Kumaha Lamun Diudag Maung?


Saha anu apal lamun hiji waktu ulin ka leuweung atawa leuleuweungan reujeung babaturan. Naha ngan sakadar ulin wungkul atawa kusabab aya perlu, atawa bisa ogé ka leuweung téh kusabab geus jadi pangaresep. Dina waktuna ka leuweung, tacan tangtu bisa diréka-réka bakal manggihan atawa pasarandog jeung nanaon. Saleuheung lamun leuweungna téh ngan ukur leuweung biasa kawas leuweung mahoni atawa leuweung jati, lain leuweung gerot atawa geledegan. Lamun dina prak-prakanana téh leuweung anu disorangna leuweung geledegan atawa leuweung anu henteu dipikawanoh, apanan teu apal naon waé pangeusi éta leuweung. Bisa waé apanan leuweung anu dijugjug téh loba pisan pangeusina, ti mimiti sasatona nepikeun ka tutuwuhan, boh anu leutik atawa anu galedé jeung jarangkung. Lamun sasatoan, meureunan ti mimiti sato lindeuk kayaning bangkong nepi ka sato ganggas kayaning maung atawa oray anu peurahan.

Tah dina lebah dieu, saacanna ulin atawa ngajajah leuweung, aya alusna lamun miboga bekel. Bekel anu dibawa pikeun nyinghareupan kajadian anu panggoréngna atawa kajadian anu teu dipiharep. Kajadian anu panggoréngna dina ieu perkara mah nyaéta papanggih jeung sato ganggas atawa galak kayaning maung jeung singa.

Kumaha atuh carana lamun papanggih jeung maung atawa singa…?

Maung jeung oray

Cenah ceuk béja, anu ngaranna maung mah osok ngadaharan daging kaasup daging jelema. Atuh lamun kitu mah dina papanggih reujeung maung téh meureunan bakal dihakan ku maung téa. Saha atuh jalmana anu daék dihakan ku maung. Tangtuna ogé euweuh anu daékeun.

Dina papanggihna reujeung maung, tangtuna ogé kudu lumpat ngajauhan éta maung. Ngan kumaha lamun diudag ku maun téa…? Dina lebah dieu kudu miboga cara anu alus pikeung ngingkahanana. Kumaha carana lamun diudag maung supaya bisa salamet?

Cara anu sabenerna mah gampang, teu susah-susah teuing.

Lamun diudag maung, nya udag waé maung anu ngudag téa. Tangtuna bakal salamet moal diudag ku maung.

(Gambar meunang nginjeum ti http://1.bp.blogspot.com/_Cle4rzBmeaY/TRQRTPcRqvI/AAAAAAAAADc/g8Qhyi8-O4c/s1600/Tiger-%2526-Snake-web.jpg)