Dahareun (Deungeun Sangu) Anu Lalada


Salian ti hawa anu panas, aya deui hiji hal anu kudu bisa diungkulan ku diri supaya bisa betah cicing di Pekanbaru. Nya sahanteuna saeutik-eutikeun bisa ‘adaptasi’ kana kaayaan anu béda reujeung kaayaan di lembur. Hal anu kudu diungkulan téh nyaéta ngeunaan dahareun. Dahareun anu aya di Pekanbaru mah béda reujeung kabiasaan di lembur. Dahareun téh pasti waé aya sambelan. Teu di naon teu di naon, arék naon waé jinis dahareunana (deungeun sangu), angger aya cabéan anu lada. Komo dina poéan mimiti mah, sababaraha poé dahar téh meuli ti katering, anu jinis dahareunana geus disadiakeun ku anu nyieunna. Deungeun sangu téh teu isuk, teu beurang dicampuran cabé. Ti mimiti angeun, goréng lauk, goréng hayam, dicampuran ku cabé. Atuh pikeun sababaraha poé mah beuteung téh lumayan panas. Ahirna mah kudu bisa milih-milih deungeun sangu, naja euweuh piliheun.

Deungeun sangu di Pekanbaru

Ngadon meuli ka warung anu jualan sangu, sarua waé. Kalolobaanana mah deungeunna maraké cabé. Malahan, deungeun sangu téh disebutna SAMBEL. Pantesan waé kalolobanana lada jeung dicampuran cabé, da ngaranna ogé sambel lain deungeun sangu.

Néangan warung sangu anu ti Jawa? Susah ogé anu deukeut-deukeut mah. Teuing anu jauh mah, teu apal perenahna jeung tempatna. Kapaksa waé kudu ‘adaptasi’ heula reujeung kaayaan di tempat anu anyar. Susuganana waé atuh ka hareupna mah jadi biasa.

(Gambar meunang nginjeum ti http://blog.travelpod.com/)

Tongtolang Nangka Pikeun Deungeun Sangu


Tongtolang nangka téh bisa dijadikeun deungeun sangu. Komo deui lamun tongtolangna anu keur meujeuhna rangu mah, anu gedéna kira-kira sapigeulang leungeun. Di lembur mah aya anu ngaranna gori, nyaéta ngaran lain tina tongtolang. Ngan gori mah biasana pikeun ngaran tongtolang anu keur meujeuhna bisa dipaké coél sambel. Tongtolang anu gedéna sapigeulang leungeun téh jerona tacan aya eusian, kakara barisan laleutik picalonnangkaeun.

Tongtolang nangka

Luarna anu carucukan laleutik téh bisa dipiceun atawa diantepkeun. Éta tongtolang atawa gori téh dipotong maké péso atawa bedog. Terus diciwitan saeutik-saeutik, kumaha hayangna, dicoélkeun kana sambel goang. Nikmat kacida. Rasa anu kesed, ditambah rada lada sambel, matak pédo bin odép. Lamun tara ngadahar sambel, bisa ogé dicoélkeun kana uyah supaya ngurangan rada kesedna. Lamun hayang langsung ngadahar gorina jadi deungeun sangu, bari teu disamaraan nanaon, ogé bisa.

Ngan ati-ati téh lamun kakara ngala tina tangkalna, lamun palebah dina neukteukna, osok aya getahan kénéh. Jadi kudu diberesihan heula getahna. Da lamun keuna kana leungeun mah lumayan cepel éta getah nangka téh. Tapi lamun geus leuwih ti sapoé mah biasana geus orot getahna.

Lalab Rumbah


Naon atuh anu dipimaksud ku ngaran lalab téh?

Lamun nempoan jinis-jinis anu kaasup kana lalab, anu disebut lalab téh nyaéta sabangsaning dangdaunan atawa pupucukan (daun anu ngora kénéh) anu biasa didahar. Didaharna bisa dipaké deungeun sangu atawa lain. Ngan umumna anu ngaranna lalab mah anu dipaké deungeun sangu, kadang remen dipaké pikeun coél sambel.

Daun sintrong

Lalab biasana osok jaradi di kebon, di tegalan atawa sisi leuweung. Naha kusabab ngahaja dipelak atawa henteu (dina harti jadi sorangan). Ngan lolobana mah jadi sorangan, kajaba lamun éta tangkal lalab téh ngabogaan mangpaat séjénna contona bisa dimangpaatkeun bagéan tangkal anu séjénna, naha bisa tangkalna atawa buah/beutina. Lamun ngan ukur diarah daunna mah (jadi lalab), arang langka anu ngahaja melak. Contona waé tangkal sintrong, antanan, jeung anu séjénna. Ari anu ngahaja osok dipelak mah contona waé daun katuk (kusabab ngabogaan mangpaat séjénna, nyaéta bisa dijadikeun obat), tangkal jambu médé (kusabab bisa dimangpaatkeun buahna), tangkal gedang (kusabab bisa diarah buahna), jeung anu séjénna.

(Asal poto: http://www.datasunda.org/pl/images/s_nature_nature_alam/s_vegetable_legume_sayur/sintrong-tropical_burnweed-crassocephalum_crepidioides-01.jpg)