Pupuh Kinanti jeung Budak Leutik Bisa Ngapung


Pupuh kinanti bisa jadi mangrupakeun pupuh anu gampang diapalkeunana (pangapalna) jeung geus dipikawanoh ti keur sakola SD kénéh. Pupuh Kinanti reujeung Asmarandana geus diajarkeun ti SD kénéh. Jadi teu anéh lamun ti keur letik kénéh geus apal kana éta pupuh. Anu salasahijina remen diapalkeun reujeung dikawihkeun téh nyaéta Budak Leutik Bisa Ngapung katut Éling-éling Mangka Éling.

Teu anéh harita mah lamun nyaritakeun ngeunaan Pupuh Kinanti, anu kapikir téh langsung waé Budak Leutik Bisa Ngapung. Kitu deui lamun nyaritakeun pupuh Asmarandana, anu aya dina pikiran téh langsung waé Éling-éling Mangka Éling. Jadi harita mah Kinanti dina Budak Leutik Bisa Ngapung téh jadi judulna éta pupuh. Kitu deui reujeung Asmarandana dina Éling-eling Mangka Éling, jadi judulna éta pupuh.

Matak rada anéh lamun aya pupuh Kinanti tapi eusina lain Budak Leutik Bisa Ngapung atawa pupuh Asmarandana tapi rumpakana lain Éling-éling Mangka Éling.

Lalay

Rumpakan pupuh Kinanti anu masih kénéh apal mah:

Budak leutik bisa ngapung
Babakuna tengah peuting
Ngalayang kakalayangan
Neangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon baé nu kapanggih

Ari beurang ngagarantung
Dina dahan-dahan kai
Disada kokoréakan
Cing coba ku anjeun pikir
Nu kitu naon ngaranna
Pinter mun bisa kapanggih

(Gambar meunang nginjeum ti http://angeliczone.wordpress.com/)

mangjojo Diajar Pupuh


Ngalongok kana situs ieu, pidanganana mah kawilang basajan. Henteu loba teuing reumbeuyanana. Sanajan kitu, eusina ieu blog kacida reumbeuyna ku tulisan. Tulisan dina kaca kahiji dieusian ku tulisan dina wangunan pupuh. Teu aneh kituna teh, da sakumaha judulna ieu blog, mangjojo diajar pupuh, eusina ieu blog moal kaluar atawa moal leupas tina ngaranna karangan wangunan pupuh. Hal ieu oge bisa katilik tina pamaksudan anu miboga ieu blog, yen ieu situs diancokeun pikeun pangulinan sing saha nu mikaresep kana pupuh jeung sajabana.

Blog mangjojo waktu dilongok ping 11 Rayagung

Atuh pikeun anu mikaresep karangan atawa tulisan dina wangunan pupuh jeung anu sarimbagan kana eta, bisa ilubiung dina ieu blog, atawa bisa oge ku jalan ngalongok ka akun pesbukna di www.facebook.com/mangjojo.

Anu hayang ngalongok kana ieu situs, bisa ngaliwatan alamat http://mangjojo.wordpress.com/. Tulisan anu pangahirna waktu dilongok dina ping 11 Rayagung, ngeunaan Lalakon Munggah Haji (Prakna Ibadah Haji) anu nyaritakeun ngeunaan cara-cara ibadah haji dina wangunan pupuh Maskumambang, Kinanti, jeung Mijil.

Bati Nineung ti Nu Nineung


Bati Nineung ti Nu Nineung, reueus jadi urang sunda… paralun lain jang palumpatan

Kitu cenah judulna ieu blog téh.

Ngalongok blog anu ieu mah, (dilongok dina ping 27 Rayagung) rada hémeng ogé. Sababna, judul ieu blog téh teu bisa kabaca sacara langsung. Rupa aksara judul reujeung gambar tukangeun judulna miboga rupa anu sarua, nyaeta bodas. Jadi waé teu bisa kabaca sara langsung. Lamun hayang apal judul blogna téh kudu disorot heula judulna maké kursor mouse.

Ieu hal téh (judulna henteu bisa kabaca) teuing dihaja atawa gambar tukangeun judulna leungit. Da nilik kana Theme anu digunakeunana mah, gambar tukangeun judulna téh bisa dirobah-robah.

Ngeunaan ieu blog, nurutkeun kana hal ngeunaan ieu blog atawa About-na, disebutkeun cenah:

kuring urang sunda
ayeuna kapapancen tugas di nagari gunungjati
kuring urang sunda
naha aneh mun kuring resep kana budayana?

Atawa bisa ogé ditempo tina lambaran sim kuring anu eusina téh:

urang sunda, nu ngalalana di tatar sorangan, tatar sunda.
sunda cirebon-sunda bandung-sunda dimamana.

reueus kana budaya titinggal karuhun..
lain jang ageman,
lain jang pupujan,
jang diajar tina kaarifan

ukur ngamumule
nu geus kudu dimumule.

Ngeunaan eusi atawa tulisan dina ieu blog, lolobana ngeunaan budaya Sunda anu diranggeuykeun dina tilu katagori: Lagu Sunda, Pupuh reujeung Urang Sunda.

http://adhuy.wordpress.com/

Sedengkeun tulisan anyar anu aya dina ieu blog (dumasar kana penyungsi ping 27 Rayagung):

  1. judulna mah keur diajar dasar-dasar kacapi tembang 🙂
  2. Dokumentasi Kagiatan
  3. tempat diajar kacapi?
  4. ngariung yu!? urang ngobrolkeun pakarang pusaka sunda
  5. ᮊᮥᮓᮤᮠ᮪ᮚᮀ ᮕᮏᮏᮛᮔ᮪ ᮙᮤᮀᮌᮥ ᮃᮚᮩᮔ
  6. teu tiasa maca postingan dihandap?
  7. nyobian posting dina aksara sunda
  8. cara masang (install) font aksara sunda
  9. Ngeunaan Aksara Sunda
  10. Kudihyang Pajajaran

Anu arek ngalongok ieu blog, bisa ngaliwatan alamat http://adhuy.wordpress.com/.

Néangan Lalaguan dina Wangun Audio Manggihna Pidio


Mangsa merlukeun lalaguan Sunda, miharep mah beubeunangan téh lagu dina format MP3 (sora wungkul maksudna mah). Tapi basa nanyakeun ka Aa google, dibéré alamat internétna (situsna maksudna mah) téh henteu langsung kana situs anu nyadiakeun lalaguan anu dipimaksud pikeun undeureun. Lolobana mah disadiakeun panumbu anu panjang jeung tatalépa, teuing ka mana heula. Nya ahirna mah beubeunangan alamat situsna anu gampang tur langsung nuju ka anu dipimaksud téh nyaéta situs YouTube. Sanajan anu dipiharep mah lalaguan téh dina wangun audio (MP3), ahirna mah ngéléhan waé néangan lalaguan téh dina wangun atawa format pidio. Kusabab beubeunanganana ti situs YouTube, nyaéta situs anu nyadiakeun sagala rupa pidio (lain audio). Tungtungna mah, néangan lalaguan séjénna ogé, dina situs Youtube wungkul. Ti mimiti lalaguan Pop Sunda nepikeun ka lagu pupuh jeung Cianjuran aya dina situs YouTube.

Neangan lagu Cianjuran, dituduhkeun kana situs YouTube

Ngan masalahna kumaha cara ngundeur éta pidio supaya bisa diteundeun dina kompiuter atawa paranti nyetél lagu MP3? Sanggeus dikotéktak mah ana goréhél téh geningan loba cara pikeun ngundeur éta pidio katut ngarobah éta pidio kana wangun sora wungkul (MP3).

Cara anu paling gampang pikeun ngundeur pidio tina situs YouTube nyaéta make situs keepvid atawa maké panambah dina browser firefox anu ngaranna 1-Click Youtube Downloader. Sanggeus diundeur kakara dirobah jadi sora atawa audio MP3 maké pakakas paranti nagrobah pidio kana audio.