Bandung CreACTive: Road To Kampung Kreatif 2012, Acara anu Mintonkeun Kaulinan Barudak


Bandung CreACTive: Road To Kampung Kreatif 2012 mangrupakeun hiji kagiatan anu diayakeun di Dago Pojok Bandung dina poé Saptu ping 9 Juni 2012. Ieu raraméan téh dieusi ku acara iring-iringan kaulinan barudak katut langlayangan. Ieu acara téh bisa kalaksanakeun ku alpukahna Humas A 2009 Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) gawé bareng reujeung Bandung Creative City Forum (BCCF) katut dirojong ku Pemkot Bandung, Disdik, jeung Disparbud. Ceuk katerangan ti panitiana, acara ieu diayakeun pikeun ngawanohkeun budaya titinggal karuhun anu aya pakaitna reujeung kaulinan barudak urang Jawa Barat, anu dipikaresep jeung loba mangpaatna pikeun tumuwuhna barudak. Atuh ku ayana ieu acara téh dipiharep beuki loba barudak anu mikacinta kana budayana sorangan, disagédéngeun méré wejangan jeung ngadidik barudak ngaliwatan kaulinan.

Dina ieu acara, kagiatanan dibagi dua rupa (dua tempat). Anu hiji mah tempat arulin, sedengkeun anu hiji deui mah tempat paméran (tempat mintonkeun). Aya dalapan kaulinan anu dipasanggirikeun. Diantarana waé jajangkungan, bebedilan, kélom batok, sorodot gaplok, gatrik, papanggalan, jeung rorodaan.

Pikeun dipikanyaho, cenah, wewengkon Dago Pojok téh mangrupakeun hiji wewengkon di Bandung anu miboga potensi seni anu dipiara ti baheula mula, saperti kasenian réog, jaipong, gondang, kakawihan reujeung celempungan. Salian ti éta, ditambah ogé ku ayana Curug Dago di wewengkon anu ngémplo héjo ku pasawahan reujeung kaliwatan ku walungan Cikapundung.

Wewengkon Dago Pojok kaasup wewengkon anu digarap Bandung Creative City Forum (BCCF) pikeun dijadikeun “Akunpuntur Kota” anu miboga tujuan pikeun ngokolakeun kamotekaran warga Dago Pojok dumasar kana budayana supaya bisa dijadikeun néangan pangupa jiwa (pikeun usaha widang ékonomi).

Warta meunang nyutat kalawan diropea ti:

Kariaan Pikeun Budak anu Arék Dikeureut


Dina mangsana budak kudu dikeureut (disepitan atawa disunat), osok dibarengan ku hajat. Hajatna biasana mah osok nanggap sisingaan atawa kuda rénggong. Hajat ieu biasa disebut kariaan. Minangkana mah jadi pangreuah-reuah jeung pangbubungah pikeun budak anu disunatan. Saméméhna budak disunatan téh apanan dibébénjokeun heula ku jalan naék kuda rénggong atawa sisingaan.

Kuda renggong

Pikeun budak mah apanan disunatan kacida dipikasieunna. Komo lamun meunang béja ti budak anu geus ngarasa disunatan mah. Cenah, nyeri disunatan téh. Kusabab kitu, lamun sakalian kariaan mah apana sahanteuna bisa kabébénjokeun. Bisa mopohokeun kasieun arék dikeureut (disunat) kusabab aya raraméan nanggap sisingaan atawa kuda renggong. Sanggeus sapoé jeput raraméan tumpak sisingaan atawa tumpak kuda renggong, atuh dina peutingna kakara budak téh dikeureut.

Salian ti pikeun ngabébénjokeun budak anu arék dikeureut, bisa waé hajat kariaan téh jadi tanda sukur ka Anu Maha Agung geus dipaparin budak anu geus manjing pikeun disunatan. Da disunat téh apanan geus jadi kawajiban pikeun umat Islam mah. Supaya bisa gampang dina beberesih jeung matak nyéhatkeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://alampriangan.files.wordpress.com/2011/10/kuda-renggong.jpg)