Kartun téh Gambar Disetrum


Pilem kartun jadi salasahiji tongtonan anu dipikalandep ku barudak. Najan acara pilem kartunna masih kénéh ngan ukur din TPI jeung layarna hideung bodas kénéh, tapi lumayan bisa nongton lamun kanal tipina acan dipaké ku TVRI (dina waktu pabeubeurang mah paranti siaran TVRI téh kosong kusabab teu siaran, osok dipaké siaran ku TPI). Anu matak pikaresepeunana téh kusabab anu boga lalakonna lain jalma, tapi make gambar. Gambar téh bisa obah dina pilem kartun mah. Gambar-gambarna pikaseurieun jeung loba bodorna. Malahan mah pagawéan anu teu bisa dipigawé ku jalma ogé kacida gampangna dipilampah ku kartun mah.

Pilem kartun baheula

Pagawéan anu mustahil pikeun jalma, maké kartun mah bisa dilakukeun. Kartun bisa ngapung, nyieun kapal tina naon waé, awakna Gnajan kalindes ku mobil ogé bisa balik deui kana kaayaan saméméhna. Pokona mah, matak pikahémengeun, jeung loba anu pikalucueun.
Ngan aya hiji anu jadi bahan patarosan. Kumaha cara éta kartun téh bet bisa obah atawa gerak? Apanan kartun téh dijieunna tina gambar. Sedengkeun ari gambar apanan henteu bisa nanaon. Gambarna ngiceup ogé teu bisa-bisa acan. Dalah ngiceupkeun panon ogé dina gambar mata, apanan pamohalan.

Ngan aya hiji jawaban anu katangkep ti kolot (ngan teuing saha anu ngucapkeunana mah). Cenah, kartun bisa obah atawa gerak téh kusabab GAMBARNA DISETRUM.

Bisa kitu…? Teu apal…!

(Gambar meunang nginjem ti http://preangerplanters.files.wordpress.com/2008/04/god-sigma-robots.jpg)

Pilem Saur Sepuh, Judul Anu Nyunda


Dina mangsana inget kana judul pilem anu hiji ieu mah matak bungah. Bungahna téh lain nanaon, nilik kana kecapna geus bisa nyirikeun yen ieu téh kaasup kecap tina Basa Sunda. Katambah deui kecapna anu alus jeung lemes. Saur sepuh téh apanan nandakeun kasauran ti sepuh. Kitu kira-kira anggapan harita waktu ngadéngé pilem anu judulna Saur Sepuh.

Pilem Saur Sepuh

Jadi, pilem Saur Sepuh ieu geus dianggap lain pilem anu ti wewengkon séjén deui. Najan dina kanyataanana mah ieu pilem téh nyaritakeun ngeunaan wewengkon Gunung Lawu, teu pati ditalék di mana tempatna Gunung Lawu téh. Pokona mah pilemna ramé. Ngan aya anu matak piaksieuneunana téh nyaéta gelutna maké bedog jeung pedang katut sanjata séjénna. Lamun keuna kana awak téh apanan matak raheut gudawang, kaluar getih baloboran. Matak sieun jeung ketir. Inget ka diri sorangan. Sieun tumiba ka diri sorangan.

Nempo ka anu jadi lalakonna, aya Lasmini jeung Mantili katut Brahma Kumbara, kaciri deui ngaran anu ngaharib-harib kecap tina Basa Sunda. Jadi taya pikiran yén pilem ieu téh asalna mah ti wewengkon séjén.

(Gambar meunang nginjeum ti http://andromedajunior.files.wordpress.com/2010/08/img00444-20100803-12591.jpg)

Lalajo Layar Tanceb


Anu paling ahéng jaman harita mah paling ogé layar tanceb. Lapang maén bal anu dipinuhan ku jukut dom-doman téh dina waktu peutingngna robah jadi tempat anu ramé. Di sakurilingeunana (di unggal sisi lapang), dikuribeng maké pager tina karung atawa terpal. Waktu peuting anu biasana mah geus jarempling kusabab jalma-jalma ngarampih di imahna séwang-séwangan, jadi ramé ku jalma-jalma anu ngarumpul di tengah lapang maén bal. Teu nolih di kaayaan dirina, teu nempo ayana di diri budak, atawa kolot, lalaki atawa awéwé, loba jalma anu ngahaja datang ka lapang. Najan kudu mayar heula saacaana bisa asup ke jero lapang, teu matak jadi mugagkeun kahayang.

Dina peuting éta, di lapang maén bal téh arék diputer pilem layar tanceb. Hiburan anu arang langka ayana. Teu matak heméng lamun loba jalma anu ngadon datang ka lapang. Najan rada jauh ogé dijugjug waé. Kabeneran cenah lalakon pilem-na ramé. Lamun teu salah mah anu boga lalakonna téh Roma Irama, ngan judulna poho deui. Nya nu penting mah ramé waé. Judulna mah teu pati penting.

Layat tanceb

Dina prak-prakanana lumayan ramé ogé. Anu lalajo mani manco kana layar anu ngahaja diadegkeun di sisi lapang belah kalér. Aya sababarah pilem anu diputer. Teu karasa waktu téh geus peuting pisan mangsa pilem kabéh lekasan diputerna. Mangsa balikna teu kahaja meunang potongan pilem anu diteukteuk ku anu muterkeun pilem. Disidik-sidik mah geningan siga poto waé. Aya sababaraha hiji poto anu ngaruntuy. Katempo gambar jalma anu keur maén pilem. Kabéhanana euweuh bédana. Ampir sarua keur narangtung. Tina sababaraha gambar téh sarua waé kitu-kitu kénéh.

Naha nya ari keur diputer mah, gambar jalma-jalma anu dina pilem téh bet bisa hirup, bet teu cicing. Siga jalma biasa waé. Bakating ku loba kitu gambarna? Bisa jadi. Da waktu dina muterkeun pilemna, gulungan pilem téh geningan diputerkeun maké mesin. Tapi waktu muterna, naha gambarna henteu ngaleut ka luhur…?

(Gambar meunang nginjeum ti http://rickybrahmana.com/wp-content/uploads/2011/06/layar-tancap.jpg)