeun dijadikeun kamus Bahasa Indonésia – Basa Sunda mah. Aplikasi ieu dijieun ku Independent Android Developer anu miboga landian Plugie. Anjeunna bisa diaksés di loka Android Jakarta. Pikeun anu mikabutuh ieu aplikasi bisa ngundeur ti alamat Ngomong Sunda.

Cenah Loba Urang Sunda di Pekanbaru Riau


Nurutkeun béja mah, cenah di Riau téh loba urang Sunda. Loba anu asalna ti Tatar Pasundan anu ngadon nyaba di wewengkon atawa ngahaja pindah ka Propinsi Riau. Urang Sunda anu aya di Riau téh aya anu disababkeun ku geus jadi urang Riau ti baheula kénéh, geus tetep renggenek di Riau (nganjrek jadi urang Riau) ngan miboga karuhun (kolot) ti tatar Pasundan, aya ogé anu samentara kusabab aya kaperluan atawa pangabutuh saperti kakait ku pagawéan. Sumebarna lain ngan ukur di dayeuh Pekanbaru wungkul, tapi ogé sumebar ka kabupatén séjénna, saperti Dumai jeung Bengkalis.

Kamonesan anu diayakeun ku PWS Kepulauan Riau

Pikeun ngaraketkeun tali mimitra antara urang Sunda anu aya di Riau, di Riau diadegkeun gempungan atawa paguyuban anu ngaranna Misuri. Misuri anu papanjangna tina Mitra Sunda Riau. Ayeuna, Paguyuban Mitra Sunda Riau dipimpin ku Bapa Ondi Sukmara. Nurutkeun data, anggahota anu geus asup kana ieu paguyuban kurang leuwih 6000 KK (nurutkeun beja ti kisunda). Jadi urang Sunda anu aya di Riau téh leuwih ti 6000 KK, da loba anu acan asup kana ieu paguyuban.

Salian ti Misuri, aya ogé paguyuban anu ngaranna PWS (Paguyuban Wargi Sunda) Riau. Terus aya ogé anu ngaranna Pagiyuban Sunda Muda-Mudi Misuri (3M).

(Gambar meunang nginjeum ti http://tanjungpinangpos.co.id/)

Dina Budaya Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak


Inget kénéh lamun ngaliwat ka parapatan (lampu beureum) Ojolali, osok kaluar sora anu nyarita nalika lampuna setopanana ganti jadi warna beureum. Osok dijelaskeun ngeunaan budaya Sunda anu salasahiji kalimahna ngeunaan Dina Budaya Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak. Terus, naon atuh maksudna éta kalimah téh?

Sanggeus dipaluruh mah cenah, éta kalimah téh kacida pisan pakaitna reujeung program Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Éta kalimah téh mangrupakeun motto tina program SPBS. Program anu hayang nanjeurkeun deui budaya Sunda hususna di Kabupatén Sumedang ieu disumebarkeun ngaliwatan sababaraha cara. Nya salasahiji diantarana waé ngaliwatan wawaran di lampu setopan éta.

Kalimah Dina Budaya Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak miboga tujuan supaya ajén-inajén budaya Sunda bisa dijadikeun dadasar dina lumangsungna kahirupan. Niléy-niléy kasundaan dijadikeun modal reujeung bekel dina nyorang kahirupan anu terus ngalaman parobahan kabawa ku parobahan jaman. Najan jaman geus robah, ari budaya anu dipakena moal leupas tina budaya Sunda. Najan jaman geus henteu maliré deui kana budaya Sunda, kuayana ieu program ditarékahan supaya budaya téh henteu ka nepikeun ka leungit. Budaya Sunda anu dijadikeun dadasar téh bisa dipaké pikeun ngayonan sagala masalah anu mucunghul dina parobahan jaman. Antukna mah harepanana budaya Sunda bisa ngigelan jaman téh bisa kahontal. Anu tungtungna budaya Sunda moal nepikeun ka leungit da dipaké jadi dadasar jeung ngungkulan masalah anu datang.

Sumedang Puseur Budaya Sunda

Sakabéh lolongkrang kahirupan teu weléh leupas tina budaya anu geus ngajanggélék ti baheulana. Ti mimiti kahirupan masarakatna nepikeun ka kahirupan pamaréntahanana diwengku ku budaya Sunda. Gegedén atawa pajabat dina cara gawéna ogé diwengku ku budaya Sunda. Pokona mah arék saha waé jeung kumaha waé henteu leupas tina budayana. Dina budaya urang napak, henteu bisa leupas tina budayana. Budaya jadi dadasar dina ngadegna. Tina budaya urang ngapak, ka mana waé jeung kumaha waé anu dipigawéna, angger aya dina budaya.

Kitu…?

Lambaran Pésbuk: Dongéng Sunda


Ngeunaan katerangan ieu lambaran, bisa diilikan dina inpona. Dina inpo ieu lambaran dijelaskeun saperti ieu:

Miara Budaya lemah caina sewang-sewang mangrupikeun salahsawios laku anu hade, hade mungguh Adat oge mungguh Agama. Salah sawios Agama anu kakoncara wangkit ayeuna tina Agama anu di atur dina Undang-Undang Nagara Urang (Indonesia) tiantawis na Agama Islam. Di Al-Qur’an Kitab Sucina anu ngagem Islam dicarioskeun yen Alloh nyiptakeun manusa teh mangrupa-rupa suku jeung bangsa. Keterangan ieu teubisa dirobah, teu bisa di apilainkeun, dilalaworakeun pikeun ummat Islam kantenna upami manusa dimana wae ayana anu anu ngagem kana ieu ajaran mirosea kana bahasana, budayana sewang-sewangan tangtos patojaiyah, nyulayaan kana papagon, kana Takdir Alloh SWT anu nandeskeun yen manten-Na nyiptakeun manusa teh mangrupi-rupi suku jeng bangsa, laki-laki+awewe. Kunaon make kudu dipiara Bahasa, Budaya sorangan? Margi upami teu dipiara moal aya “Lita’arofu”, maol aya sillaturahmina, moal aya amal ibadah pikeun lita’arofu ngaitkeun sillaturahmi, moal wawuh kana rupi-rupi suku jeung rupi-rupi bangsa da nyahona, miarana Bahasa, Budaya ukur miara anu tiluar datangna. Ari Budaya, Bahasana nyalira diapilainkeun antukna poeken lalampahan dilemah caina. Mugia katampi dina Bubuka ieu….

Lambaran Dongeng Sunda

Atuh pikeun anggahota pésbuk anu hayang mikawanoh ieu lambaran bisa nganjugjug alamat http://www.facebook.com/pages/DONGENG-SUNDA/282273625123165.

Grup SAUNG URANG SUNDA


Assalamualaikum

Ieu Saung mangrupi tempat kanggo silaturrohmi sareng tempat sempal guyon gogonjakan.
Supados tiasa ngajantenken pageuhna beungkeutan tatali Wargi

Wassalam

Admin
27 Juni 2011
Sesepuh :
Prabu Batununggal
Uwa Rahman

Kitu kalimah anu disadiakeun ngeunaan inpo ieu grup. Henteu maké kalimah anu panjang. Najan pondok tapi jelas maksud jeung tujuan ayana ieu grup di pésbuk. Kusabab kitu, di dieu ogé moal dijétrékeun/dijelaskeun pisan. Anu hayang nyaho kana jeroanana ieu grup atawa hayang jadi anggahota ieu grup, mangga waé nyuhunkeun widi pikeun ngahiji kana ieu grup anu alamatna di http://www.facebook.com/groups/saungurangsunda/.

Grup Saung Urang Sunda di Pésbuk

Ngeunaan anu jadi admin ieu grup, lumayan lobaan ogé, aya Neni Rodiah, Abdul Rohim Suminta, Outry Farah S, Uwa Rahman, Marwan De, Prabu Batununggal, Ismey Ketty, Kania Indriyani Wahyuni, Itjeu Chairiani Ratna, Ganjar Supriadin II, Djalu Urang Sunda, Rachmat Chidayat, Iwan Kokarmana, Muhammad Khoer Affandi.