Ngaguar Poténsi Wisata Sumedang Ngaliwatan Mandala Maya


Curug Ciwalur di Jatinunggal ditempo ti kajauhan (potret: Instagram @rudiana_ramdan)
Curug Ciwalur di Jatinunggal ditempo ti kajauhan (potret: Instagram @rudiana_ramdan)

Karasa pisan mangpaatna mandala maya heuseusna média sosial jaman kiwari. Mangpaat anu bisa disebutkeun alus, pangpangna pikeun ngémbarkeun inpo ngeunaan poténsi anu aya di wewengkon Sumedang. Anu biasa ngubek média sosial kayaning pésbuk, twitter jeung instagram bakal manggihan sawatara inpo ngeunaan poténsi anu bisa disebutkeun anyar kakali anu aya di Sumedang. Poténsi anu ngahaja dipidangkeun pikeun ngabibita saha waé anu hayang ngajajah unggal wewengkon anu aya di Sumedang.

Poténsi anu aya di Sumedang anu saméméhna ngan ukur dipikawanoh ku sawatara jalma atawa sawatara wewengkon wungkul, ku ayana mandala maya poténsi éta téh bisa disumebarkeun ka mana waé ka saban jalma anu osok ngajajah mandala maya. Mandala maya téa, sagala inpo bisa sumebar kalawan gancang. Tatalépana téh leuwih-leuwih ti tatalépana omongan papada jalma. Inpo di mandala maya mah teu diwatesanan ku waktu jeung tempat. Teu anéh lamun loba anu ngadatangan atawa ngadongdonan ka hiji tempat sanggeus meunang inpo ti mandala maya. Sanajan jauh ogé bakal dijugjug, anggang hamo ditéang. Datang ti suklakna ti siklukna.

Salasahiji contona nyaéta ngeunaan Situ Cilémbang. Situ anu saméméhna ngan ukur dipikawanoh ku urang Hariang wungkul, heuseusna urang Dusun Curug wungkul, ayeuna mah urang luar ogé papada ngadongdon ka ieu tempat. Dimimitian ku Situ Cilémbang, inpo ngeunaan poténsi anu aya di wewengkon Sumedang séjénna mimiti diémbarkeun. Aya Sirah Cipelang, Curug Ciwalur, Curug Cakra jeung patempat séjénna anu mibanda poténsi dijadikeun tempat pangjugjugan pikeun pakanci.

Ngan hanjakal salian ti Situ Cilémbang mah, sawatara poténsi sésana mah taya anu mibanda ciri anu mandiri. Kamonésanana kawilang biasa waé, taya anu anéh. Sanajan kitu, susuganan waé ka hareupna mah aya poténsi wisata anu leuwih ahéng atawa sarua ahéngna reujeung Situ Cilémbang.

Cag ah….

Mapag Bulan Puasa


Wilujeng Mapag Sasih Romadhon 1434 H
Wilujeng Mapag Sasih Romadhon 1434 H

Paselangna peuting jeung beurang
Unggal paselang jeung lolongkrang
Mangsa-mangsa nu geus kasorang
Mangsa-mangsa nu geus ka tukang
Bati rasa nu matak ringrang

Léngkah-léngkah pasoléngkah
Kedal ucap henteu merenah
Gindig pikir matak tugenah
Sisi gigir robah kagebah
Hareup tukang nambah salah

Pagiling gisik unggal usik
Kasigeung, ka halik-halik
Unggal waktu unggal detik
Ngaranjah anu lain milik
Tampolana nu batur sidik

Anjog reuma lega pajaratan
Lenglang caang taya halangan
Siap sayaga rupa pepelakan
Badarat manco sewang-sewangan
Garap lolongkrang saheulaanan

Lungsur langsar nu dipamrih
Jauhkeun tina rara kasedih
Papada leungitkeun kapeurih
Ceuceub ku bungangang kasilih
Nikmatna sing tambih-tambih

Najan ramo-ramo teu pataréma
Maksud mah pada-pada sarua
Janglarkeun rereged sadaya
Lubarkeun pakoét salaksa
Ilangkeun panghalang deleka

(Meunang nyutat ti catetan pesbuk)

Sumedang di Pésbuk


Pésbuk geus jadi média pikeun saha waé anu hayang miboga akun salaku wawakil dirina di mandala maya. Média babagi inpo jeung ngalobaan babaturan urang mana waé, ogé pikeun ngobrol (komunikasi) reujeung batur anu teu diwatesanan ku waktu jeung tempat. Pésbuk geus jadi tempat pikeun média sosialisasi anyar salian ti alam nyata. Arék saha waé jeung urang waé, geus jadi pangabutuh pikeun miboga akun di pésbuk. Naha pikeun tujuan bener-bener jadi wawakil dirina di mandala maya (dunya internét), atawa ngan saukur heureuy.

Sawareh akun Sumedang di pesbuk
Sawareh akun Sumedang di pesbuk

Pikeun urang Sumedang ogé henteu tinggaleun. Loba anu miboga akun di pésbuk atawa jadi anggahota pésbuk. Teu anéh lamun dipapay (ditéangan), akun-akun pésbuk bogana urang Sumedang henteu kaitung lobana. Naha arék akun pribadi, grup pésbuk atawa lambaran (kaca), kacida lobana. Dina hal ieu mah bisa disebutkeun urang Sumedang henteu tinggaleun. Akun-akun anu kawentar di pésbuk (akun grup jeung lambaran/kaca) diantarana waé: Kabupatén Sumedang, Sumedang Selatan, PARtv Sumedang, Sahabat Sumedang, Sumedang Tandang, Bomber Sumedang, Rabbani Sumedang, Sumedang Puseur Budaya Sunda, jeung réa-réa deui.

 
 

Front Pemuda Sunda Tandang


Front Pemuda Sunda Tandang mangrupakeun hiji grup anu aya di pésbuk. Ieu grup téh pasipatanana nyamuni (Closed Group). Sanajan kitu saha waé bisa jadi anggota ieu grup ku jalan ménta ka Admin ieu grup pikeun dijadikeun Anggahota (neken kenop Join Group). Ngeunaan naon ari ieu grup, bisa diilukan dina lambaran About, sakumaha anu diancokeun di handap ieu:

NGADEUGDEUG HANDEULEUM SIEUM, NÉANG HANJUANG SIANG:

Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan, henteu kawengku ku umur. Nu penting mah mibanda jiwa muda. Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan nyaéta urang Sunda anu lahir di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai Sunda, tapi hirup kumbuh di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai jeung henteu hirup di lemah cai Sunda, tapi micinta Sunda.

Front Pemuda Sunda, seja nyiar tarékah atawa milari solusi pikeun nyalametkeun alam Sunda anu saban mangsa diruksak, budaya Sunda nu mingkin kalindih ku budaya deungeun, sarta ngahudang rasa reueus ditakdirkeun jadi urang Sunda. Reus kana ajén-inajén sunda, reueus kana jati diri Sunda, sarta ngajénan para sepuh karuhun nu ngawariskeun alam Sunda tur paélmuan Sunda.

Karuhun Sunda geus miara alam jeung budaya Sunda, anu kiwari jadi tempat hirup kumbuh sapopoé. Tapi dina mangsa kiwari, alam Sunda beuki ruksak, ngalantarankeun rupaning musibah tumiba; caah di mamana mangsa hujan, sarta kakurangan cai mangsa halodo entak-entakan. Satemenna, enas-enasna, mangsa kiwari, urang Sunda masih kénéh dijajah. Kabuktian, loba urang Sunda anu jadi galandangan di lemah caina sorangan. Jadi baramaén di lembur sorangan. Lembur nu ceuk batur kacida subur.

Pamuda Sunda tetep kudu soméah hadé ka sémah. Tapi sémahna nu hadé. Ari sémahna anu teu hadé mah, teu kudu soméah, malah sina nyingkah ti lelemah Sunda. Geus mangsana nyingkah-nyingkahkeun rupaning rereged nu ngahalangan kamajuan pamuda Sunda. Pamuda Sunda kudu makalangan, tandang, wani bersaing dina nyorang kahirupan dina jaman globalisasi. Pamuda Sunda kudu mibanda sikep. Ulah manut teuing ka dunungan, bari ngorbankeun kapentingan balaréa.

Sagala rupa perkara nu patali jeung pasualan manusa, alam, jeung kabudayaan Sunda, urang padungdengkeun dina KONGRES PAMUDA SUNDA II.

Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk
Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk

Pikeun anggahota pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup, bisa asup ka alamat pesbuk Front Pemuda Sunda Tandang.

Aksi Budaya Nolak Kurikulum 2013


Ieu mah mangrupakeun cutatan tina kagiatan anu disebarkeun ngaliwatan Pesbuk

 
 

(Sumber: https://www.facebook.com/)