Mikawanoh Tumblr, Blog anu Basajan


Ceuk béja mah Tumblr téh mangrupakeun hiji wangunan mandala maya pikeun nyieun blog. Ngan blog di Tumblr mah béda reujeung wangunan blog-blog biasa saperti wordpress atawa blogspot. Wangunan blog di Tumblr mah kacida pisan basajanna. Tumblr dijieun pikeun jadi hiji wangunan blog anu teu kudu susah-susah dina babagi tulisan, poto, panumbu, musik, pidio jeung cutatan ngaliwatan panyungsi internét, hénpon, sérélék, ti mana waé ayana kalawan gampang jeung gancang. Jadi sabenerna mah Tumblr téh sipatna sarua waé reujeung blog biasa anu bisa dijadikeun tempat medalkeun tulisan atawa média lainna. Hiji anu ngabédakeunana téh nyaéta wangunan anu kacida basajan. Basajan dina medalkeun tulisan, ogé basajan dina babagi tulisan. Nalika anu keur nyungsi internét mikaresep kana hiji pedalan, kari neken widang ‘Share on Tumblr’ pikeun babagi pedalan kana sababaraha rupa panumbu pikeun babagi anu aya di internét kayaning tulisan jeung poto ka jalma séjén.

Pikeun ngagunakeun Tumblr teu kudu diajar kalawan susah-susah. Kamonésan anu disadiakeun di Tumblr gampang jeung gancang digunakeunana. Anu hayang medalkeun pedalan (tulisan, poto, lagu, pidio) ngaliwatan Tumblr kari nyieun akun di Tumblr. Saterusna kari nyieun pedalan anu baris dipedalkeun. Waktu anu dibutuhkeun ngan ukur sakeudeung.

Ancoan atawa pidangan Tumblr

Nurutkeun tulisan anu dipedalkeun ku GCF LearnFree.org dina tulisan anu judulna What is Tumblr?, aya sababaraha alesan anu bisa dipaké jadi dadasar pikeun nyieun blog di Tumblr, diantarana:

 • Tumblr mah gampang. Tumblr nyampakeun tempat pikeun nyieun pedalan anu alus jeung gampang. Kari milih jinis pedalan anu arék dipedalkeun, saterussna Tumblr bakal ngatur pedalan anu baris dipedalkeun. Pedalan ogé bisa dijieun ngaliwatan sérélék atawa hénpon.
 • Tumblr mah gampang dipolesna. Loba pisan theme anu disadiakeun pikeun digunakeun dina ngatur pidangan blog di Tumblr.
 • Tumblr mah gagah. Kalolobaan theme anu disadiakeun diwangun pikeun midangkeun gambar jeung pidio kalawan gampang.
 • Tumblr méré kabébasan pikeun babagi. Salasahiji alesan naon sababna Tumblr dijadikeun tempat neundeun gambar kusabab gampang jeung gancang sumebarna ka mamana. Hal ieu téh kusabab ayana pakakas pikeun Reblog, medalkeun deui pedalan anu geus aya kalawan gampang.

Kabita ku basajan jeung gampangna nyieun blog? Cobaan waé nyieun blog di Tumblr.

FastStone Capture, Pakakas Paranti Nangkep Gambar dina Layar Monitor


Pakakas anu ngaranna FastStone Capture mangrupakeun pakakas anu sakumaha ngaranna bisa dipaké pikeun nangkep gambar anu aya dina layar monitor. Obyek-obyek anu mucunghul dina layar monitor bisa ditangkep kalawan gampang ngagunakeun ieu pakakas. Ieu pakakas miboga kamampuhan anu alus dina nangkep gambar dina layar kalawan hampang dina ngajalankeunana. Dina nangkep gambarna, bisa mangrupa salayar pinuh, ngan ukur jandela (window) anu aktip wungkul, pidangan (menu), obyek anu bebas atawa lambaran web anu ngagulung ka handap.

Dina ngokolakeun hasil tangkepanana, gambar meunang nangkep bisa dikirim kana editor paranti ngokolakeun gambar, dikirim kana payil (diteundeun), kana clipboard, kana printer, surélék, dokumen tulisan atawa préséntasi atawa bisa ogé dikirim ka loka (web site).

Pidangan FastStone Capture

Pakakas paranti ngokolakeun gambarna hasil tangkepanana, dibarengan ku kamonésan pikeun nambahan obyék séjénna (aksara, gurat, panyorot), pangrobah ukuran, paranti ngeureut gambar, nyékaskeun gambar, jeung kamonésan séjénna.

Salian ti bisa nangkep gambar anu aya dina layar dijadikeun gambar, ieu pakakas ogé bisa nangkep pagawéan anu lumangsung dina layar monitor katut sorana anu dijadikeun pidio. Pidio ieu diteundeun dina wangun gémbolan. Kamonésan séjénna tina ieu pakakas téh diantarana: bisa diaktipkeun kalawan maké kenop kibor anu bisa diatur, nyieun ngaran payil kalawan otomatis, bisa ngagunakeun pakakas paranti ngokolakeun gambar ti luar, paranti ngagedéan gambar katut jidar layar.

Pakakas FastStone Capture bisa neundeun gambar hasil nangkep tina layar dina wangun BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF jeung PDF.
Pikeun inpo anu leuwih sampurna katut anu merlukeun ieu pakakas, bisa langsung ngalongok ka loka http://www.faststone.org/.

Nulis Tulisan Blog Dibarengan ku Gambar


Cenah ceuk babaturan, lamun nulis tulisan dina blog kudu dibarengan maké gambar atawa média lainna saperti pidio. Nya minangkana mah jadi pandeudeul kana tulisanana. Da cenah gambar mah bisa mawa matak resep ka anu macana, jeung gambar bisa dihartikeun ku rupa-rupa kalimah. Gambar bisa ngawakilan eusi tulisan. Jadi najan teu langsung maca tulisan sajawantrahna atawa sacéréwéléna, anu maca bisa nengetan gambar anu aya dina tulisan éta. Jadi penting pisan nambahan pangdeudeul hususna gambar kana tulisan. Salian ti méré warna jeung rupa kana tulisan, ogé matak narik kapanasaran ka anu ngalongok blog supaya maca kana tulisan anu aya sangkut paut reujeung éta tulisan dina blog.

Gambar dina blog

Lamun ditengetan mah, gambar téh bisa dimangpaatkeun pikeun ngébréhkeun eusi tulisan, dina harti gambar jadi wawakil ngeunaan eusi poko éta tulisan. Ku hal ieu, gambar anu diasupkeun kana tulisan kudu ngawakilan atawa aya pakaitna reujeung eusi tulisan. Supaya gambar jeung tulisan téh loyog, henteu patukang tonggong. Ku jalan ieu, sanajan anu maca henteu maca tulisan kalawan sampurna (nga sawaréh) tapi bisa apal kana eusi tulisan.

Dina hal séjén, gambar bisa méré kapanasaran ka anu maca. Gambar bisa ngajurung anu maca pikeun maca sakabéhna tulisan. Ieu mah sabalikna tina anu tadi. Tibatan tulisan anu taya gambaran, biasana resep kénéh maca anu aya gambaran. Saeutikna dina macana ti awal nepikeun ka tungtung téh aya panyelang nyaéta gambar. Henteu norostos terus ti awal nepi ka ahir.

Terus deui, aya anu nyebutkeun cenah (dina blog ngeunaan otomatip), cenah lamun tulisan teu maké gambar téh disebutna hoax (warta bohong). Ngan, perkara ieu mah balik deui ka diri séwang-séwangan. Taya paksaan kudu kitu kudu kieu. Unggal jalma miboga pangaresep jeung kahayng séwang-séwangan.

VLC Media Player, Pakakas Paranti Nyetél Sagala Rupa Pidio


Lamun hayang nyetél pidio dina kompiuter (komputer), salian ti kudu miboga berkas atawa fail (file) pidio, ogé kudu miboga program anu bisa nyetél éta pidio. Ngeunaan program atawa pakakas anu bisa dipaké pikeun nyetél pidio salasahijina nyaéta VLC Media Player. Di luar ieu program, sabenerna mah loba kénéh. Ngan program VLC Media Palyer mah ngabogaan kaonjoyan anu henteu dipiboga ku program séjénna. Diantara kaonjoyanana teh nyaeta program ieu teh haratis, anu hartina dina ngagunakeunana teu kudu mayar. Salian ti éta, sakumaha anu disebutkeun dina situs wébna, ieu program téh ngabogaan panambah cenah program ieu téh mangrupakeun program anu bisa nyetél naon waé (“It Plays Everything“).

Format pidio/audio anu bisa disetel (asal gambar: http://www.videolan.org/images/formats.png)

Salian ti bisa nyetél sagala rupa pidio, ieu program ogé bisa dipaké pikeun nyetél sagala rupa jinis atawa wangunan audio atawa sora. Kaonjoyan anu séjénna, nyaéta salian ti bisa nyetél pidio atawa sora anu wujudna berkas atawa fail, bisa ogé nyetél pidio anu sumberna tina tipi kabel, tipi digital, jeung asal pidio atawa audio séjénna.

Pikeun mikanyaho sagala hal kaonjoyan ieu program bisa diilikan di situsna http://vlcmediaplayerfreedownload.org/features/ atawa http://www.videolan.org/vlc/features.html. Aya deui kaonjoyan anu mangrupakeun tetempoan dina jandéla program, nyaéta bisa dirobah-robah tetempoanana: warna atawa rupana jeung wangunanana.

Jandela VLC Media Player (asal gambar: http://vlcmediaplayerfreedownload.org/screenshots/)

Pikeun anu merlukeun ieu program bisa ngundeur tina alamat situs http://vlcmediaplayerfreedownload.org/download/ atawa langsung ka alamat http://sourceforge.net/projects/vlc/files/1.1.5/win32/vlc-1.1.5-win32.exe/download.

Ngundeur Pidio tina Fésbuk maké Freemake Video Downloader


Dina tulisan saacanna mah ngobrolkeun ngeunaan ngundeur pidio tina YouTube, mangka ayeuna mah kumaha carana supaya bisa ngundeur pidio tina situs fésbuk (facebook.com). Pikeun ngundeur pidio tina situs fésbuk, pakakas anu dipaké téh nyaéta program Freemake Video Downloader. Kusabab programna téh maké Freemake Video Downloader, maka pidio anu diundeur téh lain ngan ukur tina situs fésbuk wungkul, tapi ogé tina situs séjénna anu nyadiakeun tempat pikeun neundeun pidio di internét, saperti vimeo, metacafe, google video, dailymotion, MTV jeung anu séjénna. Ngundeur pidio tina fésbuk mah ngan ukur sakadar conto wungkul. Pikeun ngundeur pidio tina situs séjénna mah, sarua waé carana.

Gambar 1
 1. Cara ngundeur pidio tina fésbuk, kudu apal kana alamat pidio anu arék diundeurna. Alamat pidio dina fésbuk téh biasana mah lamun eukeur muka pidio dina fésbuk, alamatna bisa disalin tina address bar firefox atawa Internet Explorer. Contona wae alamatna teh http://www.facebook.com/video/video.php?v=174203392595547. (Gambar 1)
 2. Sanggeus meunang alamat neundeun éta pidio, terus buka waé program Freemake Video Downloader. Sanggeus aya jandélana, terapkeun salinan alamat pidio tina situs fésbuk kana kotak anu disadiakeun dina jandéla Freemake Video Downloader. Kotak éta téh aya tandaan, nyaéta aya kecap ‘Paste your URL here‘. Sanggeus diteundeun dina kotak, tuluy pencét kenop Add anu aya di belah katuhueun éta kotak. Tungguan nepikeun ka kaluar jandéla leutik anu nuduhkeun jinis pidio anu diundeur, tempat neundeun éta pidio jeung kenop ‘Download‘.

  Gambar 2
 3. Sanggeus mastikeun jinis pidio anu diundeur jeung tempat neundeunna, tuluy waé pencét kenop Download. Sanggeus kitu mah tinggal nungguan program Freemake Video Downloader ngabéréskeun ngundeur éta pidio.

  Gambar 3
 4. Sanggeus bérés ngundeurna bakal aya tanda dina gigireun béh katuhuna éta pidio téh kenop Show in Folder jeung kenop Play. Pikeun muka tempat neundeun éta pidio, pencét waé Show in Folder, sedengkeun lamun hayang nyetél éta pidio, tinggal mencét kenop Play.

  Gambar 4