Sababaraha Mangpaat Ruting (Rooting) Hénpon Android


Sababaraha mangpaat tina ruting hénpon Android anu kapanggih di mandala maya, diantarana waé:

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)
  1. Naékeun kamampuhan gawé. Lamun hayang miboga prosésor hénpon Android anu leuwih gancang, aya sababaraha aplikasi anu dipaké pikeun naékeun galura gawé (prékuénsi) prosésor hénponna. Aplikasi pikeun naékeun ieu bisa dijalankeun sanggeus hénpon Androidna diruting. Aplikasi anu bisa dipaké diantarana waé SetCPU for Root Users jeung Trickster MOD Kernel Settings.
  2. Ngajaga hénpon utamana tina kapalingan data ku pihak séjén. Data atawa inpo anu sipatna pribadi anu diteundeun dina hénpon Android bisa diteundeun kalawan aman. Henteu gampang kanyahoan atawa dipikanyaho ku pihak séjén. Ku jalan masang aplikasi saperti avast! Mobile Security atawa Cerberus Anti Theft data pribadi bisa diteundeun dina hénpon kalawan aman. Dua aplikasi ieu bisa dipasang dina hénpon anu diruting.
  3. Miceun aplikasi bawaan hénpon. Hénpon anu dijual di pasar téh biasana mah geus diterapan sababaraha aplikasi bawaanana. Naha diterapkeun ku pausahaan anu nyieun hénponna atawa ku operator anu ngajualna. Anu miboga hénpon kadang henteu merlukeun aplikasi anu geus nyampak dina éta hénpon. Aplikasi bawaan anu henteu diperlukeun téh henteu bisa dipiceun kajaba hénponna diruting. Jadi ku jalan diruting, aplikasi bawaanana bisa dipiceun sakumaha kahayang anu bogana. Aplikasi anu bisa dipaké pikeun miceunan aplikasi anu diterapkeun dina hénpon Android nyaéta Titanium Backup.
  4. Nyieun tutungkusan (backup) anu leuwih hadé. Kalawan ngagunakeun Titanium Backup, sagala rupa aplikasi anu dipasang dina hénpon katut panataanana bisa dijieun tutungkusan pikeun guareun nalika kaayaan werit (darurat) kusabab hénpon kudu dibalikeun deui kana kaayaan mimitina (dirését). Pikeun nyieun tutungkusan aplikasi anu dipasang dina hénpon butuh aksés root.
  5. Nyieun panataan anu leuwih jero. Panataan hénpon anu leuwih jero mibutuh aksés root. Diantarana waé lamun hayang miboga hénpon anu dina ngeusian deui batréna leuwih gancang (fast charge) ngaliwatan kabel USB, bisa dilakukeun ngaliwatan root. Atawa hayang nyaho kana eusi hénpon saperti payil anu kaasup sistemna Android, kudu maké user root.

Ruting (Rooting) Android?


Sistem operasi Android anu diterapkeun dina hénpon pinter (smartphone) mangrupakeun turunan tina sistem operasi komputer Linux. Dina sistem operasi Linux aya istilah root, nyaéta salasahiji golongan anu maké komputer. Lamun hiji jalma anu maké komputer Linux téh kaasup golongan root, éta jalma mibogaan hak atawa pangabisa anu kacida lobana pikeun ngokolakeun komputer katut sistem operasi Linux-na. Kaasup pikeun ngokolakeun aplikasi anu diterapkeun dina komputer, nyieun user (anu make komputer) anyar, jeung sajabana. Lamun dina sistem operasi Windows mah nelahna téh Administrator.

Istilah root dina Linux ieu, nurun kana sistem operasi Android dina hénpon pinter. Dina Android aya istilah ruting (rooting). Istilah ruting nojo kana pagawéan kumaha supaya anu boga hénpon Android téh bisa ngokolakeun katut ngaksés sagala rupa anu aya dina hénponna kalawan henteu diwawatesanan. Sagala rupa kamonésan anu dipiboga ku hénpon Android bisa dikokolakeun ku anu boga hénponna, bari taya anu ngahalangan. Jadi ruting téh salasahiji cara supaya hénpon Android bisa dipaké ku user root lamun dina komputer Linux.

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)

Hénpon anu dijual di pasar, dikonci ku pausahaan anu nyieunna supaya miboga pasipatan standar. Anu maké ngan ukur bisa ngokolakeun hénpon katut sistem Androidna salaku user biasa. Henteu miboga hak salaku user root. Hal ieu téh supaya hénpon henteu bisa dirobah-robah pasipatanana katut kamampuhanana. Anu maké ngan ukur bisa nambahan aplikasi biasa anu henteu merlukeun hak akses root, ngarobah pidangan standar jeung pangabisa standar séjénna. User ieu henteu bisa henteu bisa ngarobah-robah kamampuhan hénpon saperti ngarobah gancangna galura gawé prosesor.

Kusabab hak anu boga hénponna diwatesanan, sawaréh jalma néangan cara supaya bisa mibanda hak pikeun ngokolakeun hénpon salaku user root. Anu bisa ngarobah-robah pasipatan hénpon anu dipibandana. Maké cara anu husus, hénpon anu dipibanda téh bisa diaksés kalawan ngagunakeun user root. Cara ieu nelahna ruting (rooting). Hénpon anu diruting bisa dirobah-robah pasipatanana, kaasup ngarobah sistem operasi Androidna. Malahan mah prosésorna ogé bisa ditaékeun prekuensina (galura gawéna), atawa diturunkeun. Jadi lamun hénpon Android geus diruting, hénpon Android téh arék dikukumaha ogé bisa waé bari taya anu ngahalangan.

Ngan hiji hal anu disinghareupan, ruting ieu baris ngabolaykeun garansi hénpon anu ditanggung ku pausahaan anu ngaluarkeunana. Ruting mah henteu diidinan ku pausahaan anu nyieun hénponna. Atuh, saméméh hénpon Android diruting, kudu dipikir heula.