Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1438 H di Kabupaten Sumedang


Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1438 H di Kabupaten Sumedang

Marhaban Ya Ramadhan 1438 H


Marhaban Ya Ramadhan 1438 H

Wilujeng Ngalaksanakeun Ibadah Shaum 1437 H


Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Ramadhan 1437 H
Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Ramadhan 1437 H

Wilujeng Boboran Shiam


Wilujeng Boboran Shiam 1 Syawwal 1431 H

Sabulan campleng urang manteng,
Anu gawe atawa ngadon ngedeng,
Ngambah sagara lain na impleng,
Dibarung ku rasa keyeng,

Jog anjog ka pajaratan,
Seja mungkas bakal lekasan,
Ninggalkeun sagara pangbuian,
Ngambah hirup nu anyaran,

Tungtung nu ditunggu-tunggu,
Ayeuna geus henteu di ditu,
Isukan mangsa nu tangtu,
Bakal manggih poe anu kembu,

Teuteup bareubeu bungah sedih,
Ngahiji na dada ngalindih,
Sakeudeung deui bakal patebih,
Jeung lalakon beberesih,

Rasa bungah sugan jadi tanda,
Lubarna sagala dosa,
Pungkasna beresih tanpa ceda,
Mapag poe kalawan sampurna,

Ngan hiji nu dianti-anti,
Rasa sedih lain sajadi-jadi,
Susuganan ngajadi ciri,
Taun hareup panggih deui,

Ceramah Subuh Poé Kaopat: Ganjaran Pikeun Jalma Anu Puasa


Singsaha jalma anu ngalaksanakeun puasa dina bulan Romadon anu didadasarnan ku iman jeung miharep Rido Allah, mangka éta jalma bakal dihampura sagala dosana anu geus kaliwat.

Éta téh mangrupakeun salasahiji hadis ti Nabi Muhammad anu ngajelaskeun ngeunaan kamulyaan puasa dina bulan Romadon. Nurutkeun éta hadis, jalma anu ngalaksanakeun puasa dina bulan Romadon téh bakal meunang panghampura tina sagala dosana anu geus kaliwat. Ngan saratna, éta jalma dina ngalaksanakeun puasana téh kudu didadasaranan ku dua hal, nyaéta karana iman jeung miharep rido Allah wungkul. Jadi dina ngalaksanakeun puasa dina bulan Romadon ieu téh, kudu lantaran bogana iman kalawan miharep rido Allah. Lamun dina ngalaksanakeun puasana téh kusabab ngabogaan dua hal éta, jalma anu ngalaksakeunana bakal meunang panghampura tina sagala dosa anu geus kaliwat. Nya ahirna, kaluar tina bulan Romadon téh, dina poéan ‘Idul Fitri, jalma anu ngalaksanakeun puasa téh lir ibarat orok anu kakara gubrag ka dunya, teu ngabogaan dosa saeutik-eutik acan.

Buku Amal Ramadhon

“Cim, manéh mah ringkesanana teh siga anu pabaliut kieu ningan?” Ceuk si Omon anu mukaan Buku Amal si Acim.

“Naon?” Si Acim nyampeurkeun.

“Ieu Buku Amal manéh.” Si Omon nempokeun Buku Amal si Acim anu keur diilikan ku manéhna.

“His, éta nanaonan.” Si Acim gancang ngarebut Buku Amal manéhna. “Ulah ditempoan atuh. Pamali!”

“Naha bet pamali sagala…?” Si Omon nyengir.

“Pokona mah pamali waé.” Témbal si Acim bari neundeun Buku Amal manéhna kana jero kantong manéhna.

Ceramah Subuh Poé Kadua: Puasa anu Gagal


“Édas ayeuna mah manéh henteu nginjeum Buku Amal kuring?” Ceuk si Omon héraneun ku si Acim anu bet henteu nginjeum deui Buku Amal manéhna.

“Apanan kamari kuring geus jangji, lain. Moal nginjeum deui Buku Amal manéh.” Ceuk si Acim méré alesan.

“Heueuh nya….”

“Da ayeuna mah kuring ogé apal cara ngeusianana.” Pokna si Acim deui.

“Sukur atuh lamun kitu mah.” Ceuk si Omon bari seuri, “ayeuna mah bagéan kuring anu nginjeum atuh nya?”

“Nginjeum?” Si Acim mencrong. “Nya ulah atuh!”

“Naha bet ulah sagala?”

“Pokona mah ulah waé….” Si Acim teu méré alesan.

“Naon kitu eusi ceramah anu bieu téh?”

“Ah gampang éta mah.”

Buku Amal Ramadhon

Dina hiji hadis diterangkeun yén teu saeutik jalma anu puasa tapi ganjaranana ngan ukur lapar jeung hanaang wungkul.

Naon atuh sababna:

Sababna mah, éta jalma téh henteu ngajauhan tina perkara anu matak ngabatalkeun kana pahala puasana. Ari kana perkara anu matak ngabatalkeun puasana mah, dijauhan saperti henteu dahar jeung nginum atawa sapatemon. Tapi dina perkara anu matak ngabatalkeun kana ganjaran puasana mah, angger waé dilakonan saperti ngomongkeun batur, ngaraheutan haté batur, jeung anu séjénna.

Ceramah Subuh Poé Kadua: Tingkatan Puasa


“Mon manéh mah bisaan ngeusian ceramahna.” Ceuk si Acim muji ka si Omon.

“Bisaan kumaha?”

“Heueuh éta. Manéh mah bisaan ngaringkes eusi ceramahan.” Si Acim ngajéntrékeun, “kumaha carana?”

“Gampang atuh éta mah. Ceuk lanceuk kuring, lamun arék ngaringkes eusi ceramahan mah, pangpangna ceramahan Mang Ahmad, déngékeun waé dina tungtung ceramahna. Biasana mah Mang Ahmad téh osok nyieun kasimpulan. Jadi, ceuk lanceuk kuring mah, catet waé naon kasimpulanana.”

“Oh kitu nya. Kakara apal kuring mah.”

“Nya heueuh atuh.

“Bisa atuh…?” Si Acim melong.

“Bisa naon?” Si Omon malik mencrong.

“Éta, nginjeum Buku Amal manéh.”

“Manéh mah kabisa téh nginjeum jeung nginjeum waé.”

“Nya ieu mah anu panungungtungan lah. Isukan mah moal nginjeum.” Ceuk si Acim.

“Jangji nya…?”

“Heueuh lah.”

Hambalan

Saur Imam Al-Ghozali, jalma anu ngalaksanakeun puasa téh bisa dipisahkeun jadi tilu golongan atawa tingkatan:

  1. Shaum Umum, nyaéta puasana jalma biasa anu ngan ukur nahan lapar jeung hanaang wungkul. Pokona mah nahan tina anu ngabatalkeun puasana wungkul.
  2. Shaum Khusus, nyaéta puasana jalma anu salian ti nahan lapar jeung hanaang téh ogé nahan anggauta awakna tina ngalakukeun kagoréngan
  3. Shaum Khususil Khusus, nyaéta puasana jalma anu tadi ditambah jeung puasa haténa ogé.