Sapu Nyéré Pegat Simpay


Ngumpul ngariung di lante 6 Munara Lancang Kuning

Ririungan urang karumpul
Meumpeung deukeut hayu urang sosonoan
Macangkrama urang ngawadul
Urang silih témpas silih élédan
Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu geus ditangtukeun

Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun katineung urang
Sapu nyéré pegat simpai bakal kasorang
Takdir ti Gusti Hyang Widi pasti kalakon
Urang rék papisah urang rék pajauh
Meumpeung deukeut hayu urang sosonoan

(Rumpaka lagu Sapu Nyere Pegat Simpay)

Reumis Beureum dina Eurih


Ngeunaan reumis, jadi inget kana kawih Reumis Beureum dina Eurih anu dikawihkeun ku Maé Nurhayati. Kabeneran manggihan ieu kawih dina komputer. Sakalian waé nyutat rumpakana. Ieu lagu téh meunang ngarumpakan Mang Koko Koswara. Ari wanda ieu lagu nyaéta Kawih Degung.

Reumis beureum dina eurih

Bray balébat pangharepan
Hayam raong patémbalan
Ngadigdig nyungsi laratan
Néangan sugan jeung sugan
Kamana atuh panutan
Basa lembur kahuruan
Duh kahuruan

Jol ka lamping suku gunung
Ditempo sugan di kedung
Didongdon sugan ka lisung
Ka sawah sugan ka saung
Panutan gening bet suwung
Piraku rék niat pundung
Rék niat pundung

Harita téh geus bray-brayan
Basa datang ka sampalan ieuh
Kembang eurih pareng nebak
Barodas baseuh cimata

Harita téh geus nyay-nyayan
Aya wirasat nu datang ieuh
Reumis beureum dina eurih
Bareureum baseuh ku getih

Gok amprok reujeung manéhna
Keur saré bangun nu tibra
Imut mapag langit jingga
Kembang eurih sasarapna
Aduh geuning beureum rupana
Aduh nu saré dewang dadana

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.youtube.com/)

Implengan Haté


Ieu mah rumpaka lagu Implengan Hate anu dihaleuangkeun ku Aah Suryani. Ari anu ngarumpakana Mang Raida.

Sir naksir teu sangka salira naksir
Sir naksir teu sangka bet aya pikir
Leuh euleuh tepang gé nembé ayeuna
Duh aduh teu sangka gening teu sangka
Sir naksir salira gampang kagoda
Sir naksir sok tara diéMut heula
Duh aduh abong aya paribasa
Duh aduh lalaki jaman ayeuna

Abdi tacan sayagi tacan niat rarabi
Margi tacan kaharti anjeun naksir ka abdi
Mugi sing sabar heula
Badé ngémutan heula
Moal gampang narima
Abdi inggis salira ukur gogoda
Sir naksir teu sangka salira naksir
Sir naksir teu sangka bet aya pikir
Leuh euleuh tepang gé nembé ayeuna
Leu euleuh teu sangka salira naksir

Degung

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.datasunda.org/)

Mobil Butut


Inget mangsa keur nyaba anu jauh ti lembur singkur banjar karang pamidangan. Kabiasaan tara jauh ti lembur, ari pék kudu jauh. Karasa ngarumasna. Hayang balik waé lamun kongang mah. Sono ka lembur sorangan. Ngan kasono ka lembur téh rada kaubaran. Kabeneran anu sarua keur gawé téh kalolobaanana mah urang Sunda. Ditambah deui resep nyetél lagu Sunda samodél Mobil Butut. Jadi resep ogé kana lagu Mobil Butut. Nya tibatan euweuh bahan pikeun pangbeberah manah….

Pidio Lagu Mobil Butut

Mobil butut kaluaran baheula
Sajaman jeung bedil sundut harita
Ayeuna mah mobil butut geus jarang
Nambangan gé di kota gé geus dilarang
Dot do do lit brét
Klaksonna na tarompét
Karetna dipencét
Dot do lit dot do lit brét
Mobil butut majuna rarandegan
Knalpotna ngebul moékan jalan

Dut durut dut dut
Mobil maju na ngidul
mogok di jalan radiatorna ngebul
Kendékna turun nyiuk cai di solokan
Mobilna nginum jiga kebo dipandian
Mobil butut rék majuna didorong
Panumpangna turun titah milu ngadorong
Kendékna kuru persis jiga rorongkong
Mobil ngarongrong setoran gé loba kosong

(Gambar meunang nangkep ti youtube.com)

Lagu Néng Yéni


Lagu Néng Yéni mangsa harita remen ngadéngékeunana, boh tina radio boh tina kasét. Ngan ayeuna mah jarang (lamun embung disebut tara ngadéngékeun deui), da teuing ka mana lagu éta téh. Peujeuh mah teu boga kasétna jeung rékamanana, dina siaran radio ogé jarang sigana mah disetélna.

Ngan dina jaman internét mah geningan, lagu Néng Yéni téh kapanggih deui. Anu mikabutuh lagu ieu, bisa ngundeur ti situs 4share. Sedengkeun rumpaka laguna mah saperti di handap ieu.

Néng Yéni duh Néng Yéni
Di mana anjeun ayeuna
Ieu kuring ditinggalkeun
Teuaya batur nyarita

Néng Yéni duh Néng Yéni
Di mana anjeun ayeuna
Ieu kuring ditinggalkeun
Teuaya batur nyarita

Dina waktu hiji peuting
Kuring sok ngumbar lamunan
Di mana atuh di mana
Néng Yéni anjeun ayeuna

Néng Yéni duh Néng Yéni
Tong téga
Anjeun tong lali
Tetep cinta ka anjeunna

Bulan surem siga anjeun nu keur alum
Langit agkeub siga anjeun nu keur baeud
Sakapeung mah sok ngumbar dina lamunan
Hayang tepung atuh anjeun téh di mana

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.datasunda.org/pl/images/audio_tapes/jaipongan/kjp126_jaipongan-090.jpg)