Siraru Haliber Tanda Usum Ngaseuk


Geus baku lamun ngimimitan ngecrek hujan téh, di buruan ujug-ujug loba anu haliber néangan cahya anu caang. Padahal pabeubeurang mah teu katempo hiji-hiji acan. Mangsa nincak wanci magrib, kakara daratang teuing datangna ti mana. Datang haliber muru cahya cempor atawa lampu ngadon ngagimbung nguririlingan lampu/cempor. Teu lila maruragan ka handap bari jangjangna ngayang di handap. Anu tadina hiber téh jadi patingkarayap di handap, ka mana-meni. Matak paur kumaha lamun katincak atawa katindihan.

Siraru keur ngagimbung dina tehel
Siraru keur ngagimbung dina tehel

Kitu geningan Siraru mah. Marucunghul nalika mimiti usum hujan, anu jadi tanda ngamimitianana ngaseuk paré huma. Siraru, sato anu sarimbagan reujeung rinyuh (cenah mah sarua kénéh reujeung rinyuh), ngadon haliber ninggalkeun liangna dina taneuh. Haliberna nalika wanci manjig sareupna, wanci poé ngamimitan poék. Eta Siraru hiber néangan cahya kayaning lampu atawa damar/cempor. Cenah ceuk béja anu kapaluruh, éta Siraru haliber téh néangan pasanganana pikeun nyieun rundayan anyar anu bakal neruskeun kahirupanana. Sanggeus panggih reujeung pasanganana mah cenah, bakal néangan tempat anu alus pikeun neruskeun kahirupanana, pikeun nyieun karajaan masing-masing Siraru.

Pikeun anu ngalaman mah biasana rumasa kaganggu ogé ku ayana éta Siraru téh. Henteu kaganggu kumaha, di imah biasana mah osok jadi barala ku jangjang éta Siraru. Tacan deui ku lobana Siraru anu ngarayap minuhan palupuh atawa papan, matak paur katincak. Ngan teu salawasna Siraru téh ngeselkeun (matak kesel). Pikeun jalma anu resep nguseup mah, éta Siraru téh osok dijieun eupan nguseup lauk. Leuwih jauhna deui, aya ogé anu ngadon ngasakan éta Siraru jadi kadaharan kayaning wajit. Jadi, aya Siraru anu ngadon dijieun wajit.

Pikeun anu hayang ngala Siraru mah kacida gampangna. Tinggal nyadiakeun baskom atawa émbér anu dieusian ku cai terus di tengah-tengahna diteundenan lampu atawa cempor/lilin. Diantepkeun ogé, lila-lila mah éta Siraru bakal minuhan baskom/émbér.