Anu Leungit Ingetan Jeung Néangan Élmu


Teu sakabéhna jalma anu hirup bisa sadar kana dirina jeung kaayaanana. Aya sababaraha urang jalma anu kadang teu sadar kana kaayaan dirina. Teu sadar téh bisa disebut oge teu eling kana dirina atawa leungit ingetanana. Anu biasana mah inget kana diri jeung kaayaan dirina, kusabab aya hal anu ngaganggu kana éling jeung ingetanana, éta jalma jadi teu sadar kana ingetanana. Kaayaan teu sadar ieu bisa disebut ogé gélo.

Pikeun barudak mah, aya kalana sarieuneun ku jalma anu leungit ingetanana téh. Komo deui lamun dangdanan jalmana lumayan pikasieuneun. Kumis baplang, janggotna paranjang jeung bajuna sararuék, matak pikagimireun anu manggihanana. Komo pikeun budak awéwé mah matak birat lalumpatan.

Jalma anu kaganggu ingetanana

Teu kabéh jalma anu kaganggu ingetanana pikasieuneun. Aya ogé jalma anu matak pikaseurieun. Jalma anu kaganggu ingetanana anu ieu mah osok dihareureuyan ku barudak téh. Komo ku budak lalaki mah. Najan apal yén éta jalma téh kangaggu ingetanana, osok pada ngaheureuyan (pada nanya bari heureuy). Untung waé tumibana ka barudak anu resep heureuy, tacan apal kana bebeneran jeung apal di temah wadi. Coba waé lamun anu anu migawéna (ngaheureuyanana) téh jalma anu geus kolot. Katempo pisan sigana mah saruana téh.

Lamun manggihan jalma anu kaganggu ingetanana, biasana mah anu mimiti jadi pananya (gunemcatur) téh kunaon éta jalma bet kaganggu ingetanana. Nya jawaban anu remen kapanggih mah cenah kusabab éta jalma téh teu kataékan ngala élmuna. Élmu anu keur diala atawa diudagna henteu nepikeun ka kacagking. Élmu naon atuh? Umumna mah élmu ngeunaan kanuragan atawa élmu kabatinan. Cenah éta gé….

(Gambar meunang nginjeum ti http://4.bp.blogspot.com/_7VoKPsVndP4/TRNBOi5aDXI/AAAAAAAAA3E/KTxdOFaDZB4/s1600/4.Orang+gila.jpg)

Jalan Anu Panjang


Lamun émut kanu ngantos
Iraha dipasihan wartos
Patepang upami cios
Supaya henteu digentos

Dugi ka iraha anjeun sabar
Ngantosan anu tatahar
Bari anjeun henteu sadar
Perhatosan anu dipalar

Pikiran asa ngapung
Ka luhur na méga mendung
Hayang pisan patepung
Leungitkeun gandrung liwung

Kadang haté ngolémbar
Asup ka alam samar
Néangan kadua kembar
Sugan bisa leuwih jembar

Lamun haté ngacacang
Indit ka tempat nu anggang
Sugan aya anu kapentang
Kitu ogé lamun kongang

Inget ka jaman baheula
Waktu urang keur rumaja
Waktu patepang di sakola
Ngedalkeun rasa cinta

Naratas jalan nu panjang
Anu tacan kasawang
Kumaha bakal kasorang
Teu bisa ukur dilanglang

Jangji pasini geusan ngajadi
Sugan bisa laki rabi
Dua pikir ngahiji
Dua rarasaan dipatri

Cikago, Méi 2002
Pangropéa: A.M.I.D