Mikawanoh Nadoman atawa Pupujian


Nadoman atawa pupujian mangrupakeun hiji wangun kakawihan anu eusina ngeunaan bagbagan agama atawa ngeunaan kahirupan anu diwengku ku agama. Eusina lolobana mah ngeunaan pépéling pikeun kahirupan jalma. Salian ti ngeunaan pépéling, aya ogé anu nyaritakeun ngeunaan agungna Gusti Alloh, ngeunaan kahirupan Kanjeng Nabi Muhammad jeung anu séjénna.

Barudak ngarumpul di masigit

Nadoman osok dikawihkeun hususna ku barudak nalika nungguan datangna waktu solat (saméméh ngong adan) atawa nungguan diadegkeunana solat (sanggeus ngong adan nungguan komat). Dina nungguan waktu solat saperti solat Maghrib atawa Isya, di masigit barudak osok ramé nadoman atawa pupujian. Lamun di masigitna aya TOA atawa sapeker, nadomanana osok disambungkeun kana TOA. Kusabab kitu, dina waktu Maghrib mah di masigit téh osok ramé ku barudak anu ngadon nadoman atawa pupujian, malahan mah aya anu osok patarik-tarik sora. Sanajan remenna osok ku barudak dinadomkeunana, tapi kolot ogé osok miluan ngawihkeun pupujian atawa nadoman.

Ngeunaan jinis jeung rupa nadoman atawa pupujian, kacida lobana. Ngan sakumaha jinis kakawihan baheula, loba nadoman atawa pupujian anu ngan ukur tatalépa ngaliwatan carita atawa omongan wungkul, henteu nepikeun ka ditulis dina buku. Hususna di pilemburan. Nadoman atawa pupujian téh tatalépa ku jalan diapalkeun. Dina sakalina lila henteu dinadomkeun téh apanan poho waé bari jeung teu boga catetanana. Salian ti eta oge kadang kusabab tatalepana ngaliwatan omongan kalawan langsung diapalkeun, jarang anu apal kana judul nadoman atawa pupujian anu keur dinadomkeunana. Teuing ti dituna oge geus tanpa judul….

(Gambar meunang nginjeum ti http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/)

Wilujeng Boboran Haji 1432 H


Wilujeng Boboran Haji 1432 H

Anu Solat Bakal Cilaka


Teu sakabéh jalma anu solat téh éta bakal meunang kasenangan. Teu sakabéh jalma tukang solat anu bakal meunang kabagjaan, dina harti bakal asup ka sawarga. Sababna mah aya golongan jalma anu osok solat tapi bakal cilaka. Anu kumaha atuh jalma anu osok solat tapi bakal cilaka téh?

Lamun nengetan Pidawuh Gusti Alloh dina Al-Quran surah Al-Ma’un ayat ka 4-7, anu hartina kurang leuwih:

Mangka bakal cilaka pikeun jalma anu solat, nyaéta jalma-jalma anu ngalalaworakeun kana solatna. Jalma anu hayang katanggar. Jeung embung nulungan ku barang anu aya gunana

Salian ti narjamahkeun cilaka pikeun jalma anu solat, aya ogé anu narjamahkeun bakal asup Naraka Wél (Wail) pikeun jalma anu solat.

Jadi nurutkeun ieu Pidawuh Gusti Alloh, teu salawasna jalma anu osok ngalakonan solat éta bakal meunang kabagjaan jeung kasenangan. Aya kalana jalma anu osok solat téh bakal meunang kagoréngan jeung bakal cilaka alias asup ka Naraka, lain asup ka sawarga. Anu kumaha atuh solatna jalma anu bakal cilaka téh?  Nyaéta jalma anu osok ngalalaworakeun kana solatna.

Jalma keur solat

Anu ngaranna ngalalaworakeun bisa ngandung dua harti. Anu kahijina ngalalaworakeun kana ngalakonan solatna. Contona, ngalakonan solatna osok diahir-ahirkeun (di tungtung waktu). Anu kaduana, najan osok ngalakonan solat, tapi éta solatna téh euweuh tapakan dina kahirupan sapopoéna. Solatna mah solat, ngan ari kahirupanana mah angger waé tara ngeunteung kana solatna.

Salian ti éta, jalma anu ngalakonan solat tapi hayang katanggar atawa katempo ku batur. Ngalakonan ibadah solatna téh lain karana Alloh, tapi karana hayang katempo ku jalma séjén.

Ceramah Subuh


“Ma, Pa! Abdi mah tipayun.” Ceuk si Acim ka indung bapana waktu manéhna réngsé saur.

“Ka mana…?” Indungna si Acim héraneun.

“Apanan ka masigit, Ma.” Témbalna si Acim.

“Naha…, mani saget kitu.”

“Pan nyampeur heula si Omon atuh Ma.”

“Nya ari kitu mah. Tapi apanan acan mandi lain?” Indungna si Omon nyelok.

“Wios lah teu ibak heula ogé. Engké waé siang ibakna.” Ceuk si Acim siga anu kaéraan.

“Éy….” Adina si Acim nyindiran.

Si Acim molotot ka adina. Anu dipolototan kalahkan nyengir. Tapi teu kalalanjonan. Manéhna terus indit bari nyoréndang sarung dina taktakna. Kopéyah hideungna dicongclokeun dina sirahna. Ari leungeun kéncana mamawa Buku Amal. Manéhna muru ka imahna si Omon pikeun nyampeur batur dalitna ka masigit.

Wilujeng Ngalaksanakeun Ibadah Shaum

Indit ka masigit pangheulana téh lain tanpa maksud. Da peuting ogé geus diwawadian ku si Omon lamun hayang ngeunah waktu ngadéngékeun ceramah Subuh, datang ka masigitna kudu pangheulana. Lamun datang ka masigit pangheulana mah dina solatna bisa milih shof atawa jajaran kahiji jeung belah katuhu. Lamun meunang jajaran kahiji mah, dina ngadéngékeun ceramah subuhna bakal bisa milih tempat di hareup da tacan aya anu nempatan. Jajaran kahiji mah dina sasalamanana sanggeus solat téh osok pangheulana. Jadi bisa néangan tempat anu ngeunah. Bisa milih tempat di juru. Lamun tunduh téh bisa sakalian ngagojod tibra, sanajan eukeur ceramah ogé da moal pati katempoeun kunu ceramahna. Salian ti éta, lamun pangheulana mah bakal meunang tempat anu maké amparan, henteu langsung kana téhel.

Kabeneran maranéhna duaan, sanggeus datang ka masigit téh masih kénéh kosong. Di masigit téh kakara aya lima urang, kaasup Mang Ahmad jeung Bah Minta. Nya duanana sabataé néangan tempat anu alus: di jajaran hareup belah katuhu. Da lebah dinya mah anu bakal pangheulana sasalaman jeung imam.