Kakawihan Barudak: Prang Pring


Prang-pring sabulu-bulu gading,
ngagading ka Sunda perang,
nya perang di pangadegan,
turuné puyuh hayam jago babaranten
dikencréng-kencréng kucubung,
kucubung kuruwek dugel, mintel

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 4. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 5. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 6. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 7. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Peperangan


Peperangan.

Asal kecapna tina perang. Mangrupakeun kaulinan barudak anu osok rame. Biasana dipaenkeunana ku barudak lalaki, sanajan buda awewe oge euweuh anu nyaram. Dina kaulinan ieu mun kateterusan osok jadi gelut. Kusabab teu adil dina ngajalankeun aturan maen peperangan atawa kusabab asa kaelehkeun, atawa oge kasigeung.

Peperangan biasana dipigawe ku dua grup. Sagrupna bisa saurang atawa leuwih. Eta mah kumaha barudakna wae. Dina milih grupna bisa ngagunakeun aturan jumlah masing-masing grupna sarua atawa beda. Milih anak buah grupna, bisa kusabab dimana cicingna atawa imahna, atawa oge bisa ku babaturan raketna dina ulin sapopena, bisa oge kualatan dibagi rata.

Dina peperangan ieu bisa ngagunakeun sababaraha pakarang atawa bebedilan. Anu biasa digunakeun mah diantarana wae pepeletokan, bedil tina karet geulang jeung dahan tangkal sampeu, kekembangan anu osok narapel dina buuk atawa baju, atawa oge bebedilan tina dahan cau anu teu make pelor. Salian ti eta bisa oge ngagunakeun ketepel atawa sumpit. Ngan make nu ieu mah langka, da bisi nyeri kana awak mun keuna teh, jeung bisi cilaka. Mun arek oge, pelorna digenti. Mun make sumpit, pelor anu dipakeuna  henteu seukeut, tapi diganti make buah saliara.

Dina ngalaksanakeun maenna, biasana milih tempat anu rada nenggang, bisa dikebon atawa di buruan anu lega. Utamana wae anu loba tempat pikeun nyumput jeung lumpat pikeun silih udag. Tapi eta oge kumaha bedil atawa pakarang anu digunakeunana. Mun pakarangna make karet geulang jeung tangkal sampeu mah biasana neangan anu deukuet jeung kebon sampeu, supaya gampang mun beakeun pelor. Mun maen peperanganana make kekembangan anu matak napel, biasana di jalan atawa di kebon anu rada loba kekembangan anu dipakena. Mun make pepeletokan, nya bisa make tempat di kebon atawa buruan. Mun pelor anu dipakena buah saliara, nya neangan tempat anu aya buah saliara. Tapi sanajan kitu, sabenerna mah perkara tempat bisa bebas. Da nu ngaranna pelor mah bisa disadiakeun samemehna masing loba.

Dina aturan maenna, dina peperangan mah aya basa katembak terus paeh. Anu katembak sanajan henteu nyeri, kuduna mah paeh atawa eleh jeung teu bisa maen deui. Eta aturan awalna mah. Tapi dina prak-prakanana mah osok aya bedana. Anu katembak kadangkala tara terus paeh atawa eleh, jadi bisa maen deui atawa maen terus. Kusabab kitu, dimimitina kudu jelas heula aturan maenna supaya engkena henteu jadi pecogregan jeung pasalia. Anu tungtungan jadi pahereng-hereng terus kamalinaan jadi wae garelut.