Banda Tatalang Raga


Lamun kudu milih, tangtuna ogé milih raga. Tibatan banda, anu penting pikeun hirupna jalma mah nyaéta raga. Banda taya hartina lamun dibandingkeun reujeung raga. Banda bisa kénéh diitung atawa aya hargana, sedengkeun raga mah taya itung-itunganana atawa moal kaitung hargana. Kusabab kitu, banda bisa dikorbankeun pikeun nalangan raga. Da anu ngaranna banda mah bisa ditéangan deui maké raga.

Banda bisa disebut ogé harta anu bisa ditéangan nalika hirup ieu. Arék naon waé rupana atawa wujudna. Arék taneuh, imah, duit, mobil jeung anu séjénna. Ari raga nyaéta sesebutan pikeun awak atawa diri jalma. Pikeun jalma hirup, anu ngaranna harta téh kacida pentingna. Loba jalma anu bélaan indit isuk balik burit pikeun néangan anu ngaranna harta. Harta pikeun bekel ngalakonan kahirupan di dunya ieu, boh pikeun dirina atawa pikeun kulawargana. Malahan aya anu nepikeun ka toh pati jiwa raga pikeun néangan harta banda éta. Teu anéh lamun aya jalma anu kacida mupustina kana harta téh. Hartana kacida dijagana, diatur pisan makéna supaya ulah gampang béakna.

Ngan tetep waé, anu ngaranna harta mah taya hartina dibandingkeun reujeung raga atawa pangawakan. Dina waktuna diperlukeun pikeun nulungan raga, kudu bisa. Teu jadi halangan sanajan harta téh kacida dipupustina, dina palebah diperlukeun pikeun nulungan raga mah harta téh taya hartina. Harta banda anu dipikameumeutna, bisa waé dijual pikeun nulungan raga. Dina palebah raga atawa pangawak meunang rerepet atawa kaserang panyakit, anu merlukeun béaya anu gedé, apanan harta banda dijual.

Harta banda bisa dijadikeun pikeun nalangan raga atawa awak. Harta anu ditéangan ku jalan tihothat, kudu bisa dijadikeun pikeun gaganti pikeun nulungan jeung nalangan anu néanganana.

Gambaran harta banda jeung jalma

Da keur naon loba harta banda ogé, lamun awakna raripuh mah. Mending raga jagjag belejag, sanajan henteu miboga harta ogé. Harta mah bisa ditéangan maké raga anu jagjag waringkas.

(Gambar meunang nginjeum ti http://kataitukata.wordpress.com/)

Jalma Reujeung Janggélék Dirina (Bagéan Kahiji)


Bubuka

Jalma anu hirup di dunya ieu pasti ngaku dirina téh aya di dunya ieu. Hirupna téh pasti dibarengan ku ayana dirina atawa janggélék dirina. Da bener ogé anu ngaranna jalma hirup mah pasti kudu aya reujeung janggélék dirina atawa wujud dirina. Jalma anu hirup bakal katempo ragana. Jadi geus jadi hiji kapastian lamun jalma hirup bisa katempo tina raga badagna.

Ieu ibarat hirup reujeung hirupna jalma. Teu bisa dipisahkeun.

Jalma di dunya

Ngan anu kudu ditegeskeun téh, naha bener hiji jalma anu hirup teu bisa dipisahkeun reujeung janggélék dirina atawa aya dirina. Hirup jalma anu kumelendang di dunya ieu téh lain ngan ukur ngaku-ngaku hirup bari jeung henteu dibarengan ku janggélék dirina.

Anu dipimaksud ku ‘janggélék dirina’ téh nyaeta kumaha éta jalma téh ngalakonan kahirupanana téh bener-bener aya dina kahirupanana. Jalma anu hirup atawa aya di dunyana téh bener-bener aya. Lain ngan ukur ngaku-ngaku aya, anu padahal mah euweuh atawa teuaya.

Naon sababna?

Sababna mah, osok aya jalma anu ngaku aya tapi ayana éta jalma téh teu dianggap atawa dianggap euweuh. Dianggap euweuhna téh lain ku dirina, tapi ku pihak séjén, bisa ku jalma séjén atawa pihak di luar éta jalma. Jadi aya jalma anu ngaku dirina aya, tapi dianggapna euweuh. Ieu hal téh bisa waé kusabab aya hal-hal anu teu bisa dicumponan ku éta jalma dina ngalakonan kahirupanana, anu nyababkeun éta jalma téh sanajan aya ogé dianggapna euweuh.

Kumaha lamun kitu?

Ih, palias teuing!

Mudah-mudahan dijauhkeun tina kaayaan jalma anu samodél kitu.

[Nyambung]

(Gambar meunang nginjeum ti http://owall.net/image?id=6004&horder=223)

Melang Ringrang


Mun melang, melang ka saha,
Na saha anu boga ieu raga,
Balaka tong nepi ka jaga,
Nganti nepi ka iraha boa,

Mun ringrang, ringrang kunaon,
Sanajan jauh tina panon,
Teu beunang ku didongdon,
Masih beunang ku guguyon,

Salila tacan jadi layon,
Ulah sagala dihayon,
Bongkena taya nu ngawalon,
Tong balik jadi bolon,

Ukur implengan sabengbatan,
Ngolepat saringkangan,
Naha ukur ngalangkangan,
Ka mana rek makalangan,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=437362351893)