Nepikeun ka Pakétrok Iteuk


Lamun kaparengan papada sarua dipanjangkeun umurna, taya deui anu dipiharep, kajaba bisa babarengan salilana atawa salila dibéré waktu ngajalankeun kahirupan. Ti mimiti babarengan ti keur ngora kénéh, nepikeun ka aki-aki nini-nini, bisa babarengan sabobot sapihanéan runtut raut sauyunan. Henteu nepikeun pegat di tengah jalan. Ngan ukur umur anu bisa megatkeunana. Kitu kalolobaan anu dipiharep ku unggal jalma dina ngalakonan atawa nyorang kahirupan rumah tanggana.

Mangtaun-taun ngalakonan kahirupan rumah tangga henteu nyababkeun nguranganana kanyaah. Kanyaah angger aya, henteu luntur kaibunan henteu laas kahujanan. Najan nepikeun ka leumpang diseundak maké tongkat atawa iteuk, angger tetep renggenek dina kahirupanana, henteu nepikeun ka leungit.

Nini jeung aki

Kanyaah reujeung tali kakait pikeun hirup babarengan aya salawasna nepikeun ka tongkat atawa iteuk anu dipaké pikeun mantuan nangtung reujeung leumpang téh diadu atawa pakétrok. Iteuk ngajadi saksi dina raketna tali laki rabi dua jalma. Kusabab kitu, laki rabina téh disebutna nepikeun ka pakétrok iteuk.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Nanyaan


Nanyaan diteruskeun kana ngalamar bisa jadi pantona pikeun neruskeun léngkah kana léngkah saterusna dina jujutan panganténan jeung rumah tangga. Lamun hiji jajaka jeung hiji mojang geus deukeut layeut anu teu katalian ku duduluran anu deukeut, biasana mah osok aya maksud. Deukeut layeutna téh lain ngan ukur babaturan wungkul, tapi aya maksud anu tangtu. Ku ayana maksud anu husus jeung tangtu ieu, éta layeut deukeutna téh disebut ku ngaran bobogohan. Lamun ieu kaayaan katohiyan ku kolotna mojang, tangtuna jadi hiji hal anu matak bungah pikeun kolotna éta mojang. Ngan salian ti bungah ogé aya anu matak salempangna. Bungah kusabab budakna geus aya anu nagdeukeutan, atuh salempangna bisi kumaonam.

Jajaka jeung mojang keur paduduaan

Kusabab kitu, kolot anu mikanyaah ka anakna (ka si mojang), tangtuna bakal buru-buru nalék ka éta jajaka anu ngadeukeutan budakna. Naha arék bener-bener atawa ngan ukur heureuy sahariateun wungkul. Lamun bener-bener miboga maksud anu jelas, nya gera datangan atuh imah kolotna éta mojang. Ulah dilila-lila deui bisi kaburu ku batur mantén. Sedengkeun lamun euweuh pamaksudan anu bener-bener, leuwih hadé tong diteruskeun. Komo lamun ngan ukur heureuy wungkul mah.

Dina nepungan atawa ngadatangan kolotna si mojang, aya alusna dibarengan ku kolotna pikeun mastikeun bener-benerna kahayang jajaka téa ka si mojang. Pamaksudan si jajaka ditembrakeun di hareupeun kolotna si mojang, naha arék diwakilan ku kolotna di jajaka atawa anu dipikolotna atawa ku manéhna langsung (si jajaka). Ku jalan ditembrakeunana pamaksudan si jajaka ka si mojang di hareupeun kolotna si mojang, bakal jelas atra kumaha pakaitna antara si jajaka reujeung si mojang. Hubungan anu jelas lain ngan ukur bobogohan wungkul. Da bobogohan mah sakumaha ngaranna, teu miboga harti anu bener atawa nyaan. Bobogohan mah hartina bogoh bobohongan. Jadi bobogohan mah bogohna téh henteu nyaan.

Dina nepungan kolot si mojang, aya basa nanya ti pihak si jajaka, naha si mojang téh saacanna pernah katalian ku jajaka séjén atawa acan. Lamun acan, kakara nembrakeun pamaksudan nepungan kolot si mojang. Pamaksudan pikeun nembrakeun kahayang pikeun nalian si mojang pikeun jadi calon istri si jajaka. Tangtuna di dieu bakal aya dua kaayaan, naha ditarima atawa ditolak. Lamun ditarima (ditarima ku kolotna si mojang atawa ku si mojangna sorangan) ieu pamaksudan, bakal jadi hiji patali jangji pasini yén si mojang moal narima pamaksudan anu sarupa ti jajaka séjén. Duanana katalian ku tali papacangan.

Sanggeus jelas ieu hubungan, tinggal nungguan prungna walimahan panganténan.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)